Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanitas

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie nowego Programu Kształcenia na kierunkach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (na Wydziale Nauk Humanistycznych AH), dla jednolitych studiów magisterskich oraz opracowanie modyfikacji Programu Kształcenia studiów II stopnia, stworzonych w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn. "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli"

Cele i planowane efekty projektu

Celem jest podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez kształcenie na jednolitych studiach magisterskich i studiach II stopnia na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" w zakresie zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych i przyszłych pracodawców oraz studentów dzięki opracowaniu i wdrożeniu Programu Kształcenia, obejmującego treści istotne z punktu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych na świecie (Pracownia Pedagogiczna z elementami Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej, Pracownia Pedagogiczna w postaci Ogrodu Sensorycznego, Pracownia Programowania), skutkujących, poprzez podniesienie efektywności i jakości kształcenia, rozwojem kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów.

Czas realizacji projektu

01.04.2019r. – 31.10.2023r.

Wartość projektu

  1 891 758,46 zł

Dofinansowanie

1 832 552,54 zł

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POWR.03.01.00-00-KN34/18
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
6. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
7. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
12. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.