Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

ZAPISZ SIĘ

 

Rekrutacja na Eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej na semestr zimowy 2024/2025 rozpocznie się w drugiej połowie czerwca.

  

Akademia Humanitas daje niepowtarzalną okazję uzyskania stopnia doktora nauk o zarządzaniu i jakości w możliwie najkrótszym terminie, bez konieczności ukończenia czteroletniej szkoły doktorskiej. Zgodnie z aktualnymi przepisami o tytuł doktora zarządzania i jakości starać się może absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich.

O seminarium doktorskim

CELE SEMINARIUM

Seminarium obejmuje dwa lata wykładów, odbywających się raz w miesiącu, mających na celu:

 • zapoznanie słuchacza z metodologią badań naukowych;
 • wykształcenie u słuchacza umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: dotyczących przygotowania i realizacji projektu badawczego, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań, a także z zasadami upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • przygotowanie przez słuchacza, pod opieką merytoryczną promotora rozprawy doktorskiej.

Poza cyklem wykładów oferujemy słuchaczom eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej udział w szerokiej ofercie wydarzeń naukowych organizowanych nie tylko przez Akademię Humanitas, ale także przez różne inne ośrodki naukowo-badawcze, możliwość publikacji swoich pierwszych opracowań naukowych, których posiadanie jest warunkiem koniecznym do nadania stopnia doktora, możliwość wygłaszania referatów prezentujących wyniki swoich badań naukowych.

CZAS TRWANIA SEMINARIUM

Eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej trwa co najmniej 2 lata (4 semestry), podczas których równolegle odbywa się:

a) cykl wykładów (4 semestry) odbywających się średnio raz (jeden dzień) w miesiącu,

b) seminarium doktorskie (4 semestry), z możliwością przedłużenia samego seminarium na kolejne semestry w zależności od potrzeb słuchacza przygotowującego rozprawę doktorską (częstotliwość seminarium ustala indywidualnie promotor).

Zasady rekrutacji

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej uiszczanej z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w wysokości:

 • 250,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • potwierdzenie opłaty postępowania kwalifikacyjnego w wysokości 250,00 zł
 • kserokopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (jeżeli ktoś posiada już taki certyfikat lub dyplom).
 • wykaz publikacji - jeśli już ktoś taki posiada
 • wykaz innych osiągnięć naukowych, m.in. udział w konferencjach naukowych, wygłoszone referaty, udział w projektach badawczych, itp.

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Biurze Studium Doktorskiego – pokój 104 (I piętro) lub
 • wyślij pocztą na adres: Akademia Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Centrum Awansów Naukowych) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: seminariumdoktorskie@humanitas.edu.pl

Krok 5
Rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcie kandydata w poczet słuchaczy odbywa się poprzez wpis na listę, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dokonywana jest ocena spełnienia wymagań formalnych przez kandydata oraz jego predyspozycji i kompetencji do prowadzenia pracy naukowej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych jest podpisywana  przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową.
 • Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 400,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Lista promotorów

Prof. dr hab. Elżbieta Lorek

(obszar  zainteresowań naukowych – zarządzanie środowiskiem, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), marketing środowiskowy, programowanie rozwoju gmin i regionów, zarządzanie terenami poprzemyslowymi)

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek – nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Humanitas w Sosnowcu. Profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, długoletni kierownik Katedry Zarządzania Środowiskiem UE w Katowicach. Członek wielu stowarzyszeń naukowych w tym: Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Komisji Ochrony Terenów Górniczych PAN-(oddział Katowice) oraz współzałożyciel Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowców  na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Ekspert w ocenie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego w zakresie zarządzania środowiskiem i odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel i członek Zarządu Śląskiego Klastra Wodnego, Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami. Autorka i współautorka ok. 300  prac naukowo-badawczych: 175 prac publikowanych w tym 70 wydawnictw książkowych i 47 opracowań na rzecz praktyki gospodarczej i instytucji publicznych dotyczących problematyki ekonomii i zarządzania środowiskiem oraz problematyki zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wypromowała 14 doktorów. Prace doktorskie z zakresu ubezpieczeń ekologicznych, programowania lokalnego rozwoju zrównoważonego i zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach zdobyły drugie miejsce w ogólnopolskich konkursach na najlepszą pracę doktorską. Jest recenzentem dużej liczby prac doktorskich, habilitacyjnych i postępowań w procedurach o tytuł profesora w wielu wiodących uczelniach naszego kraju.

Autorka ekspertyz  z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć i działalności gospodarczych na środowisko, oraz prac badawczych, studialnych zwłaszcza w zakresie eksploatacji górniczej oraz opłacalności ekonomiczno-ekologicznej określonych działalności gospodarczych a także opracowań master-planów dla zrównoważonego rozwoju gmin i regionów. Badania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego modelu biznesu zostały opublikowane w  wiodących publikacjach amerykańskich (IGI Global). Duże uznanie w środowisku naukowym przyniosły jej badania z zakresu polityki  energetycznej, rozwoju rynku OZE czy gospodarki niskoemisyjnej. Za prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych wyróżniona m.in.: nagrodą im. Prof. Walerego Goetla, nagrodą Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej  oraz odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

lorek@ue.katowice.pl

dr hab. inż. Joachim Piotr Foltys, prof. AH

(obszar  zainteresowań naukowych – outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), kształtowania i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wybrane koncepcje zarządzania, organizacje sieciowe, harmonia i synergia, podejście procesowe w organizacji, sztuczna inteligencja, firmy  rodzinne).

Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, UKSW – Warszawa, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – Olsztyn, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytet Techniczny THW Ingolstadt, Uniwersytet RGGU – Moskwa, Uniwersytet UMB Bańska-Bystrzyca. Autor kilkudziesięciu artykułów (cztery w czasopismach z IF ), monografii oraz opracowań. Właściciel trzech patentów zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu  studiów podyplomowych. Zainteresowania naukowe: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), kształtowania i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wybrane koncepcje zarządzania, organizacje sieciowe, harmonia i synergia, podejście procesowe w organizacji, sztuczna inteligencja, firmy  rodzinne. Posiada 28 letnie doświadczenie  w zarządzaniu przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Członek kilkunastu Stowarzyszeń naukowych w kraju i zagranicą. TNOiK - członek Głównej Rady naukowej TNOiK. Członek 7 rad naukowych czasopism naukowych w krajowych i zagranicznych. Promotor pięciu obronionych prac doktorskich.

joachimfol@onet.pl

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH, MBA

(obszar zainteresowań naukowych: marketing, public relations, zarządzanie publiczne i zarządzanie jakością)

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – jako profesor Akademii Humanitas pracuje równolegle w dwóch instytutach: Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych. Od 2014 roku pełni funkcję rektora Akademii Humanitas (Wyższej Szkoły Humanitas) w Sosnowcu. W 2006 roku, mając 25 lat, został najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. Jego zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania koncentrują się wokół problematyki marketingu, public relations, zarządzania publicznego i zarządzania jakością. Autor licznych publikacji na temat roli komunikacji i marketingu w nowoczesnych organizacjach oraz roli akredytacji i certyfikacji w zarzadzaniu. Praktyk zarządzania. Od blisko 15 lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultingową, pełni też funkcję członka zarządu Fundacji „Humanitas”, zajmującej się m.in. problematyką promocji uczelni. Przez wiele lat pracował jako kierownik działu promocji i rzecznik prasowy w szkolnictwie wyższym. Był także dziennikarzem specjalizującym się w tematyce edukacyjnej.  Jako ekspert z zakresu zarządzania doradza zarządom spółek prawa handlowego, samorządom terytorialnym i organizacjom pozarządowym. Od 2021 roku jest ekspertem zewnętrznym Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie). Więcej informacji: www.michalkaczmarczyk.pl  

michał.kaczmarczyk@humanitas.edu.pl

dr hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych – zarządzanie zasobami ludzkimi,  w tym dobór, motywowanie i rozwój kadr, czynniki sukcesów kadry kierowniczej, zarządzanie kompetencjami w  organizacjach, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie różnorodnością, przywództwo, Przemysł 4.0 i 5.0, transformacja cyfrowa i zastosowanie sztucznej inteligencji w organizacjach)

dr hab. Teresa Kupczyk jest pracownikiem badawczo-dydaktyczny, w Liczbie N w Dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości  (ORCID: 0000-0003-0361-2128). Habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu Wydziału Zarządzania i Informatyki (Executive MBA). Ukończyła Washington Professional Development Program w 2010 r.  oraz School of Professional & Extended Studies w 2012 r. na American University w Waszyngtonie w USA. Posiada Certyfikat PRINCE2® Foundation (Certificate number 02842973-01-RP4K). Jest wieloletnim praktykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zarządzaniu edukacją i zarządzaniu projektami. Pełniła funkcje Przewodniczącej Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki o zarządzaniu i jakości, Prorektora ds. naukowo-badawczych, Prodziekana ds. dyscypliny naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości, Dyrektora jednostek zajmujących się organizacją studiów podyplomowych  i kierownika wielu projektów. Prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Jest wykładowcą akademickim i prowadzi zajęcia m. in. z Zarządzania, w szczególności z Zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzania projektami, Zarządzania kompetencjami, Zarządzania organizacją wirtualną, Zarządzania strategicznego HRM, Przywództwa, Przemysłu 4.0 i 5.0, Zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, Innowacji w biznesie, Rynku pracy, Doradztwa zawodowego i planowania kariery. Promotor i recenzent doktoratów na uczelniach polskich i zagranicznych.

teresa.kupczyk@gmail.com

dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: Zarządzanie na rynku usług edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji; Innowacji w systemie zarządzania oraz w administracji publicznej; Rozwój i zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji).

dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn prof. AHponad 20 lat pracy nauczyciela akademickiego, kierownictwa i realizacji w kilkunastu projektach badawczych, w tym za granicą (Kazachstan, Ukraina itp.).Od lat pracuje jako profesor w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, w tym za granicą. Promotor 3 obronionych prac doktorskich, recenzent licznych prac doktorskich oraz habilitacyjnych.

Praktyk zarządzania oraz przedsiębiorczości. Umiejętności kierownicze profesora ukształtowały się podczas pracy w administracji publicznej na szczeblach lokalnym, terytorialnym i Państwowym w latach 1992-2004. Przez wiele lat pracował jako Kierownik działu nauki w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki za granicą. Od roku 2003 prowadzi także prywatną działalność od 2003 roku.

Inicjator i kierownik Międzynarodowego Programu Badawczego "Advantages and threats of the use of Artificial Intelligence on the Eastern European higher education services market" (Zalety i zagrożenia wykorzystania Sztucznej Inteligencji na Wschodnioeuropejskim rynku usług Szkolnictwa Wyższego). Pierwsze doświadczenie w stosowaniu Sztucznej Inteligencji w usługach szkolnictwa wyższego miało miejsce na początku lat 90-tych. Jest Gościnnym Redaktorem specjalnego wydania w czasopiśmie z bazy Scopus (40 pkt, MEiN). Temat wydania specjalnego: "Interaction of Artificial Intelligence and Eastern European higher education system".

Posiada znaczące osiągnięcia naukowe (dorobek) w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Dorobek naukowy obejmuje blisko 300 pozycji, w tym: monografie naukowe, podręczniki akademickie, artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych. Właściciel 8 patentów zagranicznych. W latach 2018-2022 osiągnięcia publikacyjne obejmują:

- Liczba publikacji na liście Ministerialnej: 27.
- Liczba publikacji w bazie Scopus: 15.

W 2022 r. uzyskał za publikacje, zgodnie z wymogami MEiN, 240 pkt.

Lista projektów badawczych, w brał udział jako wykonawca lub kierownik:
1. 2022-2027 - Leader of the International Research Program "Advantages and threats of the use of Artificial Intelligence on the Eastern European higher education services market".
2. 2021-2025 - Head of the scientific project "Analysis and Development of Recommendations for Teachers of Ukrainian Universities to Improve the Quality of Educational Services".

Ukończył w Stanach Zjednoczonych (2012) z wyróżnieniem Program Master of Business Administration, w specjalizacji: biznes międzynarodowy, co potwierdza obszerną wiedzę w dyscyplinie zarządzanie.

Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w językach polskim, rosyjskim oraz angielskim, w tym, na uczelniach z Top-1000 najlepszych uczelni w Rankingu "QS World University Rankings". Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz innych. Prowadził dydaktykę na studiach doktoranckich i podyplomowych (w tym MBA).

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, zarówno na arenie krajowej, jak i zagranicznej. W latach 2018-2022 uzyskał 9 nagród. Odnosi również sukcesy dydaktyczne. Największym z nich był udział, w latach 2018-2022, 29 studentów profesora w Międzynarodowych konkursach zagranicznych zajmując miejsca 1-3.

W 2020 r. otrzymał za granicą honorowy tytuł "Doktor honoris causa" w ekonomii stosowanej i zarządzaniu, co potwierdza ogromną wiedzę w dyscyplinach: ekonomia oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Od roku 2021 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/walery.okuliczkozaryn.

okwalery@gmail.com

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. AH

obszar zainteresowań naukowych – zarządzanie przedsiębiorstwem, sieci przedsiębiorstw – klastry)

 dr hab. Jolanta Staszewska, prof. AH – 28 lat pracy nauczyciela akademickiego, 10 lat pracy w praktyce gospodarczej (dyrektor firmy), uczestnictwo w projektach międzynarodowych (Słowacja, Niemcy), kierownictwo i uczestnictwo w projektach krajowych, kierownictwo i realizacja w kilkudziesięciu projektach badawczych rynku dla praktyki gospodarczej, zarządzający przedsiębiorstwem, nauczyciel akademicki przedmiotów z zarządzania, konsultant przedsiębiorstw. Autorka kilkuset artykułów krajowych i zagranicznych z tematyki zarządzania przedsiębiorstwem w tym klastrów, autorka kilku monografii na temat klastrów. Recenzent artykułów i książek naukowych, badacz akademicki problematyki klastrów, członek organizacji naukowych (TNOIK, komisji PAN). Członek rad naukowych konferencji międzynarodowych i czasopism krajowych i zagranicznych na temat zarządzania. Promotor doktoratów na uczelniach polskich i zagranicznych.

jolanta.staszewska@humanitas.edu.pl

dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. Uczelni

Wykładowca akademicki, Profesor Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu.

Prezes zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Prezes zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach, jedynego klastra z Polski, który znajduje się w gronie członków założycieli Unikatowego Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Kolejowych (ERCI) zarejestrowanego z siedzibą w Brukseli. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Aktywny uczestnik projektu badawczego w ramach programu HORYZONT 2021-2027 pn. „Supporting and standardizing climate services in Europe and beyond”, który jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 31 podmiotów.  Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Cambridge Scholar Publishing, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu z wysokim wskaźnikiem Impact Factor.

Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe  skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, w tym szczególnie cyfrowych modeli biznesu. Uznany ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, oraz szerokiej problematyki technologii transportu kolejowego.

adam.jablonski@ottima-plus.com.pl

dr hab. inż. Marek Jabłoński, prof. Uczelni

Wykładowca akademicki, Profesor Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu,

Wiceprezes zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Wiceprezes zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach, jedynego klastra z Polski, który znajduje się w gronie członków założycieli Unikatowego Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Kolejowych (ERCI) zarejestrowanego z siedzibą w Brukseli. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Springer Nature,  Cambridge Scholar Publishing, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu z wysokim wskaźnikiem Impact Factor.

Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe  skoncentrowane są m.in. na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, w tym cyfrowych modeli biznesu. Uznany ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, oraz szerokiej problematyki technologii transportu kolejowego.

marek.jablonski@ottima-plus.com.pl

Opłaty

Szczegółowe informacje na temat opłat związanych z udziałem w Eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 będą dostępne w drugiej połowie czerwca.

Poniższe opłaty dotyczą naboru zimowego w roku akademickim 2023/2024.

Opłatami z tytułu uczestnictwa w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ w ramach Studium Doktorskiego Akademii Humanitas są:

1)      Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego:

Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego, związanego z wnioskiem o wpis na listę słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w roku akademickim 2023/2024, wynosi 250,00 zł. Opłata wymagana jest najpóźniej w dniu złożenia przez Kandydata wniosku o wpis.

2)      Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa na listę słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 400,00 zł.

Opłata płatna do dnia podpisania przez Kandydata umowy dotyczącej uczestnictwa w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej.

3)      Opłata za uczestnictwo w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej:

Opłata za uczestnictwo w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej, w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1a)     2.900,00 zł za każdy semestr od 1 do 4, w czasie których odbywa się cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz seminarium doktorskie,

1b)   2.400,00 zł za każdy semestr od 1 do 4, w czasie których odbywa się cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz seminarium doktorskie jeżeli Słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej jest Absolwent AH;

2a) 2.000,00 zł za każdy kolejny semestr począwszy od 5, w czasie których odbywa się seminarium doktorskie,

2b) 1.700,00 zł za każdy kolejny semestr począwszy od 5, w czasie których odbywa się seminarium doktorskie, jeżeli Słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej jest Absolwent AH.

 

---> Zarządzenie  Kanclerza AH w sprawie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa  w Seminarium Doktorskim <---

Nie tylko dla magistrów zarządzania

Często zdarza się tak, że po ukończeniu studiów magisterskich zaczynamy interesować się zupełnie inną – niż dotychczas preferowaną – dziedziną nauki. Jest to także wynikiem tego, że podejmujemy pracę zawodową, często absolutnie odmienną od posiadanego dotychczas wykształcenia. Dlatego oferta Akademii Humanitas skierowana jest nie tylko do tych osób, które ukończyły studia na kierunku Zarządzanie, ale do każdego legitymującego się tytułem magistra, będącego miłośnikiem nauk o zarządzaniu i jakości. 

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)