Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Regulaminy

Regulamin eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Akademii Humanitas --> LINK

Zasady przeprowadzenia egzaminu weryfikującego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK lub znajomość język nowożytnego a na poziomie znajomości naukowej B2 oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej --> LINK

Regulamin przeprowadzania postępowań w spawach nadawania stopni naukowych w Akademii Humanitas --> LINK

Uchwała Senatu AH nr S/13/03/2024 z dnia 25 marca 2024 r w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego funkcjnowania Rad Dyscyplin Akademii Humanitas --> LINK