Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Droga do uzyskania doktoratu

Uzyskanie stopnia doktora odbywa się w drodze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Zanim jednak takie postępowanie zostanie wszczęte należy spełnić kilka warunków koniecznych. Pierwszym z nich jest nawiązanie kontaktu z wybranym przez siebie wstępnie promotorem (z listy promotorów), w celu uzyskania na piśmie zgody na objęcie kandydata opieką naukową w ramach prowadzonego przez niego seminarium doktorskiego. Następnie kandydat na doktora musi:

1) uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – w tym celu należy ukończyć w trybie eksternistycznym prowadzonym przez WSH dwuletni cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; podczas tych wykładów słuchacz szkoli swój warsztat badawczy – uczy się metod interpretacji tekstu, wykładni, prowadzenia badań; każdy przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, gdyż ostateczna weryfikacja tego czego słuchacz się nauczy dokonywana jest później, po złożeniu już rozprawy doktorskiej przed samym wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, podczas egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt 6;

2) przedstawić rozprawę doktorską – w tym celu kandydat uczęszcza w okresie trwania cyklu wykładów – równolegle – na seminarium doktorskie, w ramach którego pozostając pod opieką promotora przygotowuje rozprawę doktorską; samo seminarium może jednak trwać dłużej (np. 3, 4 lata), jeżeli słuchacz nie zdąży w tym czasie przygotować rozprawy;

3) posiadać w dorobku co najmniej jeden artykuł naukowy (lub monografię) opublikowany w czasopiśmie (lub wydawnictwie) znajdującym się w ministerialnym wykazie – publikacje te kandydat przygotowuje pod okiem promotora w ramach seminarium doktorskiego, chyba, że już wcześniej posiadał jakiś dorobek publikacyjny;

4) posiadać certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość  języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – dyplomem takim jest dyplom wraz z którym wydany został suplement potwierdzający wymagania programowe ukończonych studiów zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (suplementy wydawane od 2018 r.) albo potwierdzający wymagania programowe ukończonych studiów zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (suplementy wydawane w latach wcześniejszych); kandydaci, którzy nie są w stanie poświadczyć znajomości języka na poziomie B2 dyplomem ukończenia studiów muszą legitymować się certyfikatem poświadczającym znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; kandydaci, którzy nie są w stanie poświadczyć znajomości języka na poziomie B2 dyplomem ukończenia studiów muszą legitymować się certyfikatem poświadczającym znajomość języka  nowożytnego  na  poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

5) zaliczyć z wynikiem pozytywnym tzw. różnice programowe, obejmujące podstawowe przedmioty na kierunku Prawo (wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne), jeżeli nie ukończył studiów magisterskich na tym kierunku;

6) po spełnieniu warunków określonych w pkt 1-5 zdać z wynikiem pozytywnym egzamin kierunkowy z gałęzi prawa z której przygotowana została rozprawa doktorska, podczas którego dokonuje się również weryfikacji spełniania wymagań w zakresie posiadania określonych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, które kandydat uzyskał podczas cyklu wkładów, o których mowa w pkt. 1.

Po spełnieniu powyższych przesłanek kandydat na doktora może już złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. W postępowaniu tym jego rozprawa doktorska przechodzi proces recenzji i po uzyskaniu pozytywnych recenzji możliwe jest już wyznaczenie terminu publicznej obrony.