Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Droga do uzyskania doktoratu

Uzyskanie stopnia doktora odbywa się w drodze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Zanim jednak takie postępowanie zostanie wszczęte należy spełnić kilka warunków koniecznych. Pierwszym z nich jest nawiązanie kontaktu z wybranym przez siebie wstępnie promotorem (z listy promotorów), w celu uzyskania na piśmie zgody na objęcie kandydata opieką naukową w ramach prowadzonego przez niego seminarium doktorskiego. Następnie kandydat na doktora musi:

1) uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – w tym celu należy ukończyć w trybie eksternistycznym prowadzonym przez AH dwuletni cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; podczas tych wykładów słuchacz szkoli swój warsztat badawczy – uczy się metod prowadzenia badań; każdy przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, gdyż ostateczna weryfikacja tego czego słuchacz się nauczy dokonywana jest później, po złożeniu już rozprawy doktorskiej przed samym wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, podczas egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt 6;

2) przedstawić rozprawę doktorską – w tym celu kandydat uczęszcza w okresie trwania cyklu wykładów – równolegle – na seminarium doktorskie, w ramach którego pozostając pod opieką promotora przygotowuje rozprawę doktorską; samo seminarium może jednak trwać dłużej (np. 3, 4 lata a nawet i dłużej), jeżeli słuchacz nie zdąży w tym czasie przygotować rozprawy;

3) posiadać w dorobku co najmniej jeden artykuł naukowy (lub monografię, lub rozdział w monografii zbiorowej) opublikowany w czasopiśmie (lub wydawnictwie) znajdującym się w ministerialnym wykazie – publikację tę kandydat przygotowuje pod okiem promotora w ramach seminarium doktorskiego, chyba, że już wcześniej posiadał jakiś dorobek publikacyjny;

4) posiadać certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość  języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w piśmie Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji z dnia 28 października 2021 r., nr DN-WAN.751.22.2021.1.PK dyplomem takim jest dyplom poświadczający ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich rozpoczętych po 30 września 2007 r., który potwierdza uzyskanie efektów uczenia się (kształcenia) objętych tymi studiami, czym per se poświadcza znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej B2. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. poz. 1166 z późn. zm.), absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich poszczególnych kierunków studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co wynikało ze standardów kształcenia poszczególnych kierunków studiów stanowiących załączniki do tego rozporządzenia. Przepisy ww. rozporządzenia miały zastosowanie od dnia 1 października 2007 r. (kolejne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku, a także rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 utrzymały wymagania dotyczące języka nowożytnego na poziome B2 w trakcie studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich); kandydaci, którzy nie są w stanie poświadczyć znajomości języka na poziomie B2 wyżej wskazanym dyplomem ukończenia studiów powinni legitymować się certyfikatem poświadczającym znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; jeżeli jednak kandydat nie posiada takiego certyfikatu może przystąpić do egzaminu weryfikującego znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej B2 w Akademii Humanitas;

5) zaliczyć z wynikiem pozytywnym tzw. różnice programowe, obejmujące podstawowe przedmioty na danym kierunku: Prawo (wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne), jeżeli nie ukończył studiów magisterskich na tym kierunku; Zarządzanie (ekonomia, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, marketing, podstawy zarządzania) jeżeli nie ukończył studiów magisterskich na tym kierunku;

6) po spełnieniu warunków określonych w pkt 1-5 zdać z wynikiem pozytywnym egzamin kierunkowy z zakresu z którego przygotowana została rozprawa doktorska, podczas którego dokonuje się również weryfikacji spełniania wymagań w zakresie posiadania określonych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, które kandydat uzyskał podczas cyklu wkładów, o których mowa w pkt. 1.

Po spełnieniu powyższych przesłanek kandydat na doktora może już złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. W postępowaniu tym jego rozprawa doktorska przechodzi proces recenzji i po uzyskaniu pozytywnych recenzji możliwe jest już wyznaczenie terminu publicznej obrony.