Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Genialny umysł w Bytomiu i Piekarach Śląskich

Opis Projektu

Projekt pt. Genialny umysł - zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Bytom i Gminie Piekary Śląskie realizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) z Bytomia i Piekar Śląskich, a także Kalet, Miasteczka Śląskiego, Ożarowic, Radzionkowa, Świerklańca, Tarnowskich Gór, Tworogu i Zbrosławic. Wsparciem w ramach Projektu docelowo zostanie objętych 288 Dzieci/Młodzieży, w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST, służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ (I blok warsztatów tematycznych)
Zad. 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA (II blok warsztatów tematycznych)
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ (III blok warsztatów tematycznych)

Dzieci/Młodzież uczestniczą w warsztatach:

 • technik pamięciowych i ćwiczeniach rozwijających logiczne myślenie,
 • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych,
 • z zakresu kultury oraz w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych,
 • z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.

W ramach Projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów:

 • Lego roboty,
 • tablety do programowania,
 • roboty Dash i Dot,
 • ozoboty,
 • interaktywna podłoga,
 • maty edukacyjne.

 

 

Cele i planowane efekty Projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego - dla 288 uczniów uczących się i zamieszkujących w następujących gminach Podregionu Bytomskiego:

 • Bytom,
 • Piekary Śląskie,
 • Kalety,
 • Miasteczko Śląskie,
 • Ożarowice,
 • Radzionków,
 • Świerklaniec,
 • Tarnowskie Góry,
 • Tworóg,
 • Zbrosławice,

w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową,
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
● rozwój zainteresowań,
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie uczniów z niepełnosprawnościami).

Czas realizacji Projektu

od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

Wartość Projektu

787 569,34 zł

Dofinansowanie

763 589,86 zł

RODO

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu nr POWR.03.01.00-00-T183/18

pn. Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Bytom i Gminie Piekary Śląskie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

-        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

-        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 1. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 2. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 3. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 4. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 9. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.