Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Genialny umysł w Będzinie i Mysłowicach

Opis Projektu

Projekt pt. Genialny umysł - zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Będzin i w Gminie Mysłowice realizowany jest w Szkołach Podstawowych w Będzinie i Mysłowicach dla uczniów klas I-VI. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych docelowo 288 Dzieci/Młodzieży w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędem Miasta Mysłowice i Urzędem Miasta Będzin), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ (I blok warsztatów tematycznych)
Zad. 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA (II blok warsztatów tematycznych)
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ (III blok warsztatów tematycznych)

Dzieci/Młodzież uczestniczą w warsztatach:

  • technik pamięciowych i ćwiczeniach rozwijających logiczne myślenie,
  • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych,
  • z zakresu kultury oraz w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych,
  • z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.

W ramach Projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów:

  • Lego roboty,
  • tablety do programowania,
  • roboty Dash i Dot,
  • ozoboty,
  • interaktywna podłoga,
  • maty edukacyjne.

 

Cele i planowane efekty Projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta Mysłowice i Urzędu Miasta Będzin dla 288 Dzieci/Młodzieży w wieku 7-12 lat, w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową,
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
● rozwój zainteresowań,
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie osób z niepełnosprawnościami).

Czas realizacji Projektu

od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Wartość Projektu

787 569,34 zł

Dofinansowanie

763 589,86 zł