Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zdobądź Indeks WSH!

Stypendium "Złoty indeks"

 

Czym jest?

Złoty Indeks to stypendium przyznawane corocznie przez Rektora Wyższej Szkoły Humanitas uczniom szkół ponadgimnazjalnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub społeczne.

Kto może je zdobyć?

O stypendium "Złoty Indeks" mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • mają status ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu lub poprzez wskazanie dyrektora placówki edukacyjnej.

W jaki sposób?

Informacja o możliwości przyznania Indeksów co rok przekazywana jest do szkół:

  • w drodze pisemnego zawiadomienia (poczta elektroniczna), kierowanego do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na terenie województwa śląskiego,
  • za pośrednictwem Internetu, na stronie  internetowej Wyższej Szkoły Humanitas.

Wnioskodawcą jest placówka - zgłoszenie przesyła dyrektor placówki, w formie pisemnej do koordynatora projektu "Złoty Indeks". We wniosku należy ująć następujące dane:

  • imię i nazwisko Kandydata,
  • opis osiągnięć, za które Kandydat zostanie nagrodzony.

Jak działa?

  • Złoty Indeks można zrealizować w najbliższym od momentu przyznania stypendium, możliwym naborze na studia.
  • Złoty Indeks zwalnia z opłat czesnego w trakcie całego okresu studiowania. Nie dotyczy to opłat administracyjnych i innych opłat związanych z tokiem studiów.
  • Indeks jest ważny po okazaniu dokumentu tożsamości.