Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zdobądź Złoty Indeks AH!

Czym jest?

Złoty Indeks to stypendium przyznawane corocznie przez Rektora Akademii Humanitas uczniom szkół ponadgimnazjalnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub społeczne.

Kto może je zdobyć?

O stypendium "Złoty Indeks" mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • mają status ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu lub poprzez wskazanie dyrektora placówki edukacyjnej.

W jaki sposób?

Informacja o możliwości przyznania Indeksów co rok przekazywana jest do szkół:

 • w drodze pisemnego zawiadomienia (poczta elektroniczna), kierowanego do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej
 • za pośrednictwem Internetu, na stronie  internetowej Akademii Humanitas.

Wnioskodawcą jest placówka - zgłoszenie przesyła dyrektor placówki, w formie pisemnej do Koordynatora Sieci Współpracy Edukacyjnej "Złoty Indeks". We wniosku należy ująć następujące dane:

 • imię i nazwisko Kandydata,
 • opis osiągnięć, za które Kandydat zostanie nagrodzony.

Jak działa?

 • Złoty Indeks można zrealizować w najbliższym od momentu przyznania stypendium, możliwym naborze na studia.
 • Złoty Indeks zwalnia z opłat czesnego w trakcie całego okresu studiowania. Nie dotyczy to opłat administracyjnych i innych opłat związanych z tokiem studiów.
 • Indeks jest ważny po okazaniu dokumentu tożsamości.

Regulamin przyznawania stypendium "Złoty Indeks"

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad promowania i wyróżniania uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. Złoty Indeks przyznaje Rektor Akademii Humanitas, za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub społeczne.
 3. Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu lub poprzez wskazanie dyrektora placówki oświatowej.
 4. Przyznanie Złotego Indeksu uniemożliwia ponowne zgłoszenie ucznia do ubiegania się o nagrodę na podstawie innych osiągnięć.

 Artykuł 2. Tryb postępowania

 1. Złote Indeksy przyznawane są corocznie, podczas rozdania świadectw klas maturalnych. Akademia Humanitas dopuszcza przyznanie Złotych Indeksów, podczas wydarzeń specjalnych, takich jak: konkursy naukowe, zawody sportowe, akcje społeczne.
 2. Informacja o możliwości przyznania Indeksów przekazywana jest do szkół:

a)       w drodze pisemnego zawiadomienia (poczta elektroniczna), kierowanego do władz wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na terenie województwa śląskiego.

3. O Złoty Indeks mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)       posiadają obywatelstwo polskie,

b)       mają status ucznia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Artykuł 3. Wniosek o Złoty Indeks

 1. Wnioskodawcą jest placówka oświatowa.
 2. Zgłoszenie przesyła dyrektor placówki, w formie pisemnej do koordynatora projektu Złoty Indeks.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       Imię i nazwisko Kandydata,

b)       Osiągnięcia, za które Kandydat zostanie nagrodzony,

 1. Wniosek może być wycofany przez Wnioskodawcę lub samego Kandydata.
 2. Wnioski przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed terminem wydarzenia.
 3. Wnioski niekompletne, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Artykuł 4. Realizacja Złotego Indeksu, obowiązki laureata

 1. Złoty Indeks może zostać przyznany imiennie na prośbę Wnioskodawcy.
 2. Złoty Indeks można zrealizować w najbliższym możliwym naborze na studia (rok akademicki 2024/2025)
 3. Złoty Indeks zwalnia z opłat czesnego w trakcie całego okresu studiowania. Nie dotyczy to opłat administracyjnych i innych opłat związanych z tokiem studiów.
 4. Indeks jest ważny po okazaniu dokumentu tożsamości.
 5. Decyzje dyrektora placówki oświatowej i Rektora Akademii Humanitas dotyczące wyboru laureata, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Informację o przyznaniu Złotego Indeksu otrzymuje dyrektor placówki oświatowej.
 7. Oficjalne wręczenie Złotego Indeksu następować będzie w trakcie uroczystości, o których mowa w Regulaminie, art. 2. pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Obowiązki laureata zostały zawarte w odrębnym dokumencie, który będzie do wglądu dla laureata oraz dyrektora placówki oświatowej.

Artykuł 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2024 r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.