Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rozliczenie zajęć dydaktycznych

Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych:

  1. Warunkiem przystąpienia do rozliczenia zajęć dydaktycznych jest podpisanie umowy na dany rok akademicki w Dziale Kadr i Płac.
  2. Rachunek wraz z wykazem przeprowadzonych zajęć należy składać miesięcznie po zrealizowaniu zajęć w Dziale Kadr i Płac.
  3. Wykaz godzin można pobrać w Dziale Toku Studiów/ Instytucie Psychologii – dot. kierunku Psychologia.
  4. Rachunki wraz z wykazem godzin można składać osobiście lub mailem (skan) na adres: monika.bulica@humanitas.edu.pl.
  5. Skan powinien zawierać dwie strony i być: czytelny, dobrej jakości oraz przesłany w formie załącznika (nie w treści maila).
  6. Wypłata wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych następuje na podstawie faktycznie przepracowanych godzin w miesiącu.
  7. Wypłata wynagrodzenia realizowana jest miesięcznymi ratami płatnymi do 10-go następnego miesiąca kalendarzowego od dnia prawidłowo złożonego rachunku.
  8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest:

Pobierz druki dokumentów: