Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Biuro Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Biuro Rozwoju Uczelni odpowiedzialne jest za badanie oraz analizę rynku edukacyjnego oraz wskazywanie panujących na nim trendów. Ponadto do zadań pracowników należy koordynacja prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją.

Jednostka jest miejscem, gdzie rodzą się cele rozwojowe Humanitas, takie jak nowe kierunki, nowe specjalności czy wydziały zamiejscowe. Biuro Rozwoju Uczelni współpracuje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władzami centralnymi i jednostkami samorz ądu terytorialnego w zakresie realizowanych projektów i sprawuje nadzór nad planowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym.

Szeroki zakres działalności obejmuje także pozyskiwanie partnerów dla projektów edukacyjnych Uczelni, pozyskiwanie akredytacji zewnętrznych dla kierunków i realizację zadań związanych z rozwojem bazy dydaktycznej Akademii Humanitas.

Do działań Biura należy też wdrażanie oraz koordynowanie uczestnictwa Uczelni w środowiskowych i ogólnopolskich sieciach oraz inicjatywach, wspieranie działalności promocyjnej Uczelni poprzez podtrzymywanie kontaktów oraz stałą współpracę w zakresie kształtowania wizerunku Uczelni.


Akademia Humanitas

ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: biuro.rozwoju@humanitas.edu.pl

Pokoje: 003, 014

Dyrektor Biura Rozwoju Uczelni
Ewa Kraus
tel.: 32 363-12-00
e-mail: ewa.kraus@humanitas.edu.pl

Wicedyrektor Biura Rozwoju Uczelni
Małgorzata Klich
tel.: 32 363-11-52, 660 719 093
e-mail: malgorzata.klich@humanitas.edu.pl 

Dział Rozwoju

Koordynator Projektów Rozwojowych
Agata Piątkowska
tel.: 32 363-12-03
e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl

Koordynator ds. współpracy z otoczeniem
Katarzyna Łopacińska
tel.: 32 363-12-03, 505 575 142
e-mail: katarzyna.lopacinska@humanitas.edu.pl

Koordynator Projektów Rozwojowych
Milena Krupa
tel.: 32 363-12-03
e-mail: milena.krupa@humanitas.edu.pl

Koordynator Projektów Rozwojowych
Dorota Walczak-Waler
tel.: 
32 363-12-03
e-mail:
dorota.walczak-waler@humanitas.edu.pl