Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia menedżera - Analiza finansowa i ryzyko biznesowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w różnych strukturach biznesowych – na rachunek własny lub na zlecenie. Pośród najważniejszych priorytetów edukacyjnych znajduje się: nabycie umiejętności analitycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jej perspektyw, przećwiczenie praktycznych aspektów zarządzania procesami biznesowych w przedsiębiorstwie na modelach analitycznych, wykształcenie umiejętności rozpoznawania ryzyk biznesowych oraz podejmowania działań zaradczych. Celem studiów jest także praktyczna konfrontacja różnych technik analitycznych i zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji na bazie przepływów pieniężnych (cash flow). Celem studiów nie jest powielanie teoretycznej wiedzy lecz skupienie się na praktycznych aspektach nowoczesnej analizy finansowych i analizy ryzyk biznesowych w zmiennych otoczeniu  mikro- i makroekonomicznym.

ADRESACI

 • Osoby zainteresowane praktycznymi aspektami działalności biznesowej
 • Analitycy finansowi aktywni / poszukujący zatrudnienia w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, leasingowym
 • Osoby prowadzące / zainteresowane prowadzeniem działalności biznesowej
 • Osoby zainteresowane stworzeniem / zwiększeniem kompetencji w obszarze analiz finansowych i oceny ryzyka biznesowego
 • Osoby zainteresowane procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach
 • Osoby zasiadające / zamierzające zasiadać w organach zarządczych /nadzorczych przedsiębiorstw
 • Inwestorzy

ATUTY

 • Program studium obejmuje wszystkie etapu działania przedsiębiorstwa od jego powstania, poprzez pozyskiwanie finansowania i rozwój, aż do rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków biznesu z wieloletnim stażem (menedżerów, prawników, księgowych, doradców podatkowych)
 • Priorytetem jest kształcenie praktycznych umiejętności zarządczych z wykorzystaniem m.in. modeli biznesowych pełniących rolę symulatorów realnych procesów biznesowych
 • Program studium nie wymaga wstępnego kierunkowego wykształcenia ekonomicznego – zagadnienia omawiane są od podstaw, aż do poziomu zaawansowanego

ABSOLWENT STUDIÓW

 • Absolwent studiów zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności biznesowej na rachunek własny – jako jednoosobowy przedsiębiorca, właściciel / wspólnik spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz ich reprezentant
 • Absolwent studiów zostanie przygotowany do zarządzanie obcym przedsiębiorstwem na zlecenie, na podstawie kontraktu menedżerskiego – jako członek kadry kierowniczej (dyrektor finansowy, członek zarządu, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)
 • Uzyskane kwalifikacje, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy w organach nadzorczych podmiotów gospodarczych – radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych
 • Absolwent studiów uzyska wiedzę umiejętności, a także narzędzia pozwalające podejmować pracę na stanowisku analityka finansowego w podmiotach bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych

FORMY PRACY

 • Wykłady – prowadzone przy wykorzystaniu praktycznych przykładów z działalności biznesowej
 • Ćwiczenia – wykształcanie i utrwalanie schematów analitycznych i decyzyjnych z wykorzystaniem modeli biznesowych pozwalających obserwować ich skutki
 • Projekty – wykorzystanie nabytych umiejętności do samodzielnego rozwiązywania prostych i skomplikowanych zadań menedżerskich

Program

Ramowy Program:

 • Przegląd struktur biznesowych dostępnych w polskim porządku prawnym – na tle ich profilu podatkowego, sprawozdawczego oraz ekspozycji na ryzyko właścicieli i zarządzających
 • Praktyczne tworzenie prostych i zaawansowanych koncepcji biznesowych oraz ich weryfikacja na symulatorach - zamkniętych modelach analitycznych (w tym analiza ryzyk projektów inwestycyjnych)
 • Analiza operacyjnych i finansowych zdarzenia gospodarczych w przestrzeni biznesowej - sposoby ich pomiaru i ewidencji oraz oceny ryzyka
 • Akty inicjujące tworzenie struktur biznesowych – jak tworzyć bezpieczne umowy spółek i eliminować ryzyko konfliktów właścicielskich
 • Nowoczesna analiza finansowa obecnej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem metodologii opartych na przepływach pieniężnych
 • Formy finansowanie działalności gospodarczej - wady i zalety oraz wpływ na długoterminowe ryzyka biznesowe (z uwzględnieniem aspektów cienkiej kapitalizacji
 • Praktyczne modelowanie procesów biznesowych jako profesjonalne narzędzie analityczne i zarządcze w przedsiębiorstwie – ustalanie założeń operacyjnych i finansowych oraz analiza scenariuszy, w tym restrukturyzacyjnych
 • Finansowanie działalności rozwojowej i innowacyjnej w wykorzystaniem funduszy prywatnych i środków publicznych, w tym m.in. procedury PARP, NCBiR, ARiMR
 • Zarządzanie wynikiem finansowym i przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa
 • Nowoczesna analiza wskaźnikowa i modele scoringowe – możliwości i ograniczenia na tle analiz na bazie przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie – optymalizacja kosztów wynagrodzeń w zmiennych warunkach rynkowych i niepewnym otoczeniu prawnym
 • Profil fiskalny przedsiębiorstwa - optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie i ograniczanie ryzyk podatkowych
 • Praktyczne aspekty zabezpieczeń, dochodzenia roszczeń oraz obrony przeciw egzekucyjnej w biznesie
 • Praktyczne aspekty wykonywania zarządu przedsiębiorstwem - relacje ze wspólnikami i organami nadzoru oraz rozwiązywanie konfliktów właścicielskich
 • Analiza bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw na bazie wycen majątkowych i metodologii opartych na cash flow

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 180 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć: 

 • Forma – on line
 • Godziny wykładów: 17.00 – 21.00 tylko w dni powszednie

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy:

 • Przygotowanie w grupie projektu na modelu analitycznym sprawdzającym praktyczne rozumienie zagadnień z zakresu analizy finansowej, oceny i zarządzania ryzykiem biznesowym.
 • Obrona projektu przed komisją

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.:
 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

862,50 zł

3 450 zł

 6 900 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

690 zł

2 760 zł

5 520 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 29.02.2024 r.  

812,50 zł 

3 250 zł 

6 500 zł* 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 6 100 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)