Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

FAQ

Informacje ogólne dot. studiów podyplomowych w Akademii Humanitas
 FAQ - pytania i odpowiedzi

Chciałbym/-abym uzyskać zaświadczenie. Co zrobić?

Zaświadczenie o statusie słuchacza można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych . Należy przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem zgłosić  zapotrzebowanie osobiście, mailowo lub telefonicznie pod nr tel. 32 363 12 21 (w przypadku studiów z zakresu administracji); 32 363 12 35 (w przypadku studiów z zakresu pedagogiki). W czasie trwania studiów słuchacz ma możliwość uzyskania 2 bezpłatnych zaświadczeń, każde kolejne płatne jest w Punkcie rozliczeń  lub przelewem na indywidualny numer konta w wysokości 10 zł. Przy zgłoszeniu e-mailowym termin odbioru zaświadczenia będzie przesłany w e-mailu zwrotnym.

Gdzie mogę sprawdzić płatności?

Płatności można sprawdzić:

 • w punkcie rozliczeń telefonicznie pod nr tel. 32 363-12-23, bądź bezpośrednio na terenie uczelni (pokój 103 na 1-szym piętrze);
 • na umowie finansowej, która została podpisana przy zapisie na studia;
 • w Wirtualnej Uczelni, w zakładce KWESTURA → NALICZENIA;
 • Kandydat może sprawdzić opłaty na stronie uczelni w zakładce KANDYDAT → OPŁATY ZA STUDIA.

Gdzie mogę uzyskać fakturę za studia?

Fakturę można uzyskać:

 • w punkcie rozliczeń, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 32 363 12 23 lub e-mailowym: naliczanie@humanitas.edu.pl, bądź bezpośrednio na terenie uczelni (pokój 103 na 1-szym piętrze) w godzinach pracy działu;
 • po zapoznaniu się z procedurą uzyskania faktury w Wirtualnej Uczelni, w zakładce KWESTURA → OGŁOSZENIA.

Jak mogę skontaktować się z wykładowcą?

Obecność wykładowcy na uczelni można sprawdzić w Wirtualnej Uczelni poprzez zakładkę WYSZUKIWARKA DYDAKTYKÓW.

W przypadku braku wyznaczonych terminów można skontaktować się z Centrum Studiów Podyplomowych  pod nr tel. 32 363 12 21 lub 32 363 12 35 zgłaszając prośbę o kontakt e-mailowy.

Chciałabym zrezygnować ze studiów, co zrobić?

Żeby zrezygnować ze studiów należy złożyć podanie do Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych bezpośrednio w Centrum Studiów Podyplomowych (pokój 104, I piętro), bądź za pośrednictwem poczty. Za datę rezygnacji uważa się termin złożenia podania w Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni bądź datę nadania przesyłki. Ostatnią ratą czesnego którą należy uregulować jest rata wypadająca w miesiącu, w którym zostało złożone podanie o skreślenie z listy słuchaczy. Szczegółowe warunki finansowania studiów reguluje umowa finansowa podpisana podczas rekrutacji na studia.

Gdzie mogę sprawdzić plan zajęć?

Plan zajęć dostępny jest w wirtualnej uczelni, w zakładce TWOJE STUDIA → PLAN ZAJĘĆ.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z planem zajęć należy zgłaszać się do Centrum Studiów Podyplomowych pokój 104, nr tel. 32 363 12 35.

Chciałbym zaliczyć praktyki, co mam zrobić?

Należy wejść na stronę uczelni w zakładkę TWOJE STUDIA → PRAKTYKI. Następnie należy pobrać odpowiedni druk i podążać za instrukcją zawartą w dokumencie. W sprawie praktyk należy kontaktować się z mgr Martą Lekston , tel.: 32 363 12 26; e-mail: marta.lekston@humanitas.edu.pl

Czy mogę zaliczyć praktyki na podstawie zatrudnienia?

Student może zaliczyć praktykę studencką na podstawie zatrudnienia, jeśli specyfika wykonywanej pracy jest zgodna z warunkami zaliczenia praktyk.

Należy wejść na stronę uczelni w zakładkę TWOJE STUDIA → PRAKTYKI i pobrać odpowiedni druk. Następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do opiekuna z ramienia uczelni mgr Marty Lekston.

Gdzie mogę sprawdzić wyniki egzaminów oraz zaliczeń?

Oceny z egzaminów oraz zaliczeń można zobaczyć na wirtualnej uczelni w zakładce TWOJE STUDIA → OCENY. Żeby sprawdzić oceny z poprzednich semestrów na powyższej zakładce należy nacisnąć przycisk „Poprzedni”.

Zdarza się, że wykładowcy umieszczają oceny na wirtualnej uczelni w zakładce „Materiały do zajęć”.

Do kiedy wykładowca powinien uzupełnić oceny na wirtualnej uczelni?

Wykładowca powinien uzupełniać oceny na wirtualnej uczelni na bieżąco. Jeżeli ocena z zaliczenia/egzaminu nie pojawia się przez dłuższy czas bądź student uważa, że powinien mieć ocene a jej nie ma to powienien skontaktować się z wykładowcą osobiście lub poprzez napisanie maila do wykładowcy. Informację nt. kontaktu do wykładowcy można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych, tel.: 32 363 12 21; 32 363 12 35.

Dostałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów. Co to jest i co zrobić?

Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy słuchaczy jest procedurą, która może spowodować skreślenie z listy słuchaczy.

Powodami wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy słuchaczy mogą być:

 • niepodjęcie studiów;
 • przekroczenie 20% limitu nieobecności
 • stwierdzenie braku postępów w nauce;
 • niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów;
 • niezłożenie w terminie pracy końcowej lub egzaminu końcowego.
 • niezłożenie w terminie dokumentacji praktyk.

Po otrzymaniu wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy słuchaczy należy skontaktować się z Centrum Studiów Podyplomowych, tel.: 32 363 12 21; 32 363 12 35 w celu ustalenia możliwości słuchacza w danej sytuacji.

Nie obroniłem/-am się w terminie, co mam zrobić?

W przypadku nie podejścia do egzaminu końcowego  w terminie, należy niezwłocznie złożyć w Centrum Studiów Podyplomowych  pisemną rezygnację ze studiów lub podanie do Dyrektora Centrum Studiów podyplomowych o wyznaczenie terminu egzaminu końcowego poprawkowego (koszt: 110 zł)
 Żeby przystąpić do egzaminu końcowego poprawkowego należy posiadać wszystkie oceny na wirtualnej uczelni oraz mieć złożone i pozytywnie ocenione dokumenty praktyk.