Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE NA ZAMÓWIENIE

Studia podyplomowe organizujemy również w formule zamkniętej tj. dla zorganizowanych grup uczestników liczących od ok. 10 do 30 osób, składających się z pracowników jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, na jej indywidualne zlecenie.

Z instytucją zainteresowaną zamówieniem dla grupy swoich pracowników studiów podyplomowych w formule zamkniętej, indywidualnie ustalane są:

  • założenia merytoryczne - w ramach określonych obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wybrać studia z gotowej oferty Akademii Humanitas, może również oczekiwać modyfikacji/rozwinięcia istniejących programów lub opracowania programu studiów, który do tej pory nie znalazł się w ofercie Akademii Humanitas,
  • założenia organizacyjne – harmonogram zajęć oraz miejsce ich realizacji. Zamawiający może wskazać jako miejsce realizacji swoją siedzibę lub inne dowolnie wybrane miejsce. Może również skorzystać z możliwości realizacji zajęć w siedzibie Akademii Humanitas tj. w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.
  • odpłatność - zależy od uzgodnionego z Zamawiającym zakresu realizacji usługi. Należy jednak pamiętać, że najczęściej realizacja studiów podyplomowych w podstawowym zakresie dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na studia podyplomowe realizowane w formule otwartej (na podstawie ogłoszonej rekrutacji).

STUDIA PODYPLOMOWE NA ZAMÓWIENIE MŚP dofinansowane do 80%

Akademia Humanitas jest jednym z podmiotów, którym Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała prawo oferowania studiów podyplomowych i szkoleń z możliwością ich dofinansowania przyznawanego przedsiębiorstwom sektora MŚP.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe świadczone przez podmioty jw., które zostaną wpisane w elektroniczny rejestr prowadzony przez PARP:   BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH >>

UWAGA:

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 913/40/VI/2019 z dnia 8 maja 2019 r. została wykluczona możliwość korzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych przez MŚP i ich pracowników z woj. śląskiego.

Decyzja jw. w żaden sposób nie ogranicza możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych proponowanych przez AH przez MŚP i ich pracowników z innych województw (o ile w tych województwach nie wprowadzono podobnego ograniczenia).

Po uzgodnieniu/opracowaniu propozycji programowej i finansowej studiów podyplomowych na indywidualne zlecenie przedsiębiorstwa MŚP, kartę usługi zamieszczamy w Bazie Usług Rozwojowych i przypisujemy ją do konkretnego Klienta. Od tej pory Klient MŚP może starać się o uzyskanie dofinansowania na realizację studiów podyplomowych dla swoich pracowników wg obowiązujących przepisów.

BADANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH

Założenia merytoryczne i organizacyjne usług rozwojowych każdorazowo dostosowujemy do specyfiki i indywidualnych potrzeb firmy, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę poziomu wiedzy i umiejętności pracowników firmy w danym obszarze. Jeżeli instytucja zlecająca zamawia usługę na podstawie już przeprowadzonych badań w ramach organizacji, są one dla nas podstawą do rozmów z instytucją zmawiającą. Jeśli nie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Przeprowadzane przez nas kompleksowe badania dotyczą zdiagnozowania wszelkich możliwych działań rozwojowych, koniecznych do zrealizowania wśród badanej części kadry instytucji zamawiającej. W ramach BPS realizujemy m. in.:

  • badanie typu DISC (MaxieDISC®),
  • badanie kultury organizacyjnej przeprowadzane wg metodyki AOC_bizTM,
  • spotkania z przedstawicielami kadry objętej badaniem potrzeb przeprowadzane przez ekspertów WSH – indywidualne oraz w ramach grup fokusowych lub w przypadku konieczności spojrzenia na efektywność działań z trzech punktów widzenia (podwładnych, współpracowników oraz osób zarządzających) - również wśród tych grup.

Każde zlecone badanie podsumowujemy analizą jego rezultatów oraz interpretacją wyników w postaci raportu, zawierającego proponowane kierunki i rodzaj działań rozwojowych koniecznych do zrealizowania wśród kadry wraz z podaniem okresów, w których powinny zostać zrealizowane.

 

PRZEŚLIJ PROŚBĘ O PRZYGOTOWANIE OFERTY >>

 

Szczegółowe informacje:

Magdalena Kazimierczuk
Kierownik Zespołu Rekrutacji Sprzedaży
tel.: 539-264-917

e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl