Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Organizacja studiów podyplomowych

Podstawa prawna:

Studia podyplomowe są formą edukacji akademickiej. Tworzone są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form  kształcenia,  dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne organizowane są na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131.) i nadają kwalifikacje jeśli kandydat spełnia pozostałe warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Organizacja studiów:

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w zależności od kierunku w dni powszednie popołudniami (średnio raz lub dwa razy w tygodniu) lub w weekendy (raz lub dwa razy w miesiącu), szczegółowa informacja w zakładce "Program" przy wybranym kierunku studiów.
W przypadku studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki zajęcia mogą odbywać się dodatkowo w zależności od naboru, przy rekrutacji w marcu w pierwszym tygodniu lipca; przy rekrutacji w październiku w ciągu jednego tygodnia ferii zimowych organizowanych w województwie śląskim (od poniedziałku do piątku od rana do popołudnia).
Uruchomienie studiów w naborze zimowym nastąpi w październiku, w naborze letnim w marcu.

Miejsce odbywania się zajęć:

Zajęcia prowadzone są w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43 lub w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31. Na terenie Uczelni do dyspozycji słuchaczy jest punkt ksero, bufet czynny do późnych godzin popołudniowych, szatnia, kącik relaksacyjny oraz bezpłatny dostęp do sieci WiFi. Optymalna lokalizacja zapewnia komfortowy dojazd zarówno samochodem, jaki i komunikacją miejską czy pociągami (Uczelnia znajduje się w centrum Sosnowca, jednak w okolicy wolnej od zgiełku, oddalonej od Dworca PKP zaledwie o 250 m). Dodatkowym udogodnieniem dla wszystkich zmotoryzowanych jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych dla studentów na bezpłatnym parkingu przed gmachem Uczelni.

Warunki zakończenia studiów podyplomowych:

Podstawą wydania świadectwa jest (w zależności od kierunku studiów podyplomowych):

  • złożenie i obrona pracy końcowej
  • egzamin końcowy
  • zaliczenie wskazanych przedmiotów
  • zaliczenie praktyki pedagogicznej (dotyczy studiów pedagogicznych) 

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Dodatkowe informacje:

Każda grupa ma opiekuna, który kontaktuje się ze studentami drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.
W przypadku praktyk studenckich słuchacze kontaktują się z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni (szczegóły w zakładce: Praktyki)
W przypadku spraw finansowych słuchacze kontaktują się z Punktem rozliczeń (szczegóły tutaj)

Słuchacze ośrodków zamiejscowych kontaktują się bezpośrednio z opiekunami z ramienia Ośrodka w danym mieście (szczegóły przy nazwie miasta w zakładce: Oferta).

Warunki uruchomienia kierunku:

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty rekrutacyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Regulamin studiów podyplomowych - pobierz w pdf

 

Skargi, zażalenia, reklamacje - pobierz w pdf