Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka - studia podyplomowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Kształcenie na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Uczestnicy studiów poznają i zrozumieją:

 • cele kształcenia przedmiotu, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • treści nauczania przedmiotu, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury.

W trakcie studiów uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na biegłe operowanie pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania. Zostaną oni przygotowani do interpretowania treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy, nauczą się jak dobierać treści
i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uczestnicy tego kierunku są przygotowywani do pracy z uczniem, tak aby skutecznie zrealizować m.in. takie cele określone w podstawie programowej jak:

 • Rozumienie,  analizowanie  i  rozwiązywanie  problemów  na  bazie  logicznego i abstrakcyjnego  myślenia,  myślenia  algorytmicznego  i  sposobów  reprezentowania informacji. 
 • Programowanie  i  rozwiązywanie  problemów  z  wykorzystaniem  komputera  oraz  innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 
 • Posługiwanie  się  komputerem,  urządzeniami  cyfrowymi  i  sieciami  komputerowymi, w tym  znajomość  zasad  działania  urządzeń  cyfrowych  i  sieci  komputerowych  oraz wykonywania obliczeń i programów. 
 • Rozwijanie  kompetencji  społecznych,  takich  jak  komunikacja  i  współpraca  w  grupie, w tym  w  środowiskach  wirtualnych,  udział  w  projektach  zespołowych  oraz  zarządzanie projektami. 
 • Przestrzeganie  prawa  i  zasad  bezpieczeństwa.  Respektowanie  prywatności  informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego,  ocena  zagrożeń  związanych  z  technologią  i  ich  uwzględnienie  dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje: 

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) uprawnienia do nauczania informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

 

Program

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Program ramowy składa się z trzech modułów: 

I Moduł

 • Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania informatyki – 180 godzin

II Moduł

 • Przygotowanie dydaktyczne do nauczania informatyki – 90 godzin

III Moduł

 • Praktyki zawodowe – 90 godzin

Sylwetka absolwenta:

W zakresie wiedzy absolwent tego kierunku m.in. zna i rozumie:

 • cele kształcenia przedmiotu, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • treści nauczania przedmiotu, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • miejsce przedmiotu w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • podstawę programową, cele kształcenia i treści na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu, kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
 • zagadnienia związane z programem nauczania - tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału
 • kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju
 • znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji
 • rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy
 • znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć
 • metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu - rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym
 • organizację pracy w klasie szkolnej i grupach
 • sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego
 • metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
 • diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu
 • znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 • warsztat pracy nauczyciela

W zakresie umiejętności absolwent potrafi m.in:

 • biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania
 • interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy
 • dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych
 • identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi
 • przeanalizować rozkład materiału
 • identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu z innymi treściami nauczania
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu
 • skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów m.in. do:

 • ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej;
 • poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów
 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów
 • popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym
 • zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;
 • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
 • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
 • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
 • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;
 • kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;
 • stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu)

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00-18.00

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas w roku akademickim 2020/2021 będą  organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie egzaminów semestralnych i praktyki zawodowej. Ocenę końcową stanowi średnia ocen z 3 egzaminów semestralnych.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 10 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
10 rat

Cena regularna

4 500 zł

450 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(30% mniej)

3 150 zł

315 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

3 500 zł

350 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 3 150 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl