Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Integracja Sensoryczna

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Kierunek prowadzony we współpracy

Fundacja In Corpore  

Studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna umożliwią Ci zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób z zaburzonym rozwojem sensomotorycznym. Dzięki nim zdobędziesz i rozwiniesz kompetencje w zakresie diagnozowania, a także zapoznasz się z zasadami postępowania terapeutycznego.

Program studiów integracja sensoryczna pozwala rzetelnie przygotować przyszłych absolwentów tego kierunku do pracy terapeutycznej polegającej na diagnozowaniu, jak również terapii dzieci z zaburzeniami o podłożu sensomotorycznym. Został opracowany przez specjalistów mających bogate doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami.

Cel studiów

Celem studiów integracja sensoryczna jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki funkcjonowania oraz możliwości wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń o podłożu sensorycznym i motorycznym.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej oraz ośrodkach wczesnego wspomagania, a także poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych.

Adresaci

 • Fizjoterapeuci.
 • Nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych.
 • Psycholodzy i pedagodzy szkolni.
 • Psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
 • Nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej muszą mieć ukończone studia I i/lub II stopnia.

Atuty

Studia podyplomowe integracja sensoryczna są realizowane we współpracy z Fundacją In Corpore. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów wydane przez Akademia Humanitas oraz certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez Fundację In Corpore (poznaj partnera studiów <<film>> )

 • Absolwent studiów a możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, np. przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji.
 • Zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem bazy dydaktyczno-terapeutycznej In Corpore. Do dyspozycji pozostaje nowoczesne Laboratorium Pedagogiczne wyposażone w Salę Integracji Sensorycznej, Salę Doświadczania Świata oraz Laboratorium Pedagogiki w Postaci Ogrodu Sensorycznego znajdującego się na terenie Akademii Humanitas.
 • W programie uwzględniono zajęcia praktycznej pracy z dzieckiem na żywo w formie superwizji w małych grupach.

Absolwent studiów

 • Posiada kompetencje pozwalające na inicjowanie i planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy oraz terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej. 
 • Potrafi dokonywać diagnozy, konstruować programy terapeutyczne i realizować je w pracy z dziećmi.
 • Jest przygotowany do podejmowania działań wspomagających rozwój sensoryczny, jak również psychoruchowy dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowymi, z różnym stopniem zaburzeń sensorycznych oraz organizowania efektywnej współpracy z ich rodzinami i specjalistami.
 • Cechuje się kompetencjami w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia integracji sensorycznej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 
 • Zna procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne umożliwiające udzielanie skutecznej pomocy.
 • Zapoznał się z psychologicznymi i biomedycznymi uwarunkowaniami rozwoju, zachowań oraz zaburzeń dzieci i młodzieży.
 • Posiada umiejętności organizowania procesu diagnostycznego w oparciu o znajomość narzędzi służących rozpoznawaniu i ocenie zaburzeń generujących specjalne potrzeby terapeutyczne.

Metody pracy

 • Wykłady – krótka forma wprowadzająca do praktycznego kształcenia.
 • Warsztaty – kształcenie i weryfikowanie umiejętności profesjonalnych.
 • Treningi – modelowanie własnych kompetencji.
 • Zajęcia praktycznej pracy z dzieckiem w rzeczywistej sytuacji, prowadzone na żywo - superwizja w małych grupach (ok. 5-osobowych).

Program

Program studiów:

Podczas trzech semestrów nauki zostanie zrealizowany bogaty program teoretyczny oraz praktyczny zapewniający należyte przygotowanie merytoryczne studenta.

1. Anatomia i neurofizjologia rozwojowa.
2. Ontogeneza systemów percepcyjnych.
3. Psychologia kliniczna w aspekcie zaburzeń sensomotorycznych
4. Podstawy logopedii w zakresie prawidłowego kształtowania mowy
5. Diagnoza SI.
6. Wywiad, kwestionariusze, baseline jako podstawa skutecznej diagnostyki dzieci z zaburzeniami SI.
7. Podstawy fizjoterapii u dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
8. Podstawy audiologii dziecięcej a zaburzenia SI
9. Diagnoza, wczesne wspomaganie i terapia dzieci  z zaburzeniami sensorycznymi (układ taktylny, propriocepcja, przedsionek, wzrok i słuch) - praca z dzieckiem z  potrzebami specjalnymi.
10.Dysfunkcje narządu ruchu w procesie integracji sensorycznej. Rodzaj zaburzeń motorycznych oraz metody fizjoterapeutyczne wspomagające proces terapeutyczny.
11.Diagnoza i terapia SI dzieci  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przede wszystkim z autyzmem.
12.Inne metody wspomagające terapię sensoryczną (czaszkowo-krzyżowa, Metoda Tomatisa, terapia Johansena, EEG Biofeedback).
13. Metodyka zajęć SI - organizacja pola diagnostycznego i terapeutycznego.
14. Dziecko rozregulowane. Mechanizmy autoregulacji jako niezbędny krok w integracji zmysłów.
15. Dieta dziecka zaburzonego sensorycznie  oraz problematyka wybiórczość pokarmowej   i nadwrażliwość lub/i podwrażliwość orofacjalna.
16. Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie.
17. Seminarium dyplomowe.
18. Zajęcia praktyczne w placówkach In Corpore.

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry

W ramach studiów uczestnicy realizują w sumie 325 godzin, w tym m.in.:

 • 285 godzin zajęć dydaktycznych
 • praktyki w wymiarze: 40 godzin, realizowane w placówkach In Corpore (placówki znajdują się w miastach: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa) 

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)
 • Zajęcia planowane są pomiędzy: 8.00–17.30
 • Zajęcia realizowane będą w siedziebie In Corpore Katowice ul. Bażantów 2 oraz w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Daty zjazdów*:
 
 • 21 października - stacjonarnie w AH
 • 22 października - online
 • 18-19 listopada - online
 • 9-10 grudnia - stacjonarnie w AH
 • 13-14 stycznia - stacjonarnie w AH
 • 27-28 stycznia - online

*W wyjątkowych sytuacjach Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w terminach i formule zjazdów.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, zaliczenie praktyki zawodowej, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów semestralnych oraz zaliczenie praktyki.
W ramach jednego egzaminu semestralnego (na 3 semestrze), uczestnik studiów podyplomowych przygotowuje szczegółową wideo rejestrację obejmującą diagnozę dziecka w przedziale wiekowym od 3 mc-a do 11 roku życia.

Egzamin końcowy polega na przeprowadzeniu i omówieniu diagnozy oraz przeprowadzeniu terapii dziecka (wideo rejestracja), u którego uczestnik studiów podyplomowych podejrzewa zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej. Case study zawiera szczegółową analizę wykorzystującą narzędzia dostarczone uczestnikowi podczas procesu nauczania.

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna

Kształcenie prowadzone jest przez nauczycieli akademickich oraz wykladowców posiadająceych kompetencje zawodowe i naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Kadra dydaktyczna to w głównej mierze praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

dr n. k. f. Ewa Bartelmus

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Dysertacja obroniona z wyróżnieniem.  Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i dietetyki. Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

Wykładowca akademicki - AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Warszawa - Centrum SI, NPDN Fundacji In Corpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych. Certyfikowany terapeuta integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń autoregulacji i samoregulacji dzieci i dorosłych o podłożu fizjologicznym i emocjonalnym. Właściciel Pracowni Integracji sensorycznej i fizjoterapii dziecięcej Trybik w Bielsku-Białej. Właściciel i wykładowca Szkoła Rodzenia oraz Centrum wspomagania rozwoju małego dziecka przy Beskidzkim Centrum Onkologicznym Szpitala Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Właściciel i wykładowca Bartmaj akredytowane centrum doskonalenia zawodowego. Instruktor Szkoleniowiec Centrum Angitia. Realizactor projektów dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów z zakresu wad postawy ciała oraz rozwoju psychoruchowego niemowląt. Egzaminator zawodowy – technik masażysta. Wykładowca ekspert dla firmy Nestle Polska w zakresie procedur fizjoterapeutycznych w pediatrii.

Autorka i współautorka 17 publikacji naukowych o tematyce: pediatria, ginekologia, położnictwo, limfologia. Autorka i współautorka 5 rozdziałów w monografiach naukowych i przewodników dla terapeutów z zakresu masażu w pediatrii oraz masażu i technik manualnych dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Współtworzy program studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna w Akademii Humanitas.

 

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

Prezes Fundacji In Corpore, od kilku lat jest Dyrektorem Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny.

mgr Katarzyna Czech

Magister Fizjoterapii. Nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego. Absolwentka studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki z Autyzmem i zespołem Aspergera. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, trener sensoplastyki. Doktorantka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, realizuje dysertację doktorska z tematyki „Dyspraksja w ujęciu neurorozwojowym”. Wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu fizjoterapia w pediatrii. Od 2008 roku zajmuję się rehabilitacją dzieci i niemowląt. Stale podwyższa swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach.

dr Małgorzata Matyja

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Pracownik naukowy, kierownik Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego.  Autorka 91 publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną "Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" oraz podręcznika "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas staży i szkoleń zarówno w Polsce jak i min. w Szwajcarii, Niemczech. Współpracowała z Kliniką Neurologii Dziecięcej w Katowicach, Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie oraz pełniła funkcję kierownika Poradni Rehabilitacyjnej. Prowadząca własny gabinet rehabilitacji dzieci w Sosnowcu. Trener i wykładowca warsztatów i kursów z terapii neurorozwojowej. Współorganizatorka kursów NDT-Bobath (w tym pierwszy kurs prowadzony w języku polskim). Prowadząca kurs w zakresie modułu XI - Fizjoterapia w wieku rozwojowym dla osób specjalizujących się w fizjoterapii akredytowanych przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji w Katowicach – Ochojcu.

Uczestniczka projektu NCBR: Projekt Ossesec. Realizatorka projektu programu badawczego: Zaburzenia narządu wzroku a postawa ciała u dzieci wczesnoszkolnych w ujęciu posturograficznym i neurorozwojowym.

Opłaty

 

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 16 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
16 rat

Cena regularna

6 600 zł

 412,50 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

4 620 zł*

288,75 zł 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 6 600 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl