Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Integracja Sensoryczna

O kierunku

kajros

Parnter merytoryczny kierunku IN CORPORE FUNDACJA

Cel studiów:

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki funkcjonowania oraz możliwości wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń o podłożu sensorycznym i motorycznym. 
Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób z zaburzonym rozwojem sensomotorycznym,  zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania oraz zapoznanie się z zasadami  postępowania terapeutycznego. Zdobyta wiedza, umiejętności  i kompetencje będą przydatne do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach, (prowadzonych również przez NFZ) pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych.
 Program Studiów Podyplomowych został opracowany w taki sposób, aby rzetelnie przygotować przyszłych absolwentów tego kierunku do pracy terapeutycznej polegającej na diagnozowaniu jak również terapii dzieci z zaburzeniami o podłożu sensomotorycznym.

Adresaci:

   Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej muszą mieć ukończone studia I i/lub II stopnia. Są to przede wszystkim:

 • Fizjoterapeuci
 • Nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
 • Psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • Psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
 • Nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych

Atuty:

 • Program studiów został opracowany przez specjalistów mających bogate doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami
 • Studia realizowane będą we współpracy Wyższej Szkoły Humanitas  i Fundacji In Corpore
 • Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem bazy dydaktyczno-terapeutycznej In Corpore oraz w nowoczesnym Laboratorium Pedagogicznym w postaci Sali z elementami  Integracji Sensorycznej i Sali Doświadczania Świata oraz Laboratorium Pedagogiki w Postaci Ogrodu Sensorycznego znajdującymi się na terenie Wyższej Szkoły Humanitas
 • Kadra dydaktyczna ma wieloletnie doświadczenie terapeutyczne  zdobyte w czasie wieloletniej pracy z pacjentami
 • Zajęcia "demo" praktycznej pracy na żywo z dzieckiem* 
 • Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów wydane przez Wyższą Szkołę Humanitas oraz certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez Fundację In Corpore

 

Absolwent studiów:

   Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Integracji Sensorycznej“  zostanie wyposażony w kompetencje pozwalające na inicjowanie i  planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej.  Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności w zakresie oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój małego dziecka (również z deficytami i dysharmoniami rozwojowymi) pozwoli mu na dokonywanie diagnozy, konstruowanie programów terapeutycznych, jak również ich realizację w pracy z dziećmi. Będzie przygotowany do podejmowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju  sensorycznego jak również psychoruchowego dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowymi z różnym stopniem zaburzeń sensorycznych  oraz organizowanie  efektywnej współpracy zarówno z ich rodzinami, jak i innymi specjalistami.

   Absolwent uzyska kompetencje w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia Integracji Sensorycznej  oraz innych o charakterze terapeutycznym.  Daje to możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, np. przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacji dziennej i innych placówki ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych w których prowadzona jest terapia SI.

   Absolwent zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie znajomości procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych umozlwijących udzielanie skutecznej pomocy. Zapozna się z psychologicznymi i biomedycznymi uwarunkowaniami rozwoju, zachowań i zaburzeń dzieci i młodzieży. Uzyska umiejętności organizowania procesu diagnostycznego w oparciu o znajomość narzędzi służących rozpoznawaniu i ocenie zaburzeń generujących specjalne potrzeby terapeutyczne.

 Formy pracy:       

 • Wykłady – krótka forma wprowadzająca do praktycznego kształcenia
 • Warsztaty – kształcenie i weryfikowanie umiejętności profesjonalnych
 • Treningi – modelowanie własnych kompetencji
 • Zajęcia "demo" praktycznej pracy na żywo z dzieckiem* 

 *Zajęcia praktycznej pracy z dzieckiem w rzeczywistej sytuacji, na żywo (superwizja  pracy z dzieckiem w małych grupach ok. 5 osobowych)

Program

Program studiów:

Podczas trzech semestrów nauki zostanie zrealizowany bogaty program teoretyczny oraz praktyczny zapewniający należyte przygotowanie merytoryczne studenta.

1. Anatomia i neurofizjologia rozwojowa.
2. Ontogeneza systemów percepcyjnych.
3. Psychologia kliniczna w aspekcie zaburzeń sensomotorycznych
4. Podstawy logopedii w zakresie prawidłowego kształtowania mowy
5. Diagnoza SI.
6. Wywiad, kwestionariusze, baseline jako podstawa skutecznej diagnostyki dzieci z zaburzeniami SI.
7. Podstawy fizjoterapii u dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
8. Podstawy audiologii dziecięcej a zaburzenia SI
9. Diagnoza, wczesne wspomaganie i terapia dzieci  z zaburzeniami sensorycznymi (układ taktylny, propriocepcja, przedsionek, wzrok i słuch) - praca z dzieckiem z  potrzebami specjalnymi.
10.Dysfunkcje narządu ruchu w procesie integracji sensorycznej. Rodzaj zaburzeń motorycznych oraz metody fizjoterapeutyczne wspomagające proces terapeutyczny.
11.Diagnoza i terapia SI dzieci  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przede wszystkim z autyzmem.
12.Inne metody wspomagające terapię sensoryczną (czaszkowo-krzyżowa, Metoda Tomatisa, terapia Johansena, EEG Biofeedback).
13. Metodyka zajęć SI - organizacja pola diagnostycznego i terapeutycznego.
14. Dziecko rozregulowane. Mechanizmy autoregulacji jako niezbędny krok w integracji zmysłów.
15. Dieta dziecka zaburzonego sensorycznie  oraz problematyka wybiórczość pokarmowej   i nadwrażliwość lub/i podwrażliwość orofacjalna.
16. Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie.
17. Seminarium dyplomowe.
18. Zajęcia praktyczne w placówkach In Corpore.

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry

W ramach studiów uczestnicy realizują w sumie 325 godzin, w tym m.in.:

 • 285 godzin zajęć dydaktycznych
 • praktyki w wymiarze: 40 godzin, realizowane w placówkach In Corpore (placówki znajdują się w miastach: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa) 

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)
 • Zajęcia planowane są pomiędzy: 8.00–20.00
 • Zajęcia realizowane będą w siedziebie In Corpore Katowice ul. Bażantów 2 oraz raz w semestrze w siedzibie Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:

 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna

   Kształcenie prowadzone jest przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Kadra dydaktyczna to w głównej mierze praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

dr hab. Anna Zwierzchowska prof. AWF

Specjalista w zakresie aktywności fizycznej, od wielu lat zajmuje się naukowo-badawczo aspektami rozwojowym dziecka dysfunkcyjnego. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w  Katowicach, autorka licznych publikacji naukowych oraz konferencji w kraju jak i za granicą

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

Prezes Fundacji In Corpore, od kilku lat jest Dyrektorem Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny.

mgr Katarzyna Czech

Magister fizjoterapii,  nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego. Absolwenta studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki z Autyzmem i zespołem Aspergera. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta SIAT- terapia integracji sensorycznej wg. Ayres. Trener Sensoplastyki. Od 2008 roku zajmuję się rehabilitacją dzieci i niemowląt. Stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach

mgr Ewa Bartelmus

Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa - Centrum SI, NPDN Fundacji  In Corpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych. Certyfikowany terapeuta integracji Sensorycznej. Autorka licznych publikacji naukowych (artykułów, monografii i książek) z zakresu położnictwa i pediatrii.

mgr Ewa Plura

Od 25 lat jest oligofrenopedagogiem z praktyką w szkołach i centrach terapii. Praca z dziećmi dotkniętymi różnymi dysfunkcjami to fascynujący obszar wciąż nowych wyzwań i doświadczeń. Pomoc dziecku z niepełnosprawnościami wymaga wielu różnych umiejętności, dlatego została logopedą oraz terapeutką INPP, metody Johansena, metody bilateralnej (certyfikaty międzynarodowe), a także terapeutką SI, funkcji wzrokowych, metody behawioralnej, komunikacji alternatywnych. Zdobywała wiedzę u najlepszych. Szukała również nowych terapeutycznych inspiracji i pedagogicznych rozwiązań w  czasie wizyt studyjnych w USA. Obecnie jest również wykładowcą akademickim, ponieważ chce przekazać młodszemu pokoleniu swoją wiedzę i doświadczenie wraz z pasją niesienia pomocy dzieciom. 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

750 zł

3 000 zł

6 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

637,50 zł

2 550 zł

5 100 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(300 zł mniej do 10 września 2021 r.)

712,50 zł

2 850 zł

5 700 zł

  

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)