Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

LLM KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE DLA PRAKTYKÓW

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

CEL EDUKACYJNY:

W dzisiejszym zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie coraz częściej wszechstronna wiedza o prawie regulującym porządek gospodarczy, handel i stosunki handlowe ma fundamentalne znaczenie. Tempo zmian, mnogość oraz zawiłość regulacji w tym zakresie determinuje potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji i specjalizacji w tym zakresie.

Kierunek studiów Master of Laws (LLM) w Akademii Humanitas jest realizowany w partnerstwie z Izbą Adwokacką w Katowicach, która prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną z zakresu praktyki prawa, adresowaną zarówno do adwokatów i aplikantów adwokackich, jak również do mieszkańców regionu.

Program LLM w Akademii Humanitas to nowoczesny koncept zapewniający solidną wiedzę praktyczną, możliwość poszerzenia umiejętności posługiwania się krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa gospodarczego i handlowego, rozumienia kwestii prawnych istotnych dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Program wzbogacony został o kurs z zakresu kompetencji miękkich, jego założeniem jest wyposażenie uczestników w warsztat umiejętności interpersonalnych z zakresu: negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz odporności psychicznej.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w międzynarodowym i korporacyjnym środowisku. Praktyczny wymiar kształcenia odnosi się do wykładni przepisów, ich praktycznego stosowania oraz pokazania możliwości praktycznego wykorzystywania nowych instytucji, które z uwagi na dynamiczne otoczenie gospodarcze, ciągle ulegają zmianie. W trakcie studiów uczestnicy rozwijać będą umiejętność krytycznego myślenia i analizy w obszarze kluczowych kwestii prawnych. Swój warsztat pracy trenować będą w trakcie seminariów i ćwiczeń z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, w tym symulacji.

ADRESACI:

Program LLM dedykowany jest dla osób, które posiadają już dyplom magistra prawa i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, tym samym doskonalić się w ramach swojej profesji i zwiększyć swoją wartość na konkurencyjnym rynku pracy.

ATUTY – CO NAS WYRÓŻNIA:

 • program LLM w Akademii Humanitas pozwala na wyspecjalizowanie się w wybranej dziedzinie pod okiem wybitnych wykładowców,
 • program realizowany jest w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych w trybie hybrydowym,
 • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków (case study),
 • dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cykl zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów, zmian, regulacji w dziedzinie prawa istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • miejsce spotkań, przestrzeń do wymiany doświadczeń i praktyk.

 

Program

PROGRAM RAMOWY:

KURS I: INSTRUMENTY OBROTU MIĘDZYNARODOWEGO

KURS II: NOWOCZESNE INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO

KURS III: ADR A PRAKTYKA DUŻEGO OBROTU GOSPODARCZEGO

KURS IV: PRAWO KONKURENCJI

KURS V: PRAWO SPÓŁEK

KURS VI: PRAWO UMÓW

KURS VII: PRAWO PODATKOWE KRAJOWE Z ELEMENTAMI PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

KURS VIII: ISTOTNE ASPEKTY KARNE WSPÓŁCZESNEGO OBROTU GOSPODARCZEGO

KURS IX: PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

KURS X: PRAWO BANKOWE

KURS XI: ŁAD KORPORACYJNY- PRAWANE ŚRODKI OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KURS XII: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

KURS XIII: ADR (Alternative Dispute Resolution)

KURS XIV: NEGOCJACJE

KURS XV: SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

KURS XVI: AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

ORGANIZACJA

 • czas trwania: 1 rok, 2 semestry, 15 zjazdów
 • zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i wakacji oraz wolnych weekendów,
 • program realizowany jest w języku polskim oraz angielskim
 • zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, seminariów odwołujących się do pracy na określonych case study, ćwiczeń, w ramach których uczestnicy pracują z wykorzystaniem symulatorów oraz pracy własnej uczestników,
 • zajęcia online odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

 

Kadra dydaktyczna

 Kadra prowadzących to specjalnie dobrani dla potrzeb kierunku praktycy – prawnicy, menadżerowie oraz trenerzy będący ekspertami w zakresie prowadzonych zajęć. Wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego.

Partnerzy

Izbę Adwokacką w Katowicach stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy - adwokaci mający siedzibę zawodową na terenie izby oraz aplikanci adwokaccy pobierający zawodowe, trzyletnie szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w  Katowicach. Zasięg terytorialny każdej Izby, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach, określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej. Izba Adwokacka w Katowicach sięga zatem od Zawiercia po Czechowice-Dziedzice i Pszczynę, aż po Chrzanów i Racibórz.

Tradycje Izby Adwokackiej w Katowicach sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pierwsze Zgromadzenie Nowej Powojennej Izby Adwokackiej w Katowicach zostało zwołane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 roku o adwokaturze w  górnośląskiej części Województwa Śląskiego. W roku 2022 Izba Adwokacka w Katowicach obchodzi zatem rocznicę jej 100-Lecia istnienia. Dziekan Rady i jej członkowie w sposób szczególny dbają o dotychczasowy dorobek swoich poprzedników, by ocalić go od zapomnienia i pozostawić kolejnym pokoleniom Koleżanek i Kolegów Adwokatów.

Obecnie Izba Adwokacka w Katowicach liczy już prawe 2000 członków – adwokatów wykonujących zawód, adwokatów emerytów i niewykonujących zawodu oraz aplikantów adwokackich. Tym samym katowicka Izba jest jedną z największych Izb w Polsce.

Izba Adwokacka w Katowicach prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną z zakresu praktyki prawa, adresowaną zarówno do adwokatów i aplikantów adwokackich, jak również do mieszkańców województwa śląskiego i nie tylko. Wiele inicjatyw zapoczątkowanych w Izbie Adwokackiej w Katowicach było i jest przejmowane przez pozostałe 23 Izby w Polsce.

Działalność organów Izby obejmuje organizację: wykładów, szkoleń dla aplikantów adwokackich i z zakresu doskonalenia zawodowego adwokatów, spotkania edukacyjne z młodzieżą, w tym współpracę ze szkołami i organizacjami pozarządowymi, sądami, prokuraturami, jednostkami służby
penitencjarnej, uczelniami wyższymi, uniwersytetami, samorządami zawodów zaufania publicznego, podmiotami świadczącymi usługi medyczne oraz podmiotami świadczącymi usługi mające na celu integrację środowiska adwokackiego Izby.

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy tej Izby uczestniczą i niejednokrotnie również koordynują także wartościowe kampanie społeczne, w tym akcje bezpłatnej pomocy prawnej, pomocy cudzoziemcom - i to nie tylko z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach działa również poprzez komisje, sekcje i koła, które pozwalają każdemu członkowi Izby na doskonalenie swojej wiedzy praktycznej w interesującej go gałęzi prawa oraz na organizację pod patronatem ORA wydarzeń i przedsięwzięć związanych z tworzeniem, stosowaniem i upowszechnianiem wiedzy prawniczej, jak i budowaniem wizerunku Adwokatury.

Przy Izbie Adwokackiej działa także Centrum Mediacyjne, Ośrodek Pomocy Cudzoziemcom i Sąd Arbitrażowy. 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczychi własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

RIG w Katowicach zrzesza przedsiębiorstwa. Regularnie odbywają się spotkania Klubu Członkowskiego, firmy mają dostęp do bazy pozostałych członków i mogą nawiązywać wzajemne kontakty biznesowe, a także oferowane im są zniżki na usługi.

Współpraca Międzynarodowa jest jednym z filarów działalności. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspomaga przedsiębiorców w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy z podmiotami zagranicznymi, wydatnie wspomagając proces internacjonalizacji polskich firm, wspiera budowę wizerunku Śląska jako nowoczesnego regionu, powiązanego więziami gospodarczej współpracy z szeregiem państw europejskich i azjatyckich.

W ofercie znajduje się także:

 • wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych,
 • organizacja spotkań B2B,
 • analiza zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta,
 • tworzenie baz danych oraz teleadresowych firm z określonych przez klienta branż na wybranych rynkach zagranicznych,
 • asysta przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B.

RIG w Katowicach przyznaje rokrocznie wiele nagród, między innymi Laury Umiejętności i Kompetencjioraz Śląską Nagrodę Jakości, która jest regionalnym odpowiednikiem Polskiej Nagrody Jakości.

Od 2011 roku przez RIG w Katowicach organizowany jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Izba prowadzi również arbitraż, czyli nowoczesny, posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych. Sąd Arbitrażowy został powołany w 1991 r. przy RIG w Katowicach i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach i od tego czasu działa jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji.

Wyższa Szkoła Humanitas od wielu lat współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym i biznesowym. Lista podmiotów z którymi aktywnie współdziała na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego jest długa i wciąż się poszerza, dlatego nie mogło nas zabraknąć w gronie firm zrzeszonych w Izbie.

Współpraca między Izbą a Wyższą Szkołą Humanitas trwa już od kilkunastu lat, a w 2015 roku została sformalizowana w postaci porozumienia między obiema instytucjami. Łączą nas zbieżne cele w obszarze edukacji, a także rozwoju i promocji przedsiębiorczości. Od 2022 roku Wyższa Szkoła Humanitas jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej, z kolei Izba sprawuje patronat instytucjonalny nad studiami Master of Business Administration – dla zarządzających w firmie rodzinnej i studiami LLM - Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze i handlowe dla praktyków.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

Cena regularna za całość studiów (2 semestry)  - 12 500 zł. 

Pozostałe opłaty: opłata za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85 zł. 

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów. 

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach otrzymują zniżkę czesnego za studia w wysokości 20 proc. od ceny podstawowej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Absolwenci Akademii Humanitas otrzymują zniżkę czesnego za studia w wysokości 20 proc. od ceny podstawowej.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel:+48538020103 
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z PRAWA (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji studiów LMM.  Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu lub online otrzymają Państwo umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz 
Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem

tel:+48538020103 
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl