Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akredytacje

2022

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Administracja

Kierunek administracja prowadzony w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w wyniku oceny programowej Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał ocenę pozytywną, tym samym komisja stwierdziła, że proces kształcenia realizowany w WSH umożliwia studentom tegoż kierunku osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązywać będzie do roku akademickiego 2028/2029.

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Prawo

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w wyniku przeprowadzonej oceny programowej kierunek prawo prowadzony w Wyższej Szkole Humanitas na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim otrzymał ocenę pozytywną. Uczelnia spełnia wszystkie kryteria akredytacyjne ​wymagane przepisami prawa. Zespół wysoko ocenił zarówno koncepcję i efekty kształcenia jak również program studiów, kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej. Następna ocena programowa na kierunku prawo 2027/2028.

2020

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Psychologia

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w wyniku przeprowadzonej oceny programowej kierunek psychologia prowadzony w Wyższej Szkole Humanitas na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym otrzymał ocenę pozytywną. Zespół wysoko ocenił zarówno koncepcję i efekty kształcenia jak również program studiów i kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje kadry dydaktycznej. Uczelnia spełnia wszystkie kryteria akredytacyjne wymagane przepisami prawa.

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Pedagogika

Kierunek pedagogika prowadzony w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w wyniku oceny programowej Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał ocenę pozytywną. Zespół nauk społecznych, prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia stwierdził, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu umożliwia studentom kierunku pedagogika osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w wyniku przeprowadzonej oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas z siedzibą w Sosnowcu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek otrzymał ponownie ocenę pozytywną. Następna ocena programowa na kierunku zarządzanie powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

2016

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Prawo z wyróżnieniem za jakość kształcenia

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu uzyskała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku prawo. PKA przyznała studiom prawniczym w WSH ocenę pozytywną, natomiast stosowane przez uczelnię rozwiązania w zakresie jakości kształcenia oceniła wyróżniająco, nadając tym samym najwyższą ocenę w skali stosowanej przez PKA.  Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązywać będzie do roku akademickiego 2021/2022 – przyznana została na 6 lat.

2014

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Filologia angielska

Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek Filologia angielska prowadzony na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas, w wyniku akredytacji programowej otrzymał ocenę pozytywną. Ocena ta dotyczy studiów na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym i będzie obowiązywała przez sześć lat (do roku akademickiego 2019/2020). Oceniając kierunek Filologia angielska, Polska Komisja Akredytacyjna podkreśliła, iż uczelnia spełnia wszystkie kryteria akredytacyjne ​wymagane przepisami prawa.​​

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Pedagogika

Kierunek Pedagogika prowadzony na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas otrzymał ocenę pozytywną w wyniku akredytacji programowej przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Zespół Oceniający PKA w składzie: prof. Bożena Muchacka, prof. Alicja Szerląg, prof. Bożena Matyjas, Artur Gawryszewski i Patrycja Florczuk w trakcie dwudniowego audytu ​w dniach 9-10 XI 2013 roku oceniał jakość kształcenia na kierunku Pedagogika na poziomie studiów I i II stopnia. Audyt ten zakończył się przyznaniem uczelni oceny pozytywnej na sześć lat (do roku akademickiego 2019/2020). 

2011

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie, prowadzony w WSH od 1997 roku, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Komisja stwierdziła, że uczelnia spełnia określone przepisami prawa wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów z zakresu Zarządzania.

2010

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Administracja

Kierunek Administracja uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Komisja stwierdziła, że uczelnia spełnia wymogi kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów z zakresu Administracji.