Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Misja

Priorytetowym elementem misji Akademii Humanitas jest budowanie w regionie silnego ośrodka akademickiego, zapewniającego transfer wiedzy do praktyki oraz kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wykonywania zadań menedżerskich, teoretycznych i usługowych, w szczególności na rzecz lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego. Akademia Humanitas dąży do tego, by pełnić rolę kulturotwórczą w skali lokalnej i regionalnej, być animatorem przedsiębiorczości, a także rozmaitych działań naukowych i społecznych na rzecz swojego otoczenia.

Najistotniejszym celem Akademii Humaitas jest zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia. Uczelnia czyni to poprzez zapewnienie studentom dostępu do najnowszych osiągnięć teorii oraz kształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Ogromny nacisk stawiany jest na rozwijanie u studenta kultury ogólnej i kultury organizacyjnej oraz zdolności do adaptacji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto celem uczelni jest uczestniczenie w rozwoju nauki poprzez prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników oraz szeroką współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wykształcenie uzyskane w Akademii Humaitas ma pomóc absolwentom uczelni w zrozumieniu procesów społecznych, politycznych i cywilizacyjnych, wyposażyć ich w bogatą, interdyscyplinarną wiedzę, uświadomić związki nauki z praktyką oraz przygotować do ustawicznego kształcenia w okresie aktywności zawodowej.

Do statusowych celów Akademi Humanitas należy kształcenie studentów, podnoszenie kwalifikacji różnych grup zawodowych i prowadzenie badań naukowych. Dbałość o jakość kształcenia, m.in. poprzez odpowiedni dobór kadry i systematyczną ocenę procesu dydaktycznego, wynika z troski o to, aby absolwenci sprostali wymaganiom dzisiejszego rynku pracy.

Humanitas, zgodnie z wielowiekową tradycją europejskich uniwersytetów, odwołuje się do uniwersalnych, ogólnohumanistycznych wartości, takich jak mądrość, prawda, dobro, solidarność, pluralizm światopoglądowy. W pracy naukowej i dydaktycznej uczelnia stara się kształtować krytyczne postawy wobec rzeczywistości, uczyć szacunku dla różnorodnych poglądów i opinii. Akademia Humanitas konsekwentnie dąży do budowania kanonu uniwersalnej wiedzy oraz kształtowania u  studentów poczucia odpowiedzialności za przyszłość własną, regionu, Polski i Europy.