Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Seminarium doktorskie

Wyższa Szkoła Humanitas daje niepowtarzalną okazję uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w możliwie najkrótszym terminie, bez konieczności ukończenia czteroletniej szkoły doktorskiej. Zgodnie z aktualnymi przepisami o tytuł doktora Prawa starać się może absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich.

O seminarium doktorskim

CELE SEMINARIUM

 • zapoznanie słuchacza z metodologią badań naukowych (zwłaszcza z zakresu nauk prawnych);
 • wykształcenie u słuchacza umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: dotyczących przygotowania i realizacji projektu badawczego, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań, a także z zasadami upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • przygotowanie przez słuchacza, pod opieką merytoryczną promotora rozprawy doktorskiej.

PROGRAM SEMINARIUM

Program eksternistycznego tryby przygotowania rozprawy doktorskiej, obejmuje wykłady z następujących przedmiotów:

 • Historyczny rozwój prawa
 • Metodologia badań naukowych
 • Metody interpretacji tekstu aktu prawnego
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe
 • Nauka o polityce

CZAS TRWANIA SEMINARIUM

Eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej trwa co najmniej 2 lata (4 semestry), podczas których równolegle odbywa się:

a) cykl wykładów (4 semestry) odbywających się średnio raz (jeden dzień) w miesiącu,

b) seminarium doktorskie (4 semestry), z możliwością przedłużenia samego seminarium na kolejne semestry w zależności od potrzeb słuchacza przygotowującego rozprawę doktorską (częstotliwość seminarium ustala indywidualnie promotor).

Zasady rekrutacji

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej uiszczanej z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w wysokości:

 • 150,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • potwierdzenie opłaty postępowania kwalifikacyjnego w wysokości 150,00 zł
 • kserokopię certyfikatulub dyplomu ukończenia studiów, poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (jeżeli ktoś posiada już taki certyfikat lub dyplom).
 • wykaz publikacji - jeśli już ktoś taki posiada
 • wykaz innych osiągnięć naukowych, m.in. udział w konferencjach naukowych, wygłoszone referaty, udział w projektach badawczych, itp.

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Biurze Studium Doktorskiego – pokój 104 (I piętro) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Biuro Studium Doktorskiego) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: seminariumdoktorskie@humanitas.edu.pl

Krok 5
Rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcie kandydata w poczet słuchaczy odbywa się poprzez wpis na listę, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dokonywana jest ocena spełnienia wymagań formalnych przez kandydata oraz jego predyspozycji i kompetencji do prowadzenia pracy naukowej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych jest podpisywana  przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową.
 • Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 350,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

 

 

 

Lista promotorów

prof. dr hab. Adam Lityński

(obszar zainteresowań naukowych: historia prawa)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w badaniach nad historią prawa, w tym historią państwa i prawa polskiego. Długoletni kierownik katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 330 prac z zakresu: historii państwa i prawa polskiego, historii prawa karnego i cywilnego oraz wymiaru sprawiedliwości Polski Ludowej oraz ZSRR, jak też historii parlamentaryzmu polskiego. Promotor jedenastu prac doktorskich, z których zdecydowana większość została ogłoszona drukiem. Jedna z ostatnich prac, Pani dr Marty Paszek (mieszkanki Sosnowca) w roku 2019 zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace doktorskie wszech dyscyplin prawnych obronionych w 2018 r. Pan Profesor swoich następców pozostawił nie tylko na Uniwersy­tecie Śląskim. W latach 1995-2010 pracował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku i w tym czasie zdołał niemal od podstaw stworzyć prężnie dziś rozwijający się ośrodek historycznoprawny. Członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych poświęconych zagadnieniom historii prawa: „Z dziejów prawa”, „Miscellanea Historico-Iuridica”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Journal on European History of Law”.

adam.litynski@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

(obszar zainteresowań naukowych: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Rady Doskonałości Naukowej; senior partner w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy, leading individual w rankingu Legal 500; autor, współautor i redaktor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkudziesięciu monografii, komentarzy i podręczników; redaktor naczelny czternastotomowego Systemu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

e-mail: krzysztof.baran@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Kruszyński

(obszar zainteresowań naukowych: prawo karne, postepowanie karne)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych i adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w problematyce prawa karnego – materialnego i procesowego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, w tym współautor podręcznika do procedury karnej oraz Systemu Prawa Karnego Procesowego a także wielu innych publikacji książkowych, artykułów i glos, które były publikowane w renomowanych czasopismach prawniczych. W swojej długiej karierze zawodowej jako adwokat prowadził wiele, głośnych i skomplikowanych spraw karnych, zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Były to m.in. sprawy o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków). Wielokrotnie przygotowywał kasacje do Sądu Najwyższego sporządzał też opinie prawne w zakresie prawa karnego.

e-mail: piotr.kruszynski@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

(obszar zainteresowań naukowych: kryminalistyka)

Autorka ponad 200 publikacji, w tym 20 monografii naukowych,  jest pierwszą  w Polsce biegłą z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, stałym  biegłym  sądowym, członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych, ośrodka badań lingwistyki kryminalistycznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, członkiem organizacji International Association of Forensic Linguistic. Od wielu lat przeprowadza dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości ekspertyzy z zakresu ustalania autorstwa  wypowiedzi na podstawie treści mówionej lub pisanej (np. wpisów na blogach, listów z pogróżkami, żądań okupu, listów pożegnalnych) oraz oceny autentyczności tekstów, ustalania cech językowych stalkerów i cyberstalkerów, które mogą zidentyfikować autora. Zajmuje się również kwestami prawdopodobieństwa popełnienia plagiatu, konstruowaniem profilu językowego autora anonimów na podstawie cech językowych, sprawami o groźbę karalną, sprawami o pomówienie czy zniewagę, analizą zeznań podejrzanego i świadków pod kątem ich wiarygodności, znaku towarowy z perspektywy jego zdolności odróżniającej.

Wśród jej zainteresowań naukowych można wskazać następujące zagadnienia: lingwistyka kryminalistyczna, juryslingwistyka, bezpieczeństwo,  community policing – filozofia działań Policji, sztuka skutecznego negocjowania, kryminalistyczny ślad językowy.

e-mail: jadwiga.stawnicka@humanitas.edu.pl

 

dr hab. Maciej Borski, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo konstytucyjne, prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami)

Doktor habilitowany nauk prawnych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas i profesor w Instytucie Nauk Prawnych tej Uczelni. Ekspert Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: nauki prawne. Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", a także członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Konstytucjonalista. Jego zainteresowania naukowe w sposób szczególny obejmują problematykę statusu prawnego osób z niepełnosprawnościami a także legislacji i prawa wyborczego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Roczniki Administracji i Prawa", które znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych z liczbą 20 pkt.

e-mail: maciej.borski@humanitas.edu.pl

dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor  Wyższej Szkoły Humanitas; autor ponad 130 prac naukowych poświęconych głównie stosunkom zatrudnienia w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, oraz teoretycznym zagadnieniom prawa pracy; sekretarz naukowy Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, przewodniczący Komitetu Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz członek licznych stowarzyszeń naukowych.

e-mail: boleslaw.cwiertniak@humanitas.edu.pldr hab. Radosław Flejszar

(obszar zainteresowań naukowych: postępowanie cywilne)

Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek założyciel oraz członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie. Radca prawny i procesualista cywilny. Jego zainteresowania naukowe w sposób szczególny obejmują problematykę naczelnych zasad procesowych, postępowań procesowych odrębnych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) i postępowania egzekucyjnego. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „ADR. Arbitraż i mediacja”.

e-mail: radoslaw.flejszar@humanitas.edu.pl

dr hab. Dorota Fleszer, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Humanitas, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas, urzędnik samorządowy. Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, kontroli i audytu w jednostkach finansów publicznych, działalności pożytku publicznego oraz zarządzania publicznego.

e-mail: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo administracyjne, postepowanie administracyjne, prawo samorządu terytorialnego)

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Humanitas, radca prawny. Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego. Autorka ponad 150 publikacji, w tym monografii i opracowań naukowych, ukazujących się m.in. na łamach „Samorządu Terytorialnego”, „Przeglądu Prawa Publicznego”, „Roczników Administracji i Prawa”. Kierownik licznych projektów badawczych. Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań. Prezes Oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji „Prawo w praktyce” – sekcji prawa i postępowania administracyjnego, a także słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Administracja Publiczna. Od roku 2020 Dyrektor Studium Doktorskiego WSH. Od lat angażuje młodych badaczy prawa w liczne przedsięwzięcia naukowe, w których odnoszą oni sukcesy (udział w konkursach, projektach badawczych, konferencjach naukowych).

e-mail: magdalena.gurdek@humanitas.edu.pl

 

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo własności intelektualnej, prawo mediów i komunikacji społecznej, prawo konstytucyjne, prawo o szkolnictwie wyższym)

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych o szerokich zainteresowaniach naukowych (prawo własności intelektualnej, prawo mediów i komunikacji społecznej, prawo konstytucyjne, prawo o szkolnictwie wyższym, zarządzanie publiczne). Rektor i profesor Wyższej Szkoły Humanitas. W latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego, doradca zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem blisko stu publikacji naukowych, w tym prac poświęconych prawnym podstawom działalności mediów, prawu konstytucyjnemu i ustrojowi wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Publikuje m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Verbum w Pradze. W latach 2004-2020 pełnił funkcję kierownika lub wykonawcy w piętnastu projektach badawczych realizowanych w kraju i zagranicą, finansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Gminy Sosnowiec. Swoje badania prowadził m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2015), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie), Stypendium Województwa Śląskiego oraz Stypendium Stowarzyszenia Ordynacka. Od 2019 roku sędzia społeczny – ławnik Sądu Okręgowego w Katowicach, orzekający w wydziale karnym. Więcej na www.michalkaczmarczyk.pl

e-mail: rektor@humanitas.edu.pl

dr hab. Marian Liwo, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo pracy, i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne)

Doktor habilitowany nauk prawych, profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W okresie pracy zawodowej był przez okres 10-ciu lat radcą prawnym w strukturach związków zawodowych, służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym i przemyśle, co umożliwiało mu ukończenie aplikacji sędziowskiej i radcowskiej oraz wpis na listę adwokatów.

W okresie ponad 20-stego okresu zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy był m. in.  Okręgowym Inspektorem Pracy i Zastępcą Głównego Inspektora Pracy oraz wieloletnim członkiem Komisji Prawej Głównego Inspektora Pracy. Z ramienia tej inspekcji był także przez okres 2 lat członkiem pierwszej Rządowej Komisji ds. Reformy prawa pracy powołanej przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Współpracował również z Kancelarią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego w formie uczestnictwa w spotkaniach i seminariach eksperckich związanych z treścią rozwiązań  prawnych należących w szczególności do prawa pracy, administracyjnego i konstytucyjnego. Jest członkiem stowarzyszeń zajmujących się  problematyką prawa, w tym Stowarzyszenia Ochrony Pracy w Warszawie w którym pełni funkcję Członka Zarządu. Był także m. in. Członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, wieloletnim wykładowcą na aplikacji adwokackiej i członkiem Komisji Egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej, członkiem Komisji Konkursy Przedsiębiorstwo „Fair play” itp. Współpracuje z różnymi podmiotami publicznymi w zakresie zapewnienia praworządności w stosowaniu prawa. Jego specjalnością pozostaje prawo pracy i prawo administracyjne.

e-mail: marian.liwo@humanitas.edu.pl

 

dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH

(obszar zainteresowań naukowych: ochrona dziedzictwa kulturowego)

Doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Humanitas; pracownik Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim w Katowicach oraz przez trzy lata dla austriackiego Bundesdenkmalamtu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach ochrony dziedzictwa narodowego.

e-mail: dariusz.rozmus@humanitas.edu.pl

dr hab. Jacek Zrałek

(obszar zainteresowań naukowych: prawo cywilne, prawo międzynawowe prywatne)

Doktor habilitowany nauk prawnych. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, radca prawny. Stypendysta Komisji Fulbrighta. W swoich badaniach zajmuje sięróżnymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego, jednak w szczególności interesuje go tematyka arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.

e-mail:jacek.zralek@humanitas.edu.pl

UWAGA: istnieje możliwość wskazania innej osoby na promotora, niebędącej pracownikiem WSH, z tym zastrzeżeniem, że promotorem rozprawy doktorskiej może być wyłącznie osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

W takim przypadku konieczny jest kontakt z Dyrektorem Studium Doktorskiego
dr hab. Magdaleną Gurdek, prof. WSH –  magdalena.gurdek@humanitas.edu.pl

Opłaty

Opłatami z tytułu uczestnictwa w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach Studium Doktorskiego Wyższej szkoły Humanitas są:

1)      Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego:

Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego, związanego z wnioskiem o wpis na Seminarium Doktorskie w roku akademickim 2020/2021, wynosi 150,00 zł . Opłata wymagana jest najpóźniej w dniu złożenia przez Kandydata wniosku o wpis na Seminarium Doktorskie.

2)      Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa na Seminarium Doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w roku akademickim 2020/2021 wynosi 350,00 zł.

Opłata płatna do dnia podpisania przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

3)      Opłata za uczestnictwo w seminarium:

Opłata za uczestnictwo w Seminarium Doktorskim, w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

1)        2.700,00 zł za każdy semestr od 1 do 4;

2)        2.300,00 zł za każdy semestr od 1 do 4, jeżeli Uczestnikiem Studiów Doktoranckich jest Absolwent WSH.

Zarządzenie  Kanclerza WSH w sprawie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa  w Seminarium Doktorskim

Nie tylko dla magistrów prawa

Często zdarza się tak, że po ukończeniu studiów magisterskich zaczynamy interesować się zupełnie inną – niż dotychczas preferowaną – dziedziną nauki. Jest to także wynikiem tego, że podejmujemy pracę zawodową, często absolutnie odmienną od posiadanego dotychczas wykształcenia. Dlatego oferta Wyższej Szkoły Humanitas skierowana jest nie tylko do tych osób, które ukończyły studia na kierunku Prawo, ale do każdego legitymującego się tytułem magistra, będącego miłośnikiem nauk prawnych. 

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)