Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seminarium doktorskie w dyscyplinie prawo

ZAPISZ SIĘ

Rekrutacja na Eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej na semestr zimowy 2024/2025 rozpocznie się w drugiej połowie czerwca.

  

Akademia Humanitas daje niepowtarzalną okazję uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w możliwie najkrótszym terminie, bez konieczności ukończenia czteroletniej szkoły doktorskiej. Zgodnie z aktualnymi przepisami o tytuł doktora Prawa starać się może absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich.

O seminarium doktorskim

CELE SEMINARIUM

Seminarium obejmuje dwa lata wykładów, odbywających się raz w miesiącu, mających na celu:

 • zapoznanie słuchacza z metodologią badań naukowych;
 • wykształcenie u słuchacza umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: dotyczących przygotowania i realizacji projektu badawczego, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań, a także z zasadami upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • przygotowanie przez słuchacza, pod opieką merytoryczną promotora rozprawy doktorskiej.

Poza cyklem wykładów oferujemy słuchaczom eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej udział w szerokiej ofercie wydarzeń naukowych organizowanych nie tylko przez Akademię Humanitas, ale także przez różne inne ośrodki naukowo-badawcze, możliwość publikacji swoich pierwszych opracowań naukowych, których posiadanie jest warunkiem koniecznym do nadania stopnia doktora, możliwość wygłaszania referatów prezentujących wyniki swoich badań naukowych.

CZAS TRWANIA SEMINARIUM

Eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej trwa co najmniej 2 lata (4 semestry), podczas których równolegle odbywa się:

a) cykl wykładów (4 semestry) odbywających się średnio raz (jeden dzień) w miesiącu,

b) seminarium doktorskie (4 semestry), z możliwością przedłużenia samego seminarium na kolejne semestry w zależności od potrzeb słuchacza przygotowującego rozprawę doktorską (częstotliwość seminarium ustala indywidualnie promotor).

Zasady rekrutacji

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej uiszczanej z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w wysokości:

 • 250,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • potwierdzenie opłaty postępowania kwalifikacyjnego w wysokości 250,00 zł
 • kserokopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (jeżeli ktoś posiada już taki certyfikat lub dyplom).
 • wykaz publikacji - jeśli już ktoś taki posiada
 • wykaz innych osiągnięć naukowych, m.in. udział w konferencjach naukowych, wygłoszone referaty, udział w projektach badawczych, itp.

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Biurze Studium Doktorskiego – pokój 104 (I piętro) lub
 • wyślij pocztą na adres: Akademia Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Centrum Awansów Naukowych) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: seminariumdoktorskie@humanitas.edu.pl

Krok 5
Rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcie kandydata w poczet słuchaczy odbywa się poprzez wpis na listę, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dokonywana jest ocena spełnienia wymagań formalnych przez kandydata oraz jego predyspozycji i kompetencji do prowadzenia pracy naukowej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych jest podpisywana  przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową.
 • Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 400,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Lista promotorów

prof. dr hab. Adam Lityński

(obszar zainteresowań naukowych: historia prawa)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w badaniach nad historią prawa, w tym historią państwa i prawa polskiego. Długoletni kierownik katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 330 prac z zakresu: historii państwa i prawa polskiego, historii prawa karnego i cywilnego oraz wymiaru sprawiedliwości Polski Ludowej oraz ZSRR, jak też historii parlamentaryzmu polskiego. Promotor jedenastu prac doktorskich, z których zdecydowana większość została ogłoszona drukiem. Jedna z ostatnich prac, Pani dr Marty Paszek (mieszkanki Sosnowca) w roku 2019 zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace doktorskie wszech dyscyplin prawnych obronionych w 2018 r. Pan Profesor swoich następców pozostawił nie tylko na Uniwersy­tecie Śląskim. W latach 1995-2010 pracował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku i w tym czasie zdołał niemal od podstaw stworzyć prężnie dziś rozwijający się ośrodek historycznoprawny. Członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych poświęconych zagadnieniom historii prawa: „Z dziejów prawa”, „Miscellanea Historico-Iuridica”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Journal on European History of Law”.

adam.litynski@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

(obszar zainteresowań naukowych: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Rady Doskonałości Naukowej; senior partner w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy, leading individual w rankingu Legal 500; autor, współautor i redaktor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkudziesięciu monografii, komentarzy i podręczników; redaktor naczelny czternastotomowego Systemu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

e-mail: krzysztof.baran@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

(obszar zainteresowań naukowych: kryminalistyka)

Autorka ponad 200 publikacji, w tym 20 monografii naukowych,  jest pierwszą  w Polsce biegłą z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, stałym  biegłym  sądowym, członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych, ośrodka badań lingwistyki kryminalistycznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, członkiem organizacji International Association of Forensic Linguistic. Od wielu lat przeprowadza dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości ekspertyzy z zakresu ustalania autorstwa  wypowiedzi na podstawie treści mówionej lub pisanej (np. wpisów na blogach, listów z pogróżkami, żądań okupu, listów pożegnalnych) oraz oceny autentyczności tekstów, ustalania cech językowych stalkerów i cyberstalkerów, które mogą zidentyfikować autora. Zajmuje się również kwestami prawdopodobieństwa popełnienia plagiatu, konstruowaniem profilu językowego autora anonimów na podstawie cech językowych, sprawami o groźbę karalną, sprawami o pomówienie czy zniewagę, analizą zeznań podejrzanego i świadków pod kątem ich wiarygodności, znaku towarowy z perspektywy jego zdolności odróżniającej.

Wśród jej zainteresowań naukowych można wskazać następujące zagadnienia: lingwistyka kryminalistyczna, juryslingwistyka, bezpieczeństwo,  community policing – filozofia działań Policji, sztuka skutecznego negocjowania, kryminalistyczny ślad językowy.

e-mail: jadwiga.stawnicka@humanitas.edu.pl

 

prof. dr hab. Rafał Adamus

(obszar zainteresowań naukowych: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne)

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego. Specjalizuje się w problematyce:prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Czynny arbiter w Sądzie Polubownym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. Członek Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. Odznaczony brązowym medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. Członek Rady Wydawniczej: Economic Problems and Legal Practice, Sociopolitical Sciences, Gaps in Russian Legislation.

rafal.adamus@humanitas.edu.pl

dr hab. Maciej Borski, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo konstytucyjne, prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami)

Doktor habilitowany nauk prawnych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Humanitas i profesor w Instytucie Nauk Prawnych tej Uczelni. Ekspert Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: nauki prawne. Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", a także członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Konstytucjonalista. Jego zainteresowania naukowe w sposób szczególny obejmują problematykę statusu prawnego osób z niepełnosprawnościami a także legislacji i prawa wyborczego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Roczniki Administracji i Prawa", które znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych z liczbą 20 pkt.

e-mail: maciej.borski@humanitas.edu.pl

dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor  Akademii Humanitas; autor ponad 130 prac naukowych poświęconych głównie stosunkom zatrudnienia w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, oraz teoretycznym zagadnieniom prawa pracy; sekretarz naukowy Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, przewodniczący Komitetu Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz członek licznych stowarzyszeń naukowych.

e-mail: boleslaw.cwiertniak@humanitas.edu.pldr hab. Dorota Fleszer, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Humanitas, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas, urzędnik samorządowy. Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, kontroli i audytu w jednostkach finansów publicznych, działalności pożytku publicznego oraz zarządzania publicznego.

e-mail: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: prawo administracyjne, postepowanie administracyjne, prawo samorządu terytorialnego)

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Akademii Humanitas, radca prawny. Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego. Autorka ponad 150 publikacji, w tym monografii i opracowań naukowych, ukazujących się m.in. na łamach „Samorządu Terytorialnego”, „Przeglądu Prawa Publicznego”, „Roczników Administracji i Prawa”. Kierownik licznych projektów badawczych. Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań. Prezes Oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji „Prawo w praktyce” – sekcji prawa i postępowania administracyjnego, a także słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Administracja Publiczna. Od roku 2020 Dyrektor Studium Doktorskiego AH. Od lat angażuje młodych badaczy prawa w liczne przedsięwzięcia naukowe, w których odnoszą oni sukcesy (udział w konkursach, projektach badawczych, konferencjach naukowych).

e-mail: magdalena.gurdek@humanitas.edu.pl

 

dr hab. Adam Górski, prof. UJ

(obszar zainteresowań naukowych: prawo karne, prawo medyczne)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie medycznym. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa karnego i medycznego. Członek rad naukowych trzech czasopism. Promotor trzech doktoratów. W zakresie prawa karnego zajmuje się przede wszystkim problemem praw człowieka w postępowaniu karnym. W zakresie prawa medycznego interesują go rozwiązania zagadnień bioetycznych w prawie, definiowanie znaczeń pojęć medycznych w systemie prawnym, wykładnia prawa medycznego. Pracuje również jako ekspert prawny. Prowadził liczne wykłady dla lekarzy. Pod jego opieką pozostaje ośmiu doktorantów.

adam.gorski@humanitas.edu.pl

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH, MBA

(obszar zainteresowań naukowych: prawo własności intelektualnej, prawo mediów i komunikacji społecznej, prawo konstytucyjne, prawo o szkolnictwie wyższym)

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych o szerokich zainteresowaniach naukowych (prawo własności intelektualnej, prawo mediów i komunikacji społecznej, prawo konstytucyjne, prawo o szkolnictwie wyższym, zarządzanie publiczne). Rektor i profesor Akademii Humanitas. W latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego, doradca zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem blisko stu publikacji naukowych, w tym prac poświęconych prawnym podstawom działalności mediów, prawu konstytucyjnemu i ustrojowi wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Publikuje m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Verbum w Pradze. W latach 2004-2020 pełnił funkcję kierownika lub wykonawcy w piętnastu projektach badawczych realizowanych w kraju i zagranicą, finansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Gminy Sosnowiec. Swoje badania prowadził m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2015), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie), Stypendium Województwa Śląskiego oraz Stypendium Stowarzyszenia Ordynacka. Od 2019 roku sędzia społeczny – ławnik Sądu Okręgowego w Katowicach, orzekający w wydziale karnym. Więcej na www.michalkaczmarczyk.pl

e-mail: rektor@humanitas.edu.pl

dr hab. Anna Kalisz

(obszar zainteresowań naukowych: wykładnia prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej); prawa człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych) oraz alternatywne rozwiązywanie sporów (zwłaszcza mediacje).

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, mediator sądowy (wpisany na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych: w Lublinie, Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała), do 2016 r. mediator-specjalista w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości) – obecnie pracownik VII Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA.

Absolwentka summa cum laude WPiA UMCS. Stypendystka i uczestniczka programów międzynarodowych (USA, Bruksela), uczestniczka projektów i grantów naukowych, absolwentka studiów i kursów podyplomowych (prawa człowieka, mediacje, filozofia), visiting professor uczelni zagranicznych, wykładowca na aplikacji radcowskiej oraz na szkoleniach dla sędziów i radców prawnych, a także na kursach dla mediatorów. Recenzentka projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rady Konsultacyjnej Środowisk Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury.

Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczyobejmuje około 100 publikacji naukowych, które ukazały się zarówno w ramach wiodących publikatorów wydawanych w Polsce (m.in. „Państwo i Prawo”, „Europejski Przegląd Sądowy”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” czy „Principia”), jak i na łamach prestiżowych wydawnictw międzynarodowych (Wolters Kluwer, Peter Lang Publishing, Eleven Publishing, Springer). W pracy naukowej wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań uwzględniających przede wszystkim zagadnienia: wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej); praw człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych) oraz właśnie alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji).

Tematyką mediacji zajmuje się od 2001 (od czasu pobytu na stypendium w USA i stażu w kancelarii Stadley&Wright).

 anna.kalisz@humanitas.edu.pl

dr hab. Dariusz Rozmus, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: ochrona dziedzictwa kulturowego)

Doktor habilitowany, profesor Akademii Humanitas; pracownik Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim w Katowicach oraz przez trzy lata dla austriackiego Bundesdenkmalamtu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach ochrony dziedzictwa narodowego.

e-mail: dariusz.rozmus@humanitas.edu.pl

dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP im. KEN

(obszar zainteresowań naukowych: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo samorządu terytorialnego)

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego (na podstawie uchwały Rady Wydziału UŚl Katowice z dnia 26 września 2018 r.), który uzyskał na podstawie pracy "Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne".

Stopień doktora nauk prawnych, specjalność: postępowanie administracyjne, prawo administracyjne uzyskałem w 2005 r. na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego” (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006).

Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego", a także Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego).

Jest ponadto autorem i współautorem wielu komentarzy praktycznych wydanych przez renomowane wydawnictwo C.H. Beck, np. do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności.

Od wielu lat pracuje w administracji publicznej, m.in. orzeka jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie, a także jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach oraz innych organizacji (m.in. Fontes).

Jest członkiem zespołu redakcyjnego Roczników Administracji i Prawa. Komentator portalu prawo.pl. Uczestnik projektu badawczego „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, praw człowieka, działalności ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływu koncepcji płci społeczno-kulturowej na prawo, prawa administracyjnego a bezpieczeństwa, prawa antydyskryminacyjnego, prawa samorządu terytorialnego.

grzegorz.krawiec@humanitas.edu.pl

dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS

(obszar zainteresowań naukowych: prawo karne procesowe, postępowanie w sprawach wykroczeń, postępowanie w sprawach nieletnich, mediacje w postępowaniu karnym)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, adwokat. Zajmuje się problematyką prawa karnego procesowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zasadniczych obszarów z zakresu postępowania karnego, postępowania w sprawach wykroczeń, postępowania w sprawach nieletnich, mediacji w postępowaniu karnym. Jest autorką publikacji poświęconych zagadnieniom: konsensualnego rozstrzygania spraw karnych, instytucjom postępowania sądowego i ich znaczenia dla całego procesu karnego, uczestnikom procesu karnego, w tym w kontekście stosowania środków przymusu, prawa nieletnich, mediacji a także skargi i jej znaczeniu w procesie karnym. Jest współautorką (wspólnie z T. Bojarski, E. Skrętowicz) Komentarza do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, BojarskiT. (red.), Warszawa 2014r., oraz Komentarza do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wydanie zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa, 2016 a także autorką monografii: Wyrok skazujący sadu I instancji w trybie art. 335 k.p.k., Zakamycze, Kraków 2005 r. oraz Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 r.

ewa.kruk@humanitas.edu.pl

dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM

(obszar zainteresowań naukowych: teoria i filozofia prawa, etyka prawnicza, alternatywne rozwiązywanie sporów  (zwłaszcza teoria i praktyka mediacji i negocjacji), retoryka prawnicza, psychologia prawa, nowatorskie koncepcje sądu i wymierzania sprawiedliwości, Comprehensive Law Movement, holistyczne podejście do prawa i praktyki prawniczej).

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Autor i współautor 6 monografii i wielu artykułów naukowych, opublikowanych w kraju i zagranicą, m.in. w USA, Austrii, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, w tym przez prestiżowe wydawnictwa naukowe (m.in. Wolters Kluwer, C.H. Beck, Difin, Peter Lang Publishing czy Springer). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR-sekcja polska).

Radca prawny, stały mediator Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, autor ekspertyz naukowych dotyczących projektów zmian ustawowych w zakresie mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów. Wykładowca Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

adam.zienkiewicz@humanitas.edu.pl

dr hab. Arkadiusz Barut, prof. AH

(obszar zainteresowań: teoria i filozofia prawa, prawo cywilne)

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Akademii Humanitas, doktor nauk humanistycznych, adwokat (prowadzi kancelarię od 2007 r.) Głównym przedmiotem jego badań są teoretyczno - i cywilnoprawne koncepcje praw podmiotowych oraz koncepcje praw człowieka. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym: Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. W praktyce adwokackiej zajmuje się głównie prawem cywilnym materialnym i procesowym.  W roku 2017 Sąd Najwyższy wydał, w wyniku rozpoznaniu skarg kasacyjnych jego autorstwa, dwa orzeczenia w przedmiocie możliwości wznowienia postępowania cywilnego w sprawach ubezpieczeń społecznych, które istotnie wpłynęły na linię orzeczniczą Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (wyrok z dnia 21 lutego 2017r., II UK 740/15 LEX nr 2255425, oraz wyrok z dnia 22 listopada 2017, II UK 572/16 LEX nr 2434454). Ekspert do spraw prawnych w programie Sądy, przesądy, nadawanym
w TVP Historia.

e-mail: arkadiusz.barut@humanitas.edu.pl

dr hab. Dariusz Fuchs, Prof. UKSW w Warszawie

(obszar zainteresowań naukowych: prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo rynku sztuki i ochrona zabytków, prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe, prawo przewozowe, prawo konsumenckie)

Doktor habilitowany nauk prawnych. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełnił funkcję prodziekana na tamtejszym Wydziale Prawa i Administracji w latach 2002-2008. Zarazem będąc radcą prawnym i właścicielem kancelarii radcowskiej w Katowicach, jest od szeregu lat członkiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (od 2006r.), przygotowującym dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia, uczestnikiem Project Group on a Reinsurance Contract Law – od 2016, a bierze także od szeregu lat w pracach Polskiego Oddziału AIDA (Światowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego), będąc członkiem Rady Naukowej i Komitetu Wykonawczego ds. publikacji i legislacji. Jest członkiem European Law Institute w Wiedniu (od 2019r.). Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, rynku sztuki i ochrony zabytków, prawa przewozowego oraz prawa europejskiego.

Jest stałym mediatorem wpisanym na listy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Sądzie Okręgowym Katowicach oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie.  Jest mediatorem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach i został wpisany na specjalistyczną listę rekomendowanych mediatorów przy Śląskim Centrum Mediacji i Arbitrażu UŚ w Katowicach w zakresie prawa gospodarczego.

Pełni zarazem, od przeszło 20 lat funkcję arbitra w sporach, krajowych i międzynarodowych rozstrzyganych, w sądach arbitrażowych przy: Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Finansowego, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W powyższych sądach jest wpisany na listy stałych lub rekomendowanych sędziów polubownych. Ze względu na tę aktywność jest także jednym z członków Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych. 

e-mail: dariusz.fuchs@humanitas.edu.pl

dr hab. Beata Baran, prof. AH

(obszar zainteresowań naukowych: Compliance, wewnętrzne postępowania wyjaśniające, whistleblowing, prawo dyscyplinarne)

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, certyfikowany compliance officer. Profesor Akademii Humanitas w Sosnowcu, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka z zakresu prawa dyscyplinarnego, compliance i whistleblowing (zgłaszania nieprawidłowości), praw człowieka. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii i oraz artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych; uczestniczka międzynarodowych projektów poświęconych compliance i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (the Hercule Programme – the European Anti-Fraud Office). Stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Uczestniczka 21. stałej sesji oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ. Wielokrotna prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

e-mail: beata.baran@humanitas.edu.pl

prof. dr hab. Marek Kulik

(obszar zainteresowań naukowych: prawo karne materialne, prawo wykroczeń, prawo dyscyplinarne, postępowanie karne)

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UMCS. Ukończył aplikację prokuratorską. Radca prawny, sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka. Autor ponad 160 publikacji naukowych, w tym 3 monografii, współautor Systemu Prawa Karnego, komentarzy do kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, pozakodeksowych ustaw karnych, podręcznika kursowego do prawa karnego.

W roku 2023 otrzymał nagrodę główną w XIV Konkursie Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w roku  2021 za monografię „Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym” (Lublin 2021).

Zajmuje się prawem karnym materialnym, prawem wykroczeń, prawem dyscyplinarnym, postępowaniem karnym.

marek.kulik@humanitas.edu.pl

UWAGA: istnieje możliwość wskazania innej osoby na promotora, niebędącej pracownikiem AH, z tym zastrzeżeniem, że promotorem rozprawy doktorskiej może być wyłącznie osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

W takim przypadku konieczny jest kontakt z Dyrektorem Studium Doktorskiego
dr hab. Magdaleną Gurdek, prof. AH –  magdalena.gurdek@humanitas.edu.pl

Opłaty

Szczegółowe informacje na temat opłat związanych z udziałem w Eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 będą dostępne w drugiej połowie czerwca.

Poniższe opłaty dotyczą naboru zimowego w roku akademickim 2023/2024.

Opłatami z tytułu uczestnictwa w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie PRAWO w ramach Studium Doktorskiego Akademii Humanitas są:

1)      Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego:

Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego, związanego z wnioskiem o wpis na listę słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w roku akademickim 2023/2024, wynosi 250,00 zł. Opłata wymagana jest najpóźniej w dniu złożenia przez Kandydata wniosku o wpis.

2)      Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa na listę słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 400,00 zł.

Opłata płatna do dnia podpisania przez Kandydata umowy dotyczącej uczestnictwa w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej.

3)      Opłata za uczestnictwo w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej:

Opłata za uczestnictwo w eksternistycznym trybie przygotowania rozprawy doktorskiej, w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1a)     3.300,00 zł za każdy semestr od 1 do 4, w czasie których odbywa się cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz seminarium doktorskie,

1b)   2.600,00 zł za każdy semestr od 1 do 4, w czasie których odbywa się cykl wykładów z przedmiotów mających na celu kształcenie zmierzające do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz seminarium doktorskie jeżeli Słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej jest Absolwent AH;

2a) 2.000,00 zł za każdy kolejny semestr począwszy od 5, w czasie których odbywa się seminarium doktorskie,

2b) 1.700,00 zł za każdy kolejny semestr począwszy od 5, w czasie których odbywa się seminarium doktorskie, jeżeli Słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej jest Absolwent AH.

---> Zarządzenie  Kanclerza AH w sprawie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa  w Seminarium Doktorskim <---

Nie tylko dla magistrów prawa

Często zdarza się tak, że po ukończeniu studiów magisterskich zaczynamy interesować się zupełnie inną – niż dotychczas preferowaną – dziedziną nauki. Jest to także wynikiem tego, że podejmujemy pracę zawodową, często absolutnie odmienną od posiadanego dotychczas wykształcenia. Dlatego oferta Akademii Humanitas skierowana jest nie tylko do tych osób, które ukończyły studia na kierunku Prawo, ale do każdego legitymującego się tytułem magistra, będącego miłośnikiem nauk prawnych. 

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)