Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

O programie

Idea

Proponowany przez Wyższą Szkołę Humanitas program Placówka Oświatowa – Azylem Bezpieczeństwa powstał w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Oferowany przez nas program tworzenia przemyślanych i adekwatnych systemów bezpieczeństwa w pełni oparty jest na założeniach profilaktyki systemowej.

Zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Każda placówka narażona jest bowiem na zagrożenia tworzące specyficzną dla danego środowiska konstelację o różnej skali i natężeniu ryzyka.

Wewnętrzny System Bezpieczeństwa danej placówki oświatowej powinien być zatem dostrojony do konkretnej struktury zagrożeń i poziomu ryzyka. Jedynie realne rozpoznanie tych uwarunkowań, pozwala na precyzyjne zaprojektowanie wewnętrznego systemu ochrony.

Program Placówka Oświatowa – Azylem Bezpieczeństwa zakłada 4 – etapowy proces tworzenia takiego systemu. Dzięki uczestnictwu w programie, każda placówka oświatowa uzyskuje merytoryczne wsparcie w zakresie:

 • stworzenia adekwatnych założeń celem budowy indywidualnego systemu ochrony,
 • stworzenia skutecznego systemu reagowania i działań prewencyjnych,
 • przygotowania wytypowanych przez Dyrektora Placówki/Lidera Bezpieczeństwa pracowników placówki do pełnienia roli konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa we wszystkich zdiagnozowanych w placówce obszarach ryzyka,
 • opracowania zasad postępowania w chwili zaistnienia sytuacji trudnych.

Elementy

Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe elementy (i ich maksymalny zakres) programu budowy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa w placówce oświatowej, które uznaliśmy za konieczne z punktu widzenia jego kompleksowości i efektywności. Założyliśmy zatem, że każda placówka deleguje do udziału w projekcie Lidera/Koordynatora Systemu Bezpieczeństwa oraz 6 Konsultantów Szkolnych ds. Bezpieczeństwa (np.  ds. ekologii, ds. uzależnień, ds. przeciwdziałania przemocy, ds. kryzysowych, ds. ochrony bezpieczeństwa, rzecznika wolności słowa itp.).

 • 264 godz. dyd. warsztatów, w tym:
  - 12 godz. dyd. warsztatów dla Lidera/Koordynatora
  (I etap)
  - 252 godz. dyd. warsztatów dla Konsultantów (po 42 godz. dyd. dla każdego z 6 Konsultantów) (II, III, IV etap tworzenia systemu)
 • 16 godzin indywidualnych konsultacji placówki z ekspertem – w 4 blokach po 4 godziny (1 blok na każdym etapie tworzenia systemu)

 • 4 superwizje przeprowadzane przez ekspertów w placówce biorącej udział w programie (1 superwizja na każdym etapie tworzenia systemu)
 • 7 certyfikatów dot. udziału w projekcie - po jednym dla Lidera/Koordynatora oraz każdego z 6 Konsultantów

 • proces Certyfikacji Placówki zakończony wydaniem Certyfikatu Placówka – Azylem Bezpieczeństwa

 • koordynacja, obsługa organizacyjna i administracyjna na każdym etapie realizacji programu oraz w ramach procesu certyfikacji.

Uwaga!

Proszę pamiętać, że:

 • realizacja programu budowy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa może w każdej placówce składać się z różnej kombinacji i liczby elementów programu wybranych spośród wszystkich możliwych przedstawionych powyżej,
 • liczba konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa wydelegowanych przez placówkę może być inna i dotyczyć innych obszarów ryzyka (tj. mniejsza lub większa niż założona 6 – osobowa grupa),
 • z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesny udział w ramach jednej edycji programu ok. 20 placówek z jednej gminy.

Certyfikacja

Na zakończenie IV etapu realizacji programu, na podstawie przesłanego przez Placówkę sprawozdania ze zrealizowanych prac oraz konsultacji z Liderem Bezpieczeństwa w Placówce Zespół Niezależnych Ekspertów powołanych przez WSH, weryfikuje poprawność wypracowanego przez Placówkę w trakcie udziału w programie wewnętrznego systemu bezpieczeństwa, w tym opracowane procedury (w razie nieścisłości, wątpliwości Zespołu Ekspertów możliwa superwizja w Placówce).

Zespół Ekspertów ocenia funkcjonalność poszczególnych elementów systemu, organizację działań Zespołu Szybkiego Reagowania, kompetencje i sposoby działania poszczególnych konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa.

Pozytywna opinia Zespołu Ekspertów skutkuje wydaniem danej placówce oświatowej certyfikatu „Placówka ……. - AZYLEM BEZPIECZEŃSTWA”. Certyfikat potwierdza funkcjonowanie w placówce kompleksowego, wewnętrznego systemu bezpieczeństwa stworzonego zgodnie z profilaktyką systemową.

Certyfikat jw. jest wydawany na 1 rok szkolny.

Po upływie jednego roku przeprowadzany jest zewnętrzny Audyt Systemu Bezpieczeństwa, w trakcie którego weryfikowana jest funkcjonalność systemu w ostatnim roku oraz nabyte kwalifikacje i kompetencje wszystkich członków Zespołu Konsultantów Szkolnych ds. Bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatami udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach obejmujących tematyką obszar bezpieczeństwa, za który dany konsultant odpowiada w swojej placówce.

Pozytywna opinia Zespołu Ekspertów w tym zakresie jest jednoznaczna z przyznaniem placówce certyfikatu „Placówka …. - AZYLEM BEZPIECZEŃSTWA” na okres 5 lat.

Autor

dr Aleksander Mańka
Profilaktyk systemowy, terapeuta, trener, superwizor, pedagog specjalny, adiunkt akademicki. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie wsparcia i profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju związków partnerskich, rodzin i młodzieży. Specjalizuje się w terapii, profilaktyce przemocy i dysfunkcji rodzinnych. Autor koncepcji profilaktyki systemowej realizowanej w działaniach prewencyjnych, edukacyjnych i wspomagających. Współzałożyciel: Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej, Instytutu Twórczej Integracji, Regionalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu