Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wewnętrzny System Bezpieczeństwa

Zagrożenia

Placówka narażona jest na zagrożenia tworzące specyficzną dla danego środowiska konstelację o różnej skali i natężeniu ryzyka. Jedynie realne rozpoznanie tych uwarunkowań, pozwala na precyzyjne zaprojektowanie systemu ochrony.

Wewnętrzny System Bezpieczeństwa danej placówki oświatowej powinien być dostrojony do konkretnej struktury zagrożeń i poziomu ryzyka.

Warunki skuteczności

Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, warunkowane jest skutecznością systemów, które chronią przed realnymi czynnikami zagrażającymi zdrowiu, życiu, rozwojowi, wolności i autonomii. O potencjale systemu, jego wytrzymałości i sile decydują poszczególne elementy i powiązania między nimi. Jakiekolwiek niedopasowanie, wady któregokolwiek elementu lub osłabienie powiązań czyni system słabym i nieodpornym.

Kompetentny system bezpieczeństwa, daje poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i środowisku ponieważ:

 • zapobiega wtargnięciu zagrożeń,
 • wcześnie rozpoznaje ryzyko,
 • eliminuje czynniki i warunki ryzyka,
 • monitoruje ewolucję procesów wewnętrznych i zewnętrznych w celu dostrojenia potencjału do ewentualnych zmian,
 • reaguje na sytuacje ryzykowne.

Szkoła zaczyna być rozumiana jako azyl bezpieczeństwa, w którym panują wyjątkowe warunki ochronne, gdzie można być bezpiecznym i poczuć się chronionym.

Projektowanie

Nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich środowisk


Za zorganizowanie kompetentnego systemu ochronnego dla danej placówki oświatowej odpowiada Lider Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwa, którym powinien być Dyrektor placówki. sfsdf

 

O poziomie kompetencji całego systemu decyduje poziom zaangażowania, efektywność skoordynowania z systemem i poziom kompetencji każdego konsultanta.

Etapy budowy

Etap I

Temat etapu:

BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
możliwe zagrożenia, wewnętrzny system ochrony, założenia profilaktyki systemowej

Cele etapu:

 • podjęcie dyskusji dot. bezpieczeństwa w szkole, możliwych zagrożeń, konieczności podjęcia działań profilaktycznych, systemowych,
 • budowanie kompetencji instytucji szkolnej w organizowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa i zarządzaniu nim.

Uczestnicy I etapu:

Osoby decyzyjne w placówce, którą reprezentują. Osoby te, podejmą funkcje modelowania i nadzorowania systemu bezpieczeństwa w swojej placówce. Przypominamy, że Dyrektor Placówki może oddelegować do udziału w warsztatach powołanego przez siebie Koordynatora ds. budowania systemu bezpieczeństwa w placówce.

Działania do wykonania w ramach I etapu:

 • powołanie przez Lidera Bezpieczeństwa w zarządzanej Placówce Zespołu Szybkiego Reagowania (konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa)
 • opracowanie mapy zagrożeń i ryzyka
 • opracowanie głównych założeń wewnętrznego systemu bezpieczeństwa w placówce

Możliwe formy wsparcia merytorycznego (szkoleniowo – konsultacyjnego):

 • 2 – dniowe warsztaty poświęcone tematyce:metodyka organizowania procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń, organizowanie wewnętrznego systemu prewencji i reagowania; zarządzanie wewnętrznym systemem bezpieczeństwa; organizowanie zespołu szybkiego reagowania; opracowanie mapy zagrożeń i ryzyka;
 • indywidualne konsultacje w placówce, w efekcie których ekspert WSH wspomaga Placówkę w opracowaniu: mapy zagrożeń i ryzyka, propozycji składu zespołu ekspertów, założeń wewnętrznego system prewencji i reagowania w placówce z uwzględnieniem czynników środowiskowych

Weryfikacja przeprowadzonych działań:

Dokonywana jest przez Zespół Niezależnych Ekspertów powołanych przez WSH na podstawie opracowanego przez placówkę sprawozdania ze zrealizowanych prac (w razie wątpliwości, nieścisłości możliwa jest superwizja w placówce). Pozytywna opinia Ekspertów upoważnia placówkę do przejścia do kolejnego - II etapu programu budowy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa.

Etap II

Temat etapu:

METODY SZYBKIEGO REAGOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA.
Jak zapewnić skuteczny system reagowania w placówce.

Cele etapu:

 • rozwijanie specjalistycznych kompetencji konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa w zakresie szybkiego i efektywnego reagowania w sytuacjach ryzyka.
 • organizacji poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa w system szybkiego reagowania

Uczestnicy II etapu:

Członkowie Zespołów Szybkiego Reagowania tj. konsultanci szkolni ds. bezpieczeństwa powołani przez Lidera Bezpieczeństwa lub Koordynatora ds. budowania systemu bezpieczeństwa w placówce.

Działania do wykonania w ramach II etapu:

 • organizacja w placówce systemu reagowania w oparciu o kolejne moduły warsztatowe
  Liderzy systemu bezpieczeństwa) placówek nadzorują ten proces i mają możliwość superwizowania go w zespole eksperckim

Możliwe formy wsparcia merytorycznego (szkoleniowo – konsultacyjnego):

 • 2 – dniowe warsztaty nt.: Część plenarna: Struktura i kompetencje Zespołów Szybkiego Reagowania; Integrowanie wewnętrznego systemu reagowania z zasobami środowiska lokalnego; Część warsztatowa: Analiza sytuacji - diagnoza poziomu ryzyka; Standaryzacja procedur reagowania; Działania prewencyjne.
  Warsztaty będą prowadzone w obrębie 6 obszarów ryzyka: Sytuacje kryzysowe – kataklizm, katastrofa, terroryzm, wypadki; Przemoc – rówieśnicza, rodzinna, sytuacyjna; Uzależnienia – od substancji, behawioralne, społeczne; Dyskryminacja – ideologiczna, religijna, ekonomiczna, społeczna; Wolność słowa; Ekoprofilaktyka
 • indywidualne konsultacje w placówce, w efekcie których ekspert WSH wspomaga pracę Zespołu SR w organizacji poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa w system szybkiego reagowania

Weryfikacja przeprowadzonych działań:

Dokonywana jest przez Zespół Niezależnych Ekspertów powołanych przez WSH na podstawie opracowanego przez placówkę sprawozdania ze zrealizowanych prac (w razie wątpliwości, nieścisłości możliwa jest superwizja w placówce). Pozytywna opinia Ekspertów upoważnia placówkę do przejścia do kolejnego - III etapu programu budowy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa

Etap III

Temat etapu:

DZIAŁANIA PREWENCYJNE WOBEC SPECYFICZNYCH ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Cele etapu:

 • nabycie przez członków ZSR praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z koordynowaniem procesów wychowawczych i pedagogizujących prowadzonych przez kadrę szkolną,
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do promowania w gronie pedagogicznym elementarnych zasad prewencji.

Uczestnicy III etapu:

Członkowie Zespołów Szybkiego Reagowania tj. konsultanci szkolni ds. bezpieczeństwa powołani przez Lidera Bezpieczeństwa lub Koordynatora ds. budowania systemu bezpieczeństwa w placówce.

Działania do wykonania w ramach III etapu:

 • przeprowadzenie przez członków Zespołu Szybkiego Reagowania spotkania lub kilku spotkań (w zależności od potrzeb danej placówki, obszerności wewnętrznego systemu bezpieczeństwa) z gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracji i obsługi w celu zapoznania z formami prewencji, możliwościami wczesnego rozpoznawania sytuacji ryzykownych, zasadami postępowania w obliczu sytuacji kryzysowych w obszarach wszystkich zdiagnozowanych zagrożeń i związanych z nim poziomem ryzyka,
 • koordynacja procesów wychowawczych realizowanych przez kadrę szkolną w obszarach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Możliwe formy wsparcia merytorycznego (szkoleniowo – konsultacyjnego):

 • 2 – dniowe warsztaty nt.:Część plenarna: Wczesne rozpoznawanie sytuacji ryzykownych. Czynniki ochronne w środowisku szkolnym. Część warsztatowa: Profilaktyka systemowa rodziny jako standard działań prewencyjnych szkoły Kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów jako czynnik ochronny. Modelowanie procesów społecznych w środowisku szkolnym jako metoda redukowania ryzyka. Szkoła jako specyficzne miejsce kulturowo - społeczne.
  Warsztaty będą prowadzone w obrębie 6 obszarów ryzyka: Sytuacje kryzysowe – kataklizm, katastrofa, terroryzm, wypadki; Przemoc – rówieśnicza, rodzinna, sytuacyjna; Uzależnienia – od substancji, behawioralne, społeczne; Dyskryminacja – ideologiczna, religijna, ekonomiczna, społeczna; Wolność słowa; Ekoprofilaktyka
 • indywidualne konsultacje w placówce, w efekcie których ekspert WSH wspomaga pracę Zespołu SR w skoordynowaniu procesów wychowawczych prowadzonych przez kadrę szkolną i przygotowuje lub współprowadzi przeprowadzane przez konsultantów szkolnych spotkanie informacyjne z gronem pedagogicznym

Weryfikacja przeprowadzonych działań:

Dokonywana jest przez Zespół Niezależnych Ekspertów powołanych przez WSH na podstawie opracowanego przez placówkę sprawozdania ze zrealizowanych prac (w razie wątpliwości, nieścisłości możliwa jest superwizja w placówce). Pozytywna opinia Ekspertów upoważnia placówkę do przejścia do kolejnego - IV etapu programu budowy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa

Etap IV

Temat etapu:

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH RYZYKA

Cele etapu:

 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat formalnych wykładni postępowania w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa,
 • uczestnicy poznają formalne standardy postępowania w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa oraz możliwości wykorzystywania ogólnych norm dla zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.

Uczestnicy IV etapu:

 • Liderzy Bezpieczeństwa/Koordynatorzy ds. budowania systemu bezpieczeństwa w placówce
 • Członkowie Zespołów Szybkiego Reagowania tj. konsultanci szkolni ds. bezpieczeństwa powołani przez Lidera Bezpieczeństwa lub Koordynatora ds. budowania systemu bezpieczeństwa w placówce.

Działania do wykonania w ramach IV etapu:

 • stworzenie zasad postępowania w sytuacjach ryzyka w obszarze każdego rodzaju zagrożenia zdefiniowanego w placówce,
 • uzupełnienie o elementy jw. Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwa,
 • koordynowanie i monitorowanie adekwatności, funkcjonalności i skuteczności stworzonego systemu. Wprowadzanie koniecznych modyfikacji i ulepszeń.

Możliwe formy wsparcia merytorycznego (szkoleniowo – konsultacyjnego):

 • 2 – dniowe warsztaty nt.: Część plenarna: Interdyscyplinarny system ochrony bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Odpowiedzialność instytucji w sytuacjach kryzysowych. Część warsztatowa: Procedury postępowania w sytuacjach przemocy. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (kataklizm, katastrofa, terroryzm, wypadki) Procedury postępowania w sytuacjach ryzyka uzależnieniami i rozpowszechniania czynników uzależniających (substancje psychoaktywne, hazard, moda itp.). Procedury postępowania w sytuacjach dyskryminacji
  Warsztaty będą prowadzone w obrębie 6 obszarów ryzyka: Sytuacje kryzysowe – kataklizm, katastrofa, terroryzm, wypadki; Przemoc – rówieśnicza, rodzinna, sytuacyjna; Uzależnienia – od substancji, behawioralne, społeczne; Dyskryminacja – ideologiczna, religijna, ekonomiczna, społeczna; Wolność słowa; Ekoprofilaktyka
 • indywidualne konsultacje w placówce, w efekcie których ekspert WSH wspomaga pracę Zespołu SR w opracowaniu i wdrożeniu zasad postępowania w sytuacjach ryzyka.

Weryfikacja przeprowadzonych działań:

Dokonywana jest przez Zespół Niezależnych Ekspertów powołanych przez WSH na podstawie opracowanego przez placówkę w ramach programu wewnętrznego systemu bezpieczeństwa (w razie wątpliwości, nieścisłości możliwa jest superwizja w placówce). Ocenia funkcjonalność poszczególnych elementów systemu, organizację działań Zespołu Szybkiego Reagowania, kompetencje i sposoby działania poszczególnych konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa.
Pozytywna opinia Ekspertów
skutkuje wydaniem Placówce Certyfikatu „Nazwa Placówki AZYLEM BEZPIECZEŃSTWA” potwierdzającego funkcjonowanie w placówce wewnętrznego systemu bezpieczeństwa stworzonego zgodnie z profilaktyką systemową.

Od czego zacząć?

 1. Wytypowanie grupy/grup placówek do wzięcia udziału w Programie
  kto? Gmina, organ prowadzący (Zleceniodawca WSH)
 2. Przeprowadzenie gruntownej analizy obszarów ryzyka w placówce, stworzenie mapy zagrożeń
  kto? Każda wytypowana placówka - indywidualnie
 3. Wytypowanie składu zespołu konsultantów szkolnych ds. bezpieczeństwa
  kto? Każda wytypowana placówka - indywidualni
 4. Przekazanie WSH zapytania zawierającego informacje jw.
  kto? Gmina, organ prowadzący (Zleceniodawca WSH)
 5. Opracowanie indywidualnych dla zapytania założeń programu
  kto? WSH
 6. Doprecyzowania, uściślenia w ramach opracowanych przez WSH i przekazanych Zleceniodawcy założeń programu, podpisanie umowy na realizację programu
  kto? Gmina, organ prowadzący, WSH