Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rozwój potencjału Akademii Humanitas

OPIS PROJEKTU

Akademia Humanitas realizuje projekt „Rozwój potencjału Akademii Humanitas nr FESL.10.25-IZ.01-05FF/23 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)  

Priorytet: FESL.10.00 - Fundusze Europejskie na transformację  

Działanie: FESL.10.25 - Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki 

 

Okres realizacji projektu: 1 luty 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.  

Wartość projektu 2 067 594,00 zł  

Wartość dofinansowania projektu:  2 067 594,00 zł 

                        w tym ze środków UE: 1 860834,60  


Beneficjent projektu:   

Akademia Humanitas 
ul. Kilińskiego 43 
41-200 Sosnowiec 

Kontakt do biura projektu: tel. 32 363 12 14

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Celem projektu jest rozwój kształcenia w Akademii Humanitas  zgodnie z potrzebami cyfrowej i zielonej gospodarki poprzez następujące zadania:  

 

 1. Wsparcie Biura Karier w Akademii Humanitas w filii w Gliwicach poprzez

  • zatrudnienie doradcy zawodowego 
  • udzielanie wsparcia doradczego  studentów/studentek Akademii Humanitas   
  • organizację Dni Otwartych dla uczniów/uczennic zwiększających kompetencje cyfrowe i zielone obejmujących m.in. warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i zielonych na rzecz nauk medycznych oraz organizację Strefy VR i nauk medycznych, panel z udziałem absolwentów, spotkania z doradcą zawodowym 
 2. Podniesienie atrakcyjności Akademii Humanitas poprzez przeszkolenie z zakresu cyfrowych i zielonych kompetencji pracowników/czek dydaktycznych.
 3. Podniesienie atrakcyjności Akademii Humanitas poprzez doposażenie laboratorium nauk medycznych dedykowanego dla kierunku Elektroardiologia w filii uczelni w Gliwicach. 
 4. Wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych przez Akademię Humanitas poprzez realizację:

  • warsztatów podstawowych i zaawansowanych z Machine Learning w diagnostyce, z zakresu anatomii dla medyków z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, z nanotechnologii w diagnostyce obrazowej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rehabilitacji i terapii, medycyny nuklearnej, ze sztucznej inteligencji w medycynie, z aktywności mózgowej w sieci neuronowej, z rozwiązań zielonych na rzecz medycyny,  
  • Szkół Letnich  
  • kursów przygotowujących do matury z biologii, chemii, fizyki i języka angielskiego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym)  
 5. Doposażenie Biura Karier w filii Akademii Humanitas w Gliwicach. 

 

GRUPA DOCELOWA I FORMY WSPARCIA

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji, tj. katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki i bielski. Wsparciem zostaną objęci:

 1. Studenci i studentki Akademii Humanitas - minimum 150 osób,
 2. Kadra dydaktyczna Akademii Humanitas - minimum 12 osób,
 3. Uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych - minimum 1920 osób.

Przewidziane formy wsparcia:

 1. Dla STUDENTÓW I STUDENTEK Akademii Humanitas - Kompleksowe wsparcie w zakresie m.in. wytyczenia ścieżki zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy poprzez:

  • konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konsultacje wyboru kierunku i specjalności w oparciu o badania rynku pracy, losów absolwentów, poradnictwo z zakładania firmy. Średni czas konsultacji dla 1 osoby -  2 godz.(wariant podstawowy z omówieniem testu), lub 5 godzin (wariant rozszerzony  -zgodnie z potrzebami uczestnika/uczestniczki, np. z zakładania firmy, przygotowania do rozmowy o pracę)
  • coaching i mentoring kariery (w tym wspierający kobiety w zakresie kompetencji managerskich i liderskich). Średni czas mentoringu dla 1 osoby -5 godzin.
 2. Dla KADRY DYDAKTYCZNEJ Akademii Humanitas:

  • szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, kształtowania kompetencji miękkich cyfrowych, kompetencji zielonych i wsparcia umiejętności na rzecz transformacji.

  -        BLOK 1 „Kompetencje, narzędzia cyfrowe i technologie w nauczaniu akademickim”,

  -        BLOK 2 „Wykorzystanie AI w nauczaniu akademickim"

  -        BLOK 3 „Kompetencje w zielonej gospodarce"

  • Wizyty studyjne  ośrodek o ugruntowanej pozycji w zakresie wdrażania zielonej i cyfrowej edukacji zagranicznych uczelniach o ugruntowanej pozycji w zakresie wdrażania zielonej i cyfrowej edukacji.
 3. Dla UCZNIÓW I UCZENNIC szkół ponadpodstawowych:
 • Dni Otwarte Akademii Humanitas   obejmujące m.in.,

-        panel absolwentów i absolwentek pod hasłem "Informatyka na rzecz nauk medycznych".

-        do wyboru warsztaty z Machine Learning w diagnostyce, z zakresu anatomii dla medyków z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, z nanotechnologii w diagnostyce obrazowej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rehabilitacji i terapii, medycyny nuklearnej, ze sztucznej inteligencji w medycynie, z aktywności mózgowej w sieci neuronowej, z rozwiązań zielonych na rzecz medycyny,

-        zwiedzanie Strefy VR i nauk medycznych,

-        konsultacje z doradcą zawodowym;

 • Warsztaty podstawowe w szkołach obejmujące m.in.:

-        do wyboru warsztaty z Machine Learning w diagnostyce, z zakresu anatomii dla medyków z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, z nanotechnologii w diagnostyce obrazowej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rehabilitacji i terapii, medycyny nuklearnej, ze sztucznej inteligencji w medycynie, z aktywności mózgowej w sieci neuronowej, z rozwiązań zielonych na rzecz medycyny,

-        zwiedzanie Strefy VR i nauk medycznych.

-        grupowe doradztwo zawodowe z możliwością indywidualnych konsultacji w formie on-line. 

 • Szkoły letnie (2 edycje) obejmujące m.in.:

-        warsztaty z Machine Learning w diagnostyce, z zakresu anatomii dla medyków z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, z nanotechnologii w diagnostyce obrazowej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rehabilitacji i terapii, medycyny nuklearnej, ze sztucznej inteligencji w medycynie, z aktywności mózgowej w sieci neuronowej, z rozwiązań zielonych na rzecz medycyny,

-        zajęcia integracyjno – rekreacyjne.

-        grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. 

 • Warsztaty zaawansowane w Akademii Humanitas obejmujące  rozszerzenie zagadnień poruszanych na warsztatach organizowanych podczas podstawowych form wsparcia (Dni otwartych, Szkoły letniej lub warsztatów podstawowych)
 • Kursy maturalne z biologii, chemii, fizyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (30 edycji w formie stacjonarnej lub on-line),

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

REKRUTACJA DO PROJEKTU

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny klikając w link
pod wybranym terminem wydarzenia:

Aktualnie prowadzimy rekrutację na:


Dni otwarte AH - 20.05.2024 r. - Limit miejsc - 120 osób 

W celu zgłoszenia udziału należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. do godz.10:00, wypełniony formularz rekrutacyjny  
LINK DO FORMULARZA.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć:
1) osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43
    – pok. 205,w godz. 8:00 - 15:00
2) mailem: na adres projektyrekrutacja@humanitas.edu.pl

Osoba zakwalifikowana do udziału w określonym Wydarzeniu zobowiązana jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem udziału w pierwszym Wydarzeniu:

a)    Deklarację uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie – zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do regulaminu.
     LINK DO DEKLARACJI

b)    Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej

 

Dni otwarte AH - 27.05.2024 r.Limit miejsc - 120 osób 

W celu zgłoszenia udziału należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. do godz.10:00 wypełniony formularz rekrutacyjny 
LINK DO FORMULARZA.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć:
1) osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43
    – pok. 205,w godz. 8:00 - 15:00
2) mailem: na adres projektyrekrutacja@humanitas.edu.pl

Osoba zakwalifikowana do udziału w określonym Wydarzeniu zobowiązana jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem udziału w pierwszym Wydarzeniu:

a)    Deklarację uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do regulaminu.
      LINK DO DEKLARACJI

b)    Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA POWYŻSZE WYDARZENIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

UCZESTNICY, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH ZOSTANĄ O TYM POINFORMOWANI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

HARMONOGRAM WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA