Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia Kompetencji w Niepublicznej Szkole Podstawowej im Ks Jerzego Popiełuszki w Wojsce

 

Partner projektu:

Opis projektu

Projekt edukacyjny skierowany do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce dla 32 uczniów uczących się w ww. szkole oraz 4 nauczycieli. Zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego ww. szkoły, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 4 Akademii:

 1. Akademia Kompetencji i Umiejętności
 2. Akademia Eksperymentu
 3. Akademia Efektywności Lingwistycznej
 4. Akademia Rozwijania Kompetencji

Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wojsce umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych oraz efektywności i jakości nauczania 32 uczniów i 4 nauczycieli w ww. szkole w okresie realizacji 2 letniego projektu edukacyjnego, skutkującego podniesieniem o co najmniej

40% kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i j. angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, WebQuestów 29 uczniów, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych 3 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK oraz zaawansowanego oprogramowania, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych, na zajęciach wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów. Stworzenie pracowni matematycznej oraz doposażenie pracowni przyrodniczej.

Czas realizacji projektu

01.09.2018r. – 31.07.2020r.

Wartość projektu

299 477,50 zł

Dofinansowanie

269 529,75 zł

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dotyczy projektu o numerze  WND-RPSL.11.01.04-24-009D/18-002

pn. Akademia kompetencji w Niepublicznej Szkole Podstawowej  im. Ks. Jerzego Popiełuszk w Wojsce ,

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas.
  Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
 4. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 5. -        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 6. -        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 7. -        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Prowincji Polskiej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii” z siedzibą w Krakowie przy ul. Pędzichów 16, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 11. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 12. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 13. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 16. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.