Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktywnie – Bezpośrednio – Kompetentnie – profesjonalizacja i rozszerzenie usług ABK Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Opis projektu

Projekt „Aktywnie – Bezpośrednio – Kompetentnie – profesjonalizacja i rozszerzenie usług ABK Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu” ma na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W ramach projektu przewidziano dwie edycje, każda trwająca dwa semestry. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 studentów Wyższej Szkoły Humanitas. 

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych u 120 uczestników projektu-studentów Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości i poszerzenia zakresu świadczonych usług Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Humanitas, która przełoży się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia absolwentów uczelni.

Rodzaje wsparcia dla uczestników

W ramach projektu zaplanowano działania z zakresu:

 1. Indywidualnego poradnictwa zawodowego

Podczas wsparcia realizowane będą cele dot.: analizy potrzeb, oczekiwań, motywacji, kwalifikacji, doświadczeń i predyspozycji zawodowych (testy kompetencji), dostarczenie informacji o rynku pracy, tendencji w zakresie szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania. Uczestnicy projektu objęci wsparciem będą definiować cele zawodowe oraz uczyć się jak korzystać z silnych stron i szans, przeciwdziałać słabym stronom, efektywnie poruszać się po rynku pracy, zwiększać pewność siebie. Pozyskane informacje o sobie i zewnętrznych uwarunkowaniach umożliwiają uczestnikom opracować strategię poszukiwania pracy i plan kariery zawodowych. Wsparcie jest dostosowane do efektów kształcenia na kierunku studiów, na jakim studiuje osoba objęta wsparciem.

 1. Indywidualnych sesje coachingu 

Sesje coachingu kariery prowadzone przez doradców zawodowych, będą rozwijały kompetencje swobodnego poruszania się na rynku pracy. Sesje prowadzone będą w formie zaproponowanej przez doradcę, co będzie uzależnione od indywidualnych preferencji i potrzeb uczestników i obszaru, który poszczególnym uczestnikom sprawia najwięcej trudności, m.in.: 

- symulacja rozmowy o pracę 

- osobisty plan na 12 m-cy/strategia rozwoju kariery 

- problemy osób niepełnosprawnych w rekrutacji i po podjęciu pracy

- atuty osób niepełnosprawnych na rynku pracy i wykorzystanie ich w poszukiwaniu pracy 

- marketing własnej osoby na rynku pracy (personal marketing)

- networking w karierze 

- nowoczesne metody rekrutacji (np. grywalizacja, assessment center)

 1. Poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej

Indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty grupowe kształcące postawy przedsiębiorcze prowadzone przez doradcę ds. przedsiębiorczości. Poradnictwo indywidualne prowadzone jest z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania dofinansowania i preferencyjnych pożyczek oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

 1. Mentoringu w miejscu pracy

Uczestnicy projektu, którzy znajdą zatrudnienie po uzyskaniu wsparcia w ramach Akademickiego Biura Karier otrzymają 3miesięczne wsparcie mentora wyznaczonego przez pracodawcę. Rolę mentora będzie pełniła doświadczona i szanowana w firmie osoba, która będzie służyła radami i informacjami nowemu pracownikowi.

 1. Coachingu zawodowego

Uczestnicy projektu, którzy podejmą zatrudnienie otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, w zakresie:

- przygotowania do roli pracownika

- zwiększenia odporności na stres i pewności siebie

- nabycia umiejętności pracy w grupie

- zarzadzania sobą w czasie

- świadomości swojej roli w organizacji 

- budowania relacji ze współpracownikami 

Okres realizacji projektu

Od: 2017-09-01 do: 2020-02-28

Wartość projektu

451 750, 00 zł

Dofinansowanie

438 150,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne

 • Regulamin projektu
 • Zgłoszenie
 • Deklaracja 

Dyżury doradców zawodowych

W związku z planowanym wznowieniem działań uczelni nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji. 

Szczegółowe terminy oraz wytyczne dot. zasad bezpieczeństwa podamy w najbliższym czasie.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  par. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dotyczy projektu nr POWR.03.01.00-00-B014/15

pn. Aktywnie-Bezpośrednio-Kompetentnie – profesjonalizacja i rozszerzenie usług ABK Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

-        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

-        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 1. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 2. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 3. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 4. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 9. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.