Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu

Opis projektu

Projekt jest realizowany w żłobku zlokalizowanym na terenie Miasta Orzesze. Wsparciem objęto 32 dzieci uczęszczających do nowego oddziału (w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością)  oraz 5 opiekunów dzieci pracujących w nowym oddziale żłobka. Wdrożone działania w zakresie projektu przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości opieki i edukacji w żłobku oraz zapewni większy dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Realizacje podzielono na 3 zadania: wyposażenie żłobka, wsparcie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc w żłobku i wyposażenie placu zabaw.

Cele i planowane efekty projektu

Celem 15-miesięcznego projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia w Orzeszu - poprzez wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Żłobka Miejskiego w Orzeszu. Dzięki utworzeniu 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dla 32 dzieci, w tym 15 (K), 1(DN)), zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i budowa placu zabaw. Ponadto realizacja ów projektu stworzy warunki dla respektowania prawa pracowników do godzenia życia zawodowego i prywatnego, jak również równość szans płci, na każdym etapie rozwoju zawodowego, co pozwoli na większy udział w rynku pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Czas realizacji projektu

01.06.2019r. – 31.08.2020r.

Wartość projektu

918 369,75 zł

Dofinansowanie

808 165,37 zł

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r

Dotyczy projektu o numerze  WND-RPSL.08.01.03-24-028G/18-003

pn.  Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie projektu, Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje projekt, można się skontaktować poprzez email: iodo@humanitas.edu.pl.

 1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

-        rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

-        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 1. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,
  w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 2. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 3. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
  z obowiązującym prawem.
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 8. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.