Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

FAQ

Chciałbym/-abym uzyskać zaświadczenie. Co zrobić?

Zaświadczenie o statusie studenta można uzyskać w dziekanacie. Należy przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić zapotrzebowanie osobiście, mailowo lub telefonicznie pod nr tel. 32 363-12-10. Zaświadczenie przygotowywane jest od dwóch do pięciu dni roboczych.

Gdzie mogę sprawdzić płatności?

Płatności można sprawdzić:

 • w punkcie rozliczeń telefonicznie pod nr tel. 32 363-12-23, bądź bezpośrednio na terenie uczelni (pokój 103 na 1-szym piętrze);
 • na umowie finansowej, która została podpisana przy zapisie na studia;
 • w Wirtualnej Uczelni, w zakładce KWESTURA  NALICZENIA;
 • Kandydat może sprawdzić opłaty na stronie uczelni w zakładce KANDYDAT
 • w zakładce KWESTURA - DANE FINANSOWE dostępny jest dla każdego studenta indywidualny numer konta, na który należy wpłacać czesne.

Jak mogę skontaktować się z wykładowcą?

Obecność wykładowcy na uczelni można sprawdzić w Wirtualnej Uczelni poprzez zakładkę WYSZUKIWARKA DYDAKTYKÓW.
W przypadku braku wyznaczonych terminów można skontaktować się z Działem Toku Studiów pod nr tel. 32 363-12-17 i zgłosić potrzebę spotkania z wykładowcą. Istnieje również możliwość kontaktu za pomocą e-maila (w Wirtualnej Uczelni, w zakładce DYŻURY WYKŁADOWCÓW, podane są adresy mailowe do większości wykładowców).

Jak przedłużyć legitymację studencką?

Legitymację studencką można przedłużyć w dziekanacie po zakończonym/zaliczonym semestrze.

Gdzie mogę sprawdzić dyżury dziekańskie?

Dyżury dziekańskie można sprawdzić na stronie uczelni  w zakładce STUDENT → DZIEKANAT → DYŻURY DZIEKAŃSKIE. Terminy dyżurów dziekańskich można znaleźć również w wirtualnej uczelni w zakładce DYŻURY DZIEKAŃSKIE.

Chcę napisać podanie do dziekana, gdzie znajdę wzór?

Gotowe wzory podań można wydrukować z wirtualnej uczelni:  ZAKŁADKA INFORMACJE OGÓLNE → WZORY PODAŃ, PISM, itp. oraz z głównej strony uczelni: zakładka STUDENT → DZIEKANAT → WZORY PODAŃ. Podanie można również pobrać w Poligrafii znajdującej się na terenie Uczelni.

Złożyłem podanie do Dziekana, gdzie szukać odpowiedzi?

Odpowiedź na podanie znajduje się na indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni w zakładce TWOJE STUDIA → DECYZJE lub poprzez kontakt z pracownikiem dziekanatu telefonicznie bądź osobiście.

I.O.S. dla kogo?

O indywidualną organizację studiów (I.O.S.) może ubiegać się student jeśli:

 • jest osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • wychowuje dziecko;
 • odbywa studia na dwóch kierunkach jednocześnie;
 • należy do sektora służb mundurowych;
 • wskaże inną ważną przyczynę, w szczególności o charakterze losowym.

I.O.S. przyznawany jest na okres jednego semestru lub na cały rok akademicki.​ Jeżeli student chce otrzymać indywidualną organizację studiów musi złożyć w dziekanacie podanie do Dziekana wraz z zaświadczeniem, na podstawie którego ma zostać przyznany I.O.S.

Kiedy mogę ubiegać się stypendium?

Student może ubiegać się o stypendium:

 • socjalne – jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1254,40 zł netto (dochód liczony na podstawie roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok akademicki z uwzględnieniem tzw. dochodów „utraconych” i „uzyskanych”;
 • dla osób z niepełnosprawnością – jeżeli posiada aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ;
 • rektora dla najlepszych studentów – na podstawie wysokiej średniej ocen – min. 4,5 , lub na podstawie wysokich wyników sportowych lub na podstawie osiągnięć naukowych czy artystycznych.

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni w zakładce STUDENT → STYPENDIA  lub pod nr telefonu 32 363-12-24.

Gdzie mogę sprawdzić terminy zjazdów?

Na stronie uczelni w zakładce STUDENT → DZIAŁ TOKU STUDIÓW → ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO można pobrać plik z terminami zjazdów wszystkich kierunków.

Gdzie mogę sprawdzić plan zajęć?

Plan zajęć dostępny jest w wirtualnej uczelni, w zakładce TWOJE STUDIA → PLAN ZAJĘĆ.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z planem zajęć należy zgłaszać się do Działu Toku Studiów pokój 007, nr tel. 32 363-12-17.

Chciałbym zaliczyć praktyki, co mam zrobić?

Aby rozpocząć praktyki należy w pierwszej kolejności wejść na stronę uczelni w zakładkę SUDENT → PRAKTYKI STUDENCKIE → DOKUMENTY DO POBRANIA (na liście należy znaleźć swój kierunek) → pobrać oświadczenie o zgodzie w zakresie organizacji praktyki studenckiej.
Następnie należy wypełnić oświadczenie w placówce, w której odbywać się będzie praktykę studencką, a następnie złożyć w dziekanacie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem praktyki. Na podstawie wypełnionego oświadczenia opiekun praktyk z ramienia uczelni przygotuje porozumienie z którym student udaje się na praktykę. W trakcie odbywania praktyki praktykant wypełnia dziennik praktyk (znajduje się w tej samej zakładce co oświadczenie o zgodzie w zakresie organizacji praktyki studenckiej). Po zakończonej praktyce student zgłasza się z kompletem dokumentów (jeden egzemplarz porozumienia, wypełniony dziennik praktyk, opinia z praktyk) do opiekuna  z ramienia uczelni.

Lista opiekunów:

 • Pedagogika - mgr Marta Lekston;
 • Filologia Angielska - dr Iwona Dronia;
 • Dziennikarstwo - dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH;
 • Administracja - dr Mariusz Lekston;
 • Prawo - dr Mariusz Lekston;
 • Bezpieczeństwo Narodowe - mgr Wacław Kubies;
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy -  dr Michał Miros;
 • Zarządzanie - dr Jadwiga Bakonyi;
 • Elektroradiologia - mgr Aleksandra Szatkowska;
 • Psychologia - mgr Marta Adamczyk;

Czy mogę zaliczyć praktyki na podstawie zatrudnienia?

Można zaliczyć praktykę studencką na podstawie zatrudnienia, jeśli specyfika wykonywanej pracy jest zgodna z kierunkiem studiów.
Należy wejść na stronę uczelni w zakładkę SUDENT → PRAKTYKI STUDENCKIE → DOKUMENTY DO POBRANIA (na liście należy znaleźć swój kierunek) → pobrać WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Następnie należy wypełnić wniosek w zakładzie pracy i dostarczyć do opiekuna z ramienia uczelni.

Gdzie mogę sprawdzić wyniki egzaminów oraz zaliczeń?

Oceny z egzaminów oraz zaliczeń można zobaczyć na wirtualnej uczelni w zakładce TWOJE STUDIA → OCENY. Żeby sprawdzić oceny z poprzednich semestrów na powyższej zakładce należy nacisnąć przycisk „Poprzedni”.
Zdarza się, że wykładowcy umieszczają oceny na wirtualnej uczelni w zakładce „Materiały do zajęć”.

Do kiedy wykładowca powinien uzupełnić oceny na wirtualnej uczelni?

Wykładowca powinien uzupełniać oceny na wirtualnej uczelni na bieżąco. Prowadzący zajęcia ma czas na wpisanie ocen do końca sesji poprawkowej. Jeżeli ocena z zaliczenia/egzaminu nie pojawia się przez dłuższy czas bądź student uważa, że powinien mieć ocenę a jej nie ma to powinien skontaktować się w wykładowcą osobiście lub poprzez napisanie maila do wykładowcy (wzór maili do wykładowców: imie.nazwisko@humanitas.edu.pl).

Nie zaliczyłem ćwiczeń, czy mogę podejść do egzaminu?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej z pierwszego terminu zaliczenia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z pierwszego terminu egzaminu.

Nie zaliczyłem jednego przedmiotu w semestrze, co mogę zrobić?

Student może ubiegać się o wpis warunkowy na semestr następny. Wpis warunkowy zezwala na zaliczenie przedmiotu w następnym semestrze – termin podstawowy i dwa terminu poprawkowe. O wpis warunkowy można starać się maksymalnie 2 razy w ciągu trwania studiów.

Istnieje też możliwość ubiegania się o egzamin komisyjny. W terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego student może ubiegać się za pośrednictwem podania do Dziekana o ustalenie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny to jeden termin przed komisją egzaminacyjną.

Student który otrzymał zgodę na wpis warunkowy nie może ubiegać się o egzamin komisyjny z tego przedmiotu.

Nie zaliczyłem kilku przedmiotów w sesji, co mogę zrobić?

W przypadku braku zaliczenia kilku przedmiotów istnieje możliwość wpisu warunkowego, tylko jeżeli suma punktów ECTS z niezaliczonych przedmiotów nie przekroczy 20.

Przykład:
Student nie zaliczył następujących przedmiotów:

 • Prawo administracyjne 5 pkt ECTS;
 • Instytucje i źródła prawa UE 5 pkt ECTS;
 • Seminarium dyplomowe 10 pkt ECTS;

O wpis warunkowy można starać się maksymalnie 2 razy w ciągu trwania studiów .

Jeżeli suma punktów ECTS z niezaliczonych przedmiotów jest wyższa niż 20, bądź student wykorzystał już możliwość wpisu warunkowego 2 razy, istnieje możliwość powtarzania semestru. Student który po złożeniu stostownego podania otrzyma zgodę zostaje przypisany do nowej grupy i realizuje przedmioty od semestru niezaliczonego. Wszystkie przedmioty który zostały zaliczone w trakcie dotychczasowej nauki (nawet na semestrze niezaliczonym) zostają przepisane przez dziekana. Mogą również wystąpić warunki dodatkowe związane z brakiem zaliczenia przedmiotów, które wcześniej realizowała grupa, do której student trafił.

Nie mogłem przystąpić do egzaminów a sesja się skończyła, co mam zrobić?

Istnieje możliwość przedłużenia sesji egzaminacyjnej. Jeżeli student posiada zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z pracy bądź inne usprawiedliwienie nieobecności w trakcie trwania sesji , może złożyć podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. Dziekan wyznacza termin przedłużenia sesji, w trakcie którego student musi skontaktować się z wykładowcami i zaliczyć przedmioty. Jeżeli dziekan nie wyrazi zgodę na przedłużenie sesji istnieje możliwość wpisu warunkowego, wpisu warunkowego z powtarzaniem przedmiotów lub powtarzania semestru.

Dostałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów. Co to jest i co zrobić?

Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów jest procedurą, która może spowodować skreślenie z listy studentów.

Powodami wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy studenta mogą być:

 • niepodjęcie studiów;
 • stwierdzenie braku postępów w nauce;
 • nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
 • niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów;
 • niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Po otrzymaniu wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów należy zgłosić się na wyznaczony dyżur dziekański lub skontaktować się z dziekanatem uczelni w celu ustalenia możliwości studenta w danej sytuacji.

Chciałbym wziąć urlop dziekański, co zrobić?

Żeby ubiegać się o urlop dziekański należy złożyć stosowne podanie bezpośrednio w dziekanacie uczelni bądź za pośrednictwem poczty.

Student może uzyskać długoterminowy urlop od zajęć w uczelni w wypadku:

 • długotrwałej choroby;
 • urodzenia dziecka lub opieki nad nim;
 • podjęcia studiów za granicą'
 • innych ważnych okoliczności.

Urlop długoterminowy udzielany jest na czas nie dłuższy niż jeden rok (urlop semestralny lub roczny). Może być on udzielony jedynie dwukrotnie w trakcie studiów. Nie udziela się urlopu do zakończenia pierwszego semestru studiów i po ukończeniu regulaminowego czasu trwania studiów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności losowych, studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni. W czasie urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów, za które odpłatność ustala kanclerz. Podczas urlopu dziekańskiego obowiązuję czesne w wysokości 1/3 obowiązujących opłat z umowy finansowej studenta.

Ważne: przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o urlop dziekański należy upewnić się czy po zakończeniu urlopy dziekańskiego będzie dany semestr na który można wrócić!

Jakie dokumenty powinienem złożyć do egzaminu dyplomowego?

Dokumentacja do obrony pracy dyplomowej złożona w białej teczce z gumką powinna zawierać:

Kartę obiegową. Podstawą podbicia karty obiegowej w Dziale Rozliczeń jest wpływ wszystkich opłat na konto uczelni. Karta obiegowa dostępna jest w Poligrafii i na stronie uczelni w zakładce STUDENT→ PRACE DYPLOMOWE;

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej w miękkiej oprawie, podpisany przez promotora, w pomniejszonej formie: drukowany dwustronnie (4 strony na jednej kartce). Egzemplarz ten powinien zawierać oświadczenie studenta o posiadaniu pełni praw autorskich, co do treści pracy (oświadczenie to ostatnia strona pracy – zbindowana z całością). Oświadczenie dostępne jest w Poligrafii i na stronie internetowej uczelni w zakładce STUDENT → PRACE DYPLOMOWE. Każdy promotor indywidualnie decyduje o ilości i formie prac przeznaczonych dla siebie i wybranego recenzenta. Dziekanat nie przyjmuje prac dla promotorów i recenzentów chyba że promotor i recenzent życzą sobie inaczej!

Wersję elektroniczną pracy dyplomowej/magisterskiej w formacie WORD lub PDF (płyta CD opisana, za pomocą niezmywalnego pisaka, imieniem, nazwiskiem i nr albumu, nośnik prosimy umieścić w kopercie).

Dokumentację należy złożyć nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

Do kiedy mogę złożyć dokumentację do obrony?

Dokumentacja powinna być złożona do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej (30 września lub 31 marca) jednak nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony. Po upływie powyższych terminów należy najpierw złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia dokumentacji do obrony, najlepiej z opinią/podpisem promotora.

Nie obroniłem/-am się w terminie, co mam zrobić?

W przypadku nie podejścia do obrony pracy dyplomowej w terminie, należy złożyć w dziekanacie pisemną rezygnację ze studiów. Od daty rezygnacji bądź skreślenia z listy studentów, student ma trzy lata, żeby wznowić się na samą obronę.
Żeby wznowić się na obronę pracy dyplomowej należy posiadać wszystkie oceny w ideksie/na wirtualnej uczelni. W momencie gdy student jest gotowy do obrony należy złożyć podanie o wznowienie na obronę pracy dyplomowej w dziekanacie (dostępne na stronie uczelni w zakładce STUDENT → WZORY PODAŃ) wraz z pracą podpisaną przez promotora. 

Jeżeli student po skreśleniu z listy studentów nie ma zaliczenia z przynajmniej jednego przedmiotu np. seminarium, może starać się o powtarzanie ostatniego semestru studiów.