Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Prace dyplomowe

Studia w Akademii Humanitas kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i zaliczeniem egzaminu dyplomowego. Wymagania regulaminowe określają, że praca licencjacka oraz magisterska (określane dalej wspólnym mianem pracy dyplomowej): jest wykonywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, podlega ocenie przez recenzenta i promotora i podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego.

W pracy dyplomowej autor powinien udowodnić posiadanie umiejętności dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wykonana praca ma być materialnym dowodem opanowania umiejętności właściwych dla kierunku studiów z uwypukleniem (w tytule, treści) specyfiki związanej z daną specjalnością, pozwalających na napisanie pracy o zadanym temacie. Zatem w pracy należy udowodnić swoje kompetencje w danej dziedzinie, adekwatnie do zdobywanego stopnia zawodowego, czy naukowego. Temat pracy winien być zgodny ze specjalnością, którą student realizował w toku kształcenia. Po drugie, wykonana praca ma być materialnym dowodem opanowania umiejętności obejmujących pisanie i redagowanie prac naukowych, co obejmuje takie zagadnienia jak: stosowanie poprawnego języka, dbanie o właściwy układ, logikę i przejrzystość wywodu, umiejętność wykorzystania źródeł wiedzy i kreatywnego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz przygotowania pracy dyplomowej.

Elementem egzaminu dyplomowego jest przeprowadzenie sprawdzianu kompetencyjnego, którego celem jest dodatkowa weryfikacja efektów kształcenia, tj. sprawdzenie, czy student osiągnął efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów. Sprawdzian kompetencyjny ma formę prezentacji przygotowywanej przez studenta i przedstawianej na egzaminie dyplomowym oraz dyskusji na temat treści prezentacji z udziałem komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy. Prezentacja, stanowiąca istotę sprawdzianu kompetencyjnego, dotyczy tematycznie pracy dyplomowej. W prezentacji tej student  uzasadnia podjęcie danego tematu pracy, wskazując na jej ewentualne zastosowania praktyczne, charakteryzuje dorobek naukowy istniejący w danym zakresie, osadza temat w literaturze przedmiotu, przedstawia tezy pracy i sformułowane wnioski, omawia stosowane metody badawcze i przeprowadzone badania (jeśli praca miała charakter badawczy), a przede wszystkim prezentuje uzyskane wyniki. Przygotowana przez studenta prezentacja może mieć charakter multimedialny. 

Wynik sprawdzianu kompetencyjnego ma dla Uczelni wyłącznie charakter informacji zwrotnej na temat tego, czy student osiągnął efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów i nie wpływa na ostateczny wynik studiów.

Temat pracy dyplomowej dyplomant ustala z promotorem na seminarium dyplomowym. Temat ten musi być następnie zatwierdzony przez zespół ds. jakości kształcenia, działający pod kierunkiem dyrektora Instytutu, w którym realizowana jest praca dyplomowa. W związku z tym student jest zobowiązany, dostarczyć do dziekanatu wypełnioną i podpisaną przez promotora kartę tematu pracy dyplomowej, która następnie przez pracowników dziekanatu przekazywana jest odpowiedniemu zespołowi ds. jakości kształcenia. Terminy złożenia kart: w semestrze zimowym nie później niż do 30 listopada, w semestrze letnim nie później niż do 31 maja. Informacja o decyzji zespołu przekazywana jest promotorowi pracy dyplomowej. W przypadku decyzji o niezatwierdzeniu tematu zespół ds. jakości kształcenia zobowiązany jest do przedstawienia promotorowi pracy krótkiego uzasadnienia  wraz z propozycją modyfikacji tematu.

Pobierz informacje dotyczące prac dyplomowych:

Pytania na egzamin dyplomowy:

Wzory dyplomów wydawanych przez Akademię Humanitas:

Data wprowadzenia wzorów do obrotu prawnego: 18.05.2023
Data rozpoczęcia wydawania dokumentów publicznch danego wzoru: 29.05.2023 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –


Data wprowadzenia wzorów do obrotu prawnego: 31.03.2021
Data rozpoczęcia wydawania dokumentów publicznch danego wzoru: 12.07.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 28.05.2023