Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka na rzecz Zielonej Gospodarki

 

OPIS PROJEKTU

Akademia Humanitas realizuje projekt „Informatyka na rzecz Zielonej Gospodarki” nr FESL.10.25-IZ.01-03D9/23 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację

Działanie: FESL.10.25-Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki.

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Wartość projektu:  2 864 339,50 zł

Wartość dofinansowania projektu: 2 864 339,50 zł

                        w tym ze środków UE: 2 577 905,55 zł

 

Beneficjent projektu: 

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Kontakt do biura projektu: tel. 32 363 12 14

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Celem projektu jest rozwój kształcenia w Akademii Humanitas  zgodnie z potrzebami cyfrowej i zielonej gospodarki poprzez następujące zadania:

 

 1. Wsparcie Biura Karier w Akademii Humanitas poprzez

  • zatrudnienie doradcy zawodowego
  • udzielenie wsparcia doradczego dla studentów/studentek Akademii Humanitas
  • organizację Dni Otwartych dla uczniów/uczennic zwiększających kompetencje cyfrowe i zielone obejmujących m.in. warsztaty z zakresu cyfrowych i zielonych kompetencji, organizację Strefy VR robotyki i sztucznej inteligencji, panel z udziałem absolwentów, spotkania z doradcą zawodowym


 2. Podniesienie atrakcyjności Akademii Humanitas poprzez przeszkolenie z zakresu cyfrowych i zielonych kompetencji pracowników/czek dydaktycznych.
 3. Podniesienie atrakcyjności Akademii Humanitas poprzez doposażenie Laboratorium VR, robotyki i sztucznej inteligencji o stanowiska z dziedziny robotów autonomicznych i współpracujących.
 4. Wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych przez Akademię Humanitas poprzez realizację:

  • warsztatów podstawowych i zaawansowanych z projektowania i prototypowania, warsztatów VR i AR, programowania autonomicznych robotów, sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa,
  • konkursów w formie wyzwań Hackathlonowych,
  • Szkół Letnich
 5. Kursów przygotowujących do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 6. Doposażenie Biura Karier w Akademii Humanitas.

GRUPA DOCELOWA I FORMY WSPARCIA

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji, tj. katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki i bielski. Wsparciem zostaną objęci:

 1. Studenci i studentki Akademii Humanitas - minimum 150 osób,
 2. Kadra dydaktyczna Akademii Humanitas - minimum 16 osób,
 3. Uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych - minimum 1950 osób.

Przewidziane formy wsparcia:

 1. Dla STUDENTÓW I STUDENTEK Akademii Humanitas - Kompleksowe wsparcie w zakresie m.in. wytyczenia ścieżki zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy poprzez:

  • konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konsultacje wyboru kierunku i specjalności w oparciu o badania rynku pracy, losów absolwentów, poradnictwo z zakładania firmy. Średni czas konsultacji dla 1 osoby -  2 godz.(wariant podstawowy z omówieniem testu), lub 5 godzin (wariant rozszerzony  -zgodnie z potrzebami uczestnika/uczestniczki, np. z zakładania firmy, przygotowania do rozmowy o pracę)
  • coaching i mentoring kariery (w tym wspierający kobiety w zakresie kompetencji managerskich i liderskich). Średni czas mentoringu dla 1 osoby -5 godzin.


 2. Dla KADRY DYDAKTYCZNEJ Akademii Humanitas: szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, kształtowania kompetencji miękkich cyfrowych, kompetencji zielonych i wsparcia umiejętności na rzecz transformacji.

  • BLOK 1 „Kompetencje, narzędzia cyfrowe i technologie w nauczaniu akademickim”,
  • BLOK 2 „Wykorzystanie AI w nauczaniu akademickim"
  • BLOK 3 „Kompetencje i używane metody nauczania w środowisku akademickim"
  • BLOK 4 „Kompetencje w zielonej gospodarce"


 3. Dla UCZNIÓW I UCZENNIC szkół ponadpodstawowych:
 • Dni Otwarte Akademii Humanitas obejmujące m.in.,

-        panel absolwentów i absolwentek kierunku Informatyka.

-        do wyboru warsztaty z zakresu projektowania i prototypowania,   wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR),
         wirtualizacji, programowania autonomicznych robotów, ze sztucznej inteligencji (wykorzystanie robotów) czy
         cyberbezpieczeństwa

-        zwiedzanie laboratorium VR, robotyki i sztucznej inteligencji.

-        konsultacje z doradcą zawodowym;

 • Warsztaty podstawowe w szkołach obejmujące m.in.:wirtualizacji, programowania autonomicznych robotów, ze sztucznej inteligencji (wykorzystanie robotów) czy cyberbezpieczeństwa

-        zwiedzanie strefy VR, robotyki i sztucznej inteligencji.

-        grupowe doradztwo zawodowe z możliwością indywidualnych konsultacji w formie on-line. 

 • Szkoły letnie (2 edycje) obejmujące m.in.:

-        warsztaty z zakresu projektowania i prototypowania,   wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR), wirtualizacji, programowania autonomicznych robotów, ze sztucznej inteligencji (wykorzystanie robotów) czy cyberbezpieczeństwa

-        zajęcia integracyjno – rekreacyjne.

-        grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. 

 • Warsztaty zaawansowane w Akademii Humanitas obejmujące  rozszerzenie zagadnień poruszanych na warsztatach organizowanych podczas podstawowych form wsparcia (Dni otwartych, Szkoły letniej lub warsztatów podstawowych)
 • Kursy maturalne z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (36 edycji w formie stacjonarnej lub on-line),
 • Konkursy Hackathonowe (2 edycje) mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności związanych etycznym hackingiem i pentestami przy użyciu Kali Linux.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

REKRUTACJA DO PROJEKTU

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny klikając w link pod wybranym terminem wydarzenia:

Aktualnie prowadzimy rekrutację na:

Dni otwarte  AH - 13.05.2024 r.Limit miejsc - 120 osób 

W celu zgłoszenia udziału należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. do godz.10:00, wypełniony formularz rekrutacyjny 
LINK DO FORMULARZA

Formularz rekrutacyjny należy złożyć:
1) osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43
    – pok. 205,w godz. 8:00 - 15:00
2) mailem: na adres projektyrekrutacja@humanitas.edu.pl

Osoba zakwalifikowana do udziału w określonym Wydarzeniu zobowiązana jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem udziału w pierwszym Wydarzeniu:

a)    Deklarację uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu.
       LINK DO DEKLARACJI

b)    Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej

 

Dni otwarte  AH - 23.05.2024 r. - Limit miejsc - 120 osób 

W celu zgłoszenia udziału należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. do godz.10:00 wypełniony formularz rekrutacyjny 
LINK DO FORMULARZA.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć:
1) osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43
    – pok. 205,w godz. 8:00 - 15:00
2) mailem: na adres projektyrekrutacja@humanitas.edu.pl

Osoba zakwalifikowana do udziału w określonym Wydarzeniu zobowiązana jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem udziału w pierwszym Wydarzeniu:

a)    Deklarację uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu.
       
LINK DO DEKLARACJI

b)   Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej        

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA POWYŻSZE WYDARZENIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

UCZESTNICY, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH ZOSTANĄ O TYM POINFORMOWANI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

HARMONOGRAM WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA