Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Prawa studentów z niepełnosprawnościami

Akademia Humanitas jest uczelnią otwartą dla studentów z niepełnosprawnościami. Może na niej studiować każda osoba z niepełnosprawnością na wszystkich kierunkach studiów.

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami przez kształcenie oraz rehabilitację zawodową. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnościami edukację na poziomie wyższym.

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnościami w AH mogą ubiegać się o:

1. Dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:

  • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%;
  • zamianę egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną;
  • używanie komputera;
  • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce;
  • kopiowanie foliogramów, prezentacji studentowi;
  • możliwość nagrywania wykładów na dyktafon;
  • możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach - w zależności od potrzeby.

2. Indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych.

Zgodnie z Regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia go do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych. Dodatkowo w wielu sytuacjach indywidualna organizacja studiów pozwala na ustanowienie sesji rocznej dla studenta co oznacza, że nie wiążą go terminy zaliczeń poszczególnych części materiału.

3. Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom z niepełnosprawnościami, niezależnie od dochodu.