Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Humanitas bez barier

Opis projektu

Projekt zakłada likwidację barier wynikających z niepełnosprawności w obszarze funkcjonowania na uczelni AH m.in. dostosowanie toalet, miejsc postojowych, stworzenie strefy wyciszenia.
W ramach projektu założono przeprowadzenie prac umożliwiających swobodne poruszanie się oraz użytkowanie powierzchni na uczelni studentom z niepełnosprawnością m.in. dysfunkcją słuchu, narządów ruchu, niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 54 studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych mających na celu usprawnić obsługę studentów ze specjalnymi potrzebami, uwrażliwić na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników.

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest wprowadzenie w AH zmian organizacyjnych, wsparcia edukacyjnego i podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań polegających na likwidacji barier w dostępie do studiów i zapewnieniu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (studentów oraz kadry administracyjnej, kierowniczej i dydaktycznej), w zakresie  kluczowych obszarów dostępności takich jak: architektura, technologie wspierające, wirtualne laboratoria, wsparcie edukacyjne oraz szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Czas realizacji projektu

10.01.2020–31.10.2023

Wartość projektu

3 997 268,90

Dofinansowanie

3 997 268,90

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw inwestycji i rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Beneficjentowi - Wyższej Szkole Humanitas. Z inspektorem ochrony danych Wyższej Szkoły Humanitas, podmiotu który realizuje Projekt, można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@humanitas.edu.pl
 3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
  2. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
  3. rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  1304/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.    w   sprawie   Europejskiego   Funduszu   Społecznego    i    uchylającego    rozporządzenie    Rady    (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
  4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa wyżej – w ust. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w Projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 6. Przekazane dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Wyższej Szkole Humanitas oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.
 7. Przekazane  dane  osobowe  mogą  zostać  również  powierzone  specjalistycznym  firmom,  realizującym   na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 8. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

10. W związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

13. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.