Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Postęp technologiczny wymusza ewolucję funkcji personalnej, która od zarządzania personelem, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi przekształca się, aby dotrzymać tempa zmianom, w zarządzanie kapitałem ludzkim, ukierunkowane na budowanie kapitału poszczególnych pracowników, który tworzy wartość organizacji.

Właściwe ukierunkowanie kapitału ludzkiego zgodnie z celami strategicznymi i misją firmy pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie całokształtem organizacji. Firmy potrafiące skutecznie korzystać z kapitału ludzkiego uzyskują trwałą przewagę konkurencyjną, a tym samym zwiększają przychody przedsiębiorstwa. Wiedza nabyta podczas studiów podyplomowych z zarządzania kapitałem ludzkim pozwala na skuteczne zarządzanie potencjałem pracowników w aktualnych warunkach rynkowych, co przekłada się na efektywność organizacji.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim. Kończąc studia podyplomowe z zarządzania kapitałem ludzkim będziesz miał wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, poznasz możliwości wykorzystania marketingu personalnego jako instrumentu kreowania wizerunku organizacji, nauczysz się jak kształtować kulturę organizacyjną, będziesz znał najnowsze trendy i wyzwania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiniesz swoje kompetencje osobiste.

Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim to nie tylko studia dla HR’owców, ale również kierowników, managerów, prezesów czy właścicieli małych firm i wszystkich osób zainteresowanych branżą HR.

Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania kapitałem ludzkimi w organizacji.

Adresatami są również rekruterzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osoby zatrudnione w działach HR lub zainteresowane podjęciem pracy w tym zakresie. Do udziału zapraszamy także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.

Atuty:

 • W trakcie studiów uczestnicy nabywają umiejętności strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, skutecznej rekrutacji i adaptacji pracowników oraz zarządzania karierami.
 • Podczas zajęć poznają rolę i zadanie HR Biznes Partnera w organizacji.
 • W trakcie prowadzonych wykładów i ćwiczeń słuchacze uczą się jak wykorzystać psychologiczne aspekty w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
 • Poznają techniki budowania pozytywnych relacji z organizacją i kształtowania kultury organizacyjnej.
 • Rozwijają swoje kompetencje osobiste i menedżerskie.

A ponadto Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dostęp do pełnego pakietu Office 365. Pakiet ten oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji biurowych takich jak:

 • Word,
 • Excel,
 • PowerPoint,
 • OneNote,
 • OneDrive.

Dodatkowo Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują dostęp do:

 • pełnej wersji Systemu Informacji Prawnej LEGALIS
 • LEX Czasopisma Premium i LEX Monografie
 • Systemu LEXOTEKA
 • tysięcy e-booków w Czytelniach IBUK Libra i EbookpointBIBLIO
 • międzynarodowych pełnotekstowych baz danych m.in.:
  • EBSCO,
  • SCOPUS,
  • Web of Science

Absolwent:

 • Nabędzie umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.
 • Będzie sprawnie wykorzystywał dostępne narzędzia rozwoju potencjału pracowników.
 • Będzie potrafił zarządzać zmianą i sytuacja kryzysową.
 • Zostanie przygotowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji.
 • Nabędzie umiejętności wykorzystywania psychologicznych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim przekładając je na rozwój i doskonalenie pracowników.
 • Zyska gotowość do przeprowadzenia procesu adaptacji pracowników.
 • Nabędzie umiejętności rozumienia innych, ich potrzeb i oczekiwań, wzmocni postawę otwartości i współpracy.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • testy, kwestionariusze,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • odgrywanie scenek rodzajowych,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach.

Program

W programie m.in.:

MODUŁ I: PROCES ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w modelu VUCA i BANI
 • Psychologiczne podstawy ZKL - osobowość, motywacja
 • Praktyczne aspekty prawa pracy
 • Zbiorowe stosunki pracy

MODUŁ II: OBSZARY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI

 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Zarządzanie międzykulturowe i międzypokoleniowe 
 • Onboarding i offboarding pracownika
 • Analiza pracy i kształtowanie wynagrodzeń
 • Ocena potencjału pracowników. Zarządzanie karierami
 • Rozwój pracowników i organizacja procesu szkoleniowego
 • Zarządzanie przez zaangażowanie
 • Compliance - zarządzanie zgodnością prawną w organizacji 
 • Marketing personalny jako element kreowania wizerunku organizacji
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Audyt i kontroling personalny
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową
 • Wyzwania i trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Ochrona danych osobowych 

MODUŁ III: KOMPETENCJE OSOBISTE

 • Psychologia relacji, zarządzanie stresem, kontrola emocji
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Efektywność osobista i organizacja czasu pracy
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Coaching i mentoring

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry;
 • 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorki), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

 ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.


Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci HR, menedżerowie, psycholodzy, trenerzy biznesu, prawnicy, pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz innych uczelni i szkół wyższych.

Aldona Haarschack-Bokiewicz

Opiekun merytoryczny kierunku, certyfikowany HR Business Partner. Absolwentka socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. Od 15 lat związana zawodowo z obszarem HR. Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu strategii oraz procesów HR w organizacjach z różnych branż i różnej wielkości, dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości. Doświadczenia zawodowe obejmują takie obszary i branże jak gastronomia i hotelarstwo, sprzedaż RTV/AGD, dystrybucja farmaceutyczna, transport, sprzedaż i dystrybucja motoryzacyjna oraz szkolnictwo wyższe.

Tworzyła i realizowała politykę rekrutacji, onboardingu, szkoleń i rozwoju, offboardingu. Budowała i wdrażała modele kompetencyjne, macierze umiejętności oraz procesy okresowych ocen pracowniczych. Współtworzyła politykę wynagrodzeń i benefitów oraz systemy motywacyjne. Realizowała projekty z zakresu employer brandingu oraz komunikacji wewnętrznej.  Ma szerokie doświadczenie w zakresie rekrutacji, w szczególności w zakresie stanowisk c- level i budowania relacji z kandydatami, pracownikami, kadrą managerską różnych szczebli, jak również z zarządami oraz instytucjami zewnętrznymi.

 Jako HR-owiec stara się być zawsze na bieżąco z przepisami prawa, jak również aktualnymi trendami branżowymi.

Największą pasją jest praca z ludźmi i działanie w oparciu o relacje, z drugiej strony ma zawsze świadomość celów biznesowych organizacji.

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach.

Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Akademii Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Humanitas w Sosnowcu, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Of counsel w Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w Krakowie, specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizujący się w zagadnieniach szerokiego spektrum prawa pracy, zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i niepracowniczych form zatrudnienia.

Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, obejmujących w szczególności problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich i prawa urzędniczego. Członek zespołu opracowującego komentarze do Kodeksu pracy, a także System Prawa Pracy, będące wielotomowym dziełem prezentującym dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy.

Mirosław Kot

Doradca zarządów spółek w obszarze zarządzania strategicznego. Dyrektor zarządzający firmy szkoleniowo doradczej Dea trening.Wykładowca na studiach menedżerskich i podyplomowych  z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i prawa pracy.

Pomysłodawca i współtwórca projektów szkoleniowych:  Zarządzanie przez cele za pomocą kompetencji, Zintegrowane zarządzanie i planowanie, Trener biznesu, Akademia Managera, Onboarding i Mentoring, HR Biznes Partner, Coach  w Biznesie   oraz  Akademia  Zarządzania Lidera Biznesu.

Ekspert i praktyk z zakresu planowania   i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 25 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż. Jako doradca zarządów spółek zdobył ze swoimi klientami Diamenty Forbsa i Gazele Biznesu,. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju, Nowym Yorku i Los Angeles, RPA, Brazylii i Argentynie, Kanadzie i Wyspach Kanaryjskich.

Autor Książki: Kompetencje Menedżera. Wyd. Helion 2018 r.

Alicja Taborek-Skubij

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo. Ukończyła liczne studia podyplomowe tj. Master of Corporate Governance, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie, Compliance oficer – audyt i compliance w przedsiębiorstwie, w tym z wyróżnieniem prestiżowy kierunek Master of Business Administration. Uczestniczka w eksternistycznym przygotowaniu rozprawy doktorskiej w Akademii Humanitas w Sosnowcu. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. współpracując z licznymi kancelariami prawnymi oraz podmiotami prawa handlowego.

Od 14 lat zajmuje się monitorowaniem i koordynowaniem funkcjonowania procesów prawno-administracyjnych w spółkach prawa handlowego pracując na stanowiskach dyrektorskich. Uczestniczyła w licznych procesach przekształcenia spółek, nadzorowała pracę zespołów kadrowych, administracyjnych oraz prawniczych. Obecnie Szef Biura Zarządu w spółce z udziałem skarbu państwa.

Ponadto od kilku lat prowadzi swoją działalność gospodarczą, a od 2022 r. jest partnerem w kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym, ochronie danych osobowych oraz compliance. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie cywilnym, a w szczególności bezpieczeństwie informacji oraz polubownym rozwiązywaniu sporów. Od 2020 r. jest mediatorem stałym sądu okręgowego w Katowicach, Gliwicach oraz Bielsku-Białej. Posiada uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych oraz audytora wiodącego normy ISO 27001. Ponadto od 2018 r. współpracuje z samorządami oraz fundacjami udzielając porad prawnych pro bono oraz prowadzi zajęcia z edukacji prawnej.

W życiu zawodowym oraz prywatnym nastawiona jest na realizację wyznaczonych celów. 

 

Opłaty

Atuty:

 

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

587,50 zł

2 350 zł

4 700 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

470 zł

1 880 zł

3 760 zł

Bonifikata terminowa -15%
do dnia 30.04.2024 r.  

1 x 495 zł
 7 x 500 zł 

1 997,50 zł 

3 995 zł* Najniższa cena z 30 dni 3 290 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)