Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Dla wykładowcy

Wyższa Szkoła Humanitas w ramach programu Erasmus+​ oferuje nauczycielom akademickim możliwość udziału w międzynarodowej współpracy uczelni.

Wyjazdy Erasmus+ 2018/2019
W roku akademickim 2017/2018 działające w Wyższej Szkole Humanitas Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza do realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia przynajmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych do uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którymi podpisane zostały umowy bilateralne o wymianie w ramach programu Erasmus+. Wszystkie osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć podanie w BWzZ ( pok. 107) w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Podstawowe informacje
Wyjazdy standardowo trwają od 2 do 5 dni, z wyłączeniem czasu podróży. Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymują dofinansowanie na wyjazd ze środków programu Erasmus+. Otrzymane stypendium przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji przyjmującej (wsparcie indywidualne i podróż).

Podania rozpatrzone zostaną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie: Rekror: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Przewodnicząca: mgr Maja Chyży-Dudek, prodziekan ds. współpracy z zagranicą; Uczelniany Koordynator Programu Erasmus; Sekretarz Komisji – przedstawiciel działu Współpracy z Zagranicą.

Kryteria kwalifikacyjne obejmują udokumentowaną znajomość języka angielskiego lub innego języka wykładowego uczelni przyjmującej, udział w międzynarodowych projektach badawczych, publikacje w języku wykładowym uczelni przyjmującej lub języku angielskim, wykłady, referaty i podobne wystąpienia w języku obcym, działalność organizacyjną na rzecz Uczelni, program i uzasadnienie wyjazdu przedstawione przez kandydata w podaniu. Decyzja dotycząca kwalifikacji na wyjazdy zostanie podjęta i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją kandydatów.

Wymagane dokumenty
1) Podanie;
2) Zgłoszenie na wyjazd do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+;
3) Dokument Staff Mobility for Teaching Agreement lub Staff Mobility for Training Agreement określający cel wyjazdu, instytucję, do której planowany jest wyjazd, działania do zrealizowania, przewidywane rezultaty, związek ze strategią uczelni, wpływ zrealizowanego wyjazdu na jednostkę macierzystą i dalszą karierę zawodową;

Finansowanie
Wysokość stypendium jest ustalana zgodnie z zasadami wykorzystania środków finansowych określonych w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią, a Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i uzależniona jest od tego, do jakiej grupy krajów docelowych należy kraj, do którego planowany jest wyjazd.
Dnia 11 sierpnia 2015 r. roku wydane zostało rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1176). Stypendium na wyjazdy zagraniczne otrzymywane w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/2016 będzie zwolnione od podatku.

Rozliczenie wyjazdu po powrocie
Podstawą rozliczenia wyjazdu oraz określenia rzeczywistego czasu trwania stypendium jest potwierdzenie pobytu wydane przez instytucję przyjmującą wraz z informacją o zrealizowaniu założonego programu. Po powrocie z uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed wyjazdem z Uczelnią. Rozliczenie obejmuje dostarczenie przez pracownika wymaganych umową dokumentów oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety online.

Dokumenty do pobrania:

Stawki mające zastosowanie w umowie

Zgłoszenie wyjazdu w roku akademickim

Wniosek - Porozumienie o programie nauczania

Wniosek - Porozumienie o programie szkolenia