Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dla wykładowcy

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznych, z którymi Uczelnia  podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program nauczania (Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłająca i goszczącą. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH - ERASMUS+

          UWAGA: termin składania wniosków na kolejny rok akademicki to 20 maja 2024

 1. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów odpowiadające specyfikacji mobilności.
 1. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz pracownicy etatowi AH.
 1. Kryterium stanowi gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów).
 2. Wymagana jest znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z wymogami instytucji przyjmującej.
 3. Istotna jest motywacja kandydatów do wzięcia udziału w mobilności.
 4. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

REZYGNACJA Z WYJAZDU - ERASMUS + 

Pracownik, który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem skierowaną do Koordynatora programu Erasmus+.

WYMAGANE DOKUMENTY PRZED WYJAZDEM - ERASMUS+

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • podpisanie umowy pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
 • dostarczenie programu zajęć dydaktycznych  „Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching”, który został uzgodniony pomiędzy stronami. Dokument, po stronie uczelni przyjmującej, powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za uznawalność realizowanych podczas mobilności zajęć, po stronie Uczelni przez Dziekana Wydziału.
 • potwierdzenie rejestracji w systemie ODYSEUSZ prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY PO POWROCIE ZE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Po powrocie z wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do: 

 • Wypełnienia raportu-ankiety (on-line). Nauczyciel akademicki zostanie poinformowany o ankiecie drogą elektroniczną przez system elektronicznej sprawozdawczości NA.
 • Przedłożenia zaświadczenia z uczelni przyjmującej o okresie pobytu w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej i podpisane przez tą samą osobę, która podpisała Mobility Agreement
 • Złożenia rozliczenia wyjazdu do 14 dni od daty powrotu
 • Dostarczenia potwierdzenia otrzymanego stypendium

Pracownik Uczelni musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin dla pracowników AH - POBIERZ

Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching - POBIERZ

Mobility Agreement Staff Mobility for Training - POBIERZ