Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dla studenta

Zakładka: Dla Studenta https://www.humanitas.edu.pl/Dla_studenta_BWzZ

CZAS TRWANIA STYPENDIUM

Studenci mogą wyjechać na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały rok akademicki (w zależności od warunków współpracy z wybraną uczelnią). 

1 semestr = 5 miesięcy

1 rok akademicki = 10 miesięcy

KRYTERIA

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ należą:

 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+;
 • rok studiów w momencie składania wniosku;
 • średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • ostateczna data złożenia dokumentów 15 października dla aplikujących (UWAGA: terminy składania dokumentów na uczelniach partnerskich to kwiecień/maj, aby wyjechać na semestr zimowy oraz październik/listopad, aby wyjechać na semestr letni);
 • warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy oraz terminowe złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

REZYGNACJA

Studenci rezygnujący z przyznanego stypendium powinni złożyć osobiście lub przesłać skan oświadczenia o rezygnacji do Koordynatora programu Erasmus+. Prosimy o przesyłanie jak najszybciej informacji o rezygnacji, aby inni studenci mieli jeszcze szansę na wyjazd.

 ZANIM WYJEDZIESZ

Zanim wyjedziesz na stypendium Erasmus+ musisz sprawdzić czy dopełniłeś/łaś poniższych formalności. 

 • Learning Agreement for Studies Learning (Home | OLA (learning-agreement.eu).W przypadku różnic programowych należy wypełnić Aneks do LAS;
 • Podpisanie umowy finansowej;
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych.
 • Dostarczenie kserokopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • Dostarczenie kserokopii dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia); 
 • Rejestracja w systemie Odyseusz;
 • Wpis na kolejny rok akademicki;
 • Wypełnienie testu językowego OLS.  

Wypłata stypendium jest zlecana w momencie, gdy student/ka zgłosi do Koordynatora Erasmus+ dopełnienie formalności.

Proszę zapoznać się z Kartą Studenta Erasmusa KLIKNIJ TUTAJ

Proszę zapoznać się z zasadami Green Travel KLIKNIJ TUTAJ

ROZLICZENIE POBYTU NA STYPENDIUM

Wszystkich rozliczających wyjazdy na studia z programu Erasmus+ obowiązuje elastyczność długości pobytu - 5 dni. Oznacza to, że pobyty stypendialne krótsze o 5 dni niż określa to umowa finansowa, zachowują przyznane stypendium w całości. Studenci, których wyjazd jest dłuższy od czasu uzgodnionego w umowie mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium, zgłaszając do Koordynatora taką chęć mailowo na co najmniej miesiąc przed planowanym zgodnie z umową zakończeniem pobytu w ramach programu Erasmus+.

Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 150 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+
 • Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie.

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 150 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 300 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium III rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 270 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • Stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+

 

WSPARCIE JĘZYKOWE

Erasmus+ Online Linguistic Support

 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS).
 • Jeśli wśród 23 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
 • Test biegłości językowej

- musi być wypełniony przed i po mobilności
- wynik testu nie ma wpływu na wyjazd (weryfikacja znajomości języka obcego przed i po mobilności)
- student/ka otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej.

STYPENDIUM

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje.
Dofinansowanie UE przyznane studentom będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Grupa 1 - mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja)
 • Grupa 2 - mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
 • Grupa 3 - mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północa, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry).

Stypendium na jeden semestr zostało uśrednione na długość 5 miesięcy a na rok akademicki wynosi 10 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o rezygnacji

Aneks do LAS

Confirmation of stay

Mobility Participants User Guide for Assessment

PRAKTYKI

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki, szpitale itp. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Staż za granicą musi trwać co najmniej 2 miesiące i maksymalnie 12 miesięcy.

Ogólne zasady programu Erasmus+ Praktyki znajdują się w przewodniku po programie (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction). 

Wyjazd na praktykę Erasmus+

O praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:

 • studenci wszystkich wydziałów
 • studenci studiów I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) bez względu na obywatelstwo
 • studenci, którzy w momencie wyjazdu mają zaliczony ostatni semestr studiów
 • studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.
 • studenci, którzy w trakcie wyjazdu nie będą korzystać z urlopu dziekańskiego lub studenckiego

Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może wyjechać na studia (SMS) oraz na praktykę (SMP) na czas do 12 miesięcy (łącznie) na danym poziomie studiów. W przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich czas ten wynosi 24 miesiące. Wyjazd na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ nie może nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym okresie).

Maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące (90 dni).   

STYPENDIUM

Stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta/ki na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Przyznane dofinansowanie zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce. 

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

KRYTERIA

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

 • celowość praktyki;
 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+;
 • rok studiów w momencie odbywania praktyki;
 • obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów;
 • nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą;

Dodatkowe kryteria, jakie mogą być stosowane w przypadku uzyskania takiej samej średniej ważonej z kryteriów podstawowych przez więcej niż jednego kandydata/kę, to:

 • średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Po spełnieniu warunków formalnych kandydatury zostaną ocenione według wymienionych wyżej kryteriów kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów. Stypendium Erasmus+ otrzymają kandydaci/ki, którzy/re:

 • uzyskają średnią ważoną nie mniejszą niż 2,00;
 • oraz zajmą pierwsze miejsca na listach rankingowych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy oraz terminowe złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ student/ka podpisuje następujące dokumenty:

 • „Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships), czyli umowę między studentem/ką, instytucją przyjmującą i uczelnią, określającą program i przebieg praktyki.

Student/ka kompletuje następujące dokumenty: 

 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz podpisem koordynatora/opiekuna ds. praktyk studenckich i dyrektora macierzystej jednostki kandydata/ki;
 • Aktualny życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim;
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów;
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywać się będzie praktykę (np. certyfikat, wpis z indeksu lub do suplementu dyplomu z podanym poziomem językowym)

Ponadto student/ka zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS).

Proszę zapoznać się z zasadami Green Travel KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe formalności

Każdy/a stypendysta/ka Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

PO POWROCIE

Po powrocie z instytucji przyjmującej student/ka jest zobowiązany/a:

 • przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships ('section to be completed after mobility')
 • napisać test językowy po zakończeniu praktyki (OLS)
 • wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line

 
WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/kę praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Internship Confirmation

WSPARCIE JĘZYKOWE

Erasmus+ Online Linguistic Support

 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS).
 • Jeśli wśród 23 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
 • Test biegłości językowej

- musi być wypełniony przed i po mobilności
- wynik testu nie ma wpływu na wyjazd (weryfikacja znajomości języka obcego przed i po mobilności)
- student/ka otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej.

Dokumenty do pobrania:

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships - POBIERZ

Kwestionarisz Kandydata - POBIERZ