Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

International Associations

International Center for Media Research and Public Communication

Międzynarodowego Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną (International Center for Media Research and Public Communication) , ma charakter jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowym zasięgu i stanowi forum współpracy medioznawców z różnych krajów specjalizujących się w problematyce badań nad systemami medialnymi i komunikowaniem politycznym.

- „We wrześniu 2012 roku zainicjowałem powstanie oraz stanąłem na czele (z wyboru sygnatariuszy porozumienia) Międzynarodowego Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną. Centrum jest placówką międzyuczelnianą tworzoną przez 5 ośrodków akademickich: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Comenius University - Słowacja), Sumski Uniwersytet Państwowy (Sumy State University - Ukraina), Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku Ukraina Lesya Ukrainka East European National University), Kijowski Uniwersytet Państwowy im. Tarasa Szewczenki (Taras Shevchenko National University of Kyiv - Ukraina) oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Celem jednostki jest popularyzowanie w świecie dorobku badawczego w dziedzinie komunikacji społecznej wypracowanego przez naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, koordynowanie i integrowanie działań związanych z pozyskiwaniem międzynarodowych grantów, realizowanie wspólnych projektów badawczych, organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, wydawanie publikacji naukowych oraz realizowanie projektów popularyzujących wiedzę o mediach i public relations” - mówi Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, przewodniczący Międzynarodowego Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Od września 2014 roku w Wyższej Szkole Humanitas w ramach Studium Języków Obcych rozpoczęło działalność Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

- Powołanie Centrum jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie naszych kandydatów na studia  i studentów  na kursy  języka polskiego jako obcego i drugiego. Celem utworzenia Centrum jest promocja języka polskiego i kultury polskiej poprzez kształcenie cudzoziemców w dziedzinie  historii i kultury polskiej, języka, współpraca z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, instytutami kultury, ambasadami, organizowanie spotkań naukowych, krajowych i międzynarodowych konferencji, opracowywanie materiałów dydaktycznych. W ramach Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej odbywają się wykłady „Kultura, obyczaje i tradycje” dla uczestników praktyk i staży międzynarodowych z całego świata.  - mówi mgr Maja Chyży-Dudek, Prodziekan ds Współpracy z Zagranicą

International Public Relations Center

International Public Relations Center (IPRC), ma na celu stworzenie  platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina,Hiszpania czy Anglia. 

IPRC
powstaje we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Wyższej Szkoły Humanitas.

- International Public Relations Center to pierwsza inicjatywa, której celem jest stworzenie platformy współpracy naukowców, praktyków i badaczy z obszaru komunikacji społecznej i PR z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii i Anglii. Będziemy wzajemnie wspierali się w obszarze realizacji projektów badawczych i promocji ich wyników i osiągnięć branży w każdym z krajów. Bard
zo cieszymy się, że Projekt IPRC spotkał się z tak pozytywnym odbiorem naszego środowiska, a zaproszenie do udziału Radzie Ekspertów IPRC przyjęli znamienici, cenieni w kraju i za granicą eksperci - mówi dr Krystian Dudek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH i President of International Public Relations Center. Dr Krystian Dudek jest również inicjatorem powstania IPRC.