Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Programy

Program Erasmus+ przyczynia się do:

  • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji2;
  • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia;
  • zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
  • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010–2018);
  • rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
  • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Distance Learning Management Studies

Akademia Humanitas w Sosnowcu w roku akademickim 2012/2013 zainaugurowała nowatorski program kształcenia na odległość adresowany do młodzieży z Europy Wschodniej. W ramach projektu pn. Distance Learning Management Studies młodzież z Ukrainy, Białorusi i innych państw bloku wschodniego uczestniczyła w zajęciach zarówno w Polsce, jak i prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych m.in. platformy e-learningowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferta nauczania została dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów zza granicy, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach.

Projekt daje możliwość zniesienia bariery czasu i przestrzeni, która często uniemożliwia podjęcie nauki kandydatom z odległych miast czy krajów. Wyeliminowane zostają też koszty dojazdów i zakwaterowania w Sosnowcu. E-learning to przyjazna forma kształcenia dla osób o utrudnionym dostępie do edukacji tradycyjnej, głownie tych pochodzących z małych miast i wsi, ale także np. osób niepełnosprawnych.

Program studiów licencjackich oraz magisterskich w języku rosyjskim na kierunku Zarządzanie obejmuje trzy specjalności:

  • zarządzanie w turystyce i rekreacji;
  • zarządzanie marketingowe i komunikacja społeczna;
  • zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

International Training for Foreign Students

Każdego roku Humanitas oferuje płatne praktyki dla obcokrajowców w ramach programu International Training for Foreign Students. Odbywają się one m.in.  w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, szkołach, na uniwersytetach  oraz w działach prawnych firm i banków. Minimalny czas trwania praktyki wynosi tydzień. 

International Internships for Academic Researchers and Teachers

Akademia Humanitas od lat zaprasza naukowców, pracowników akademickich, doktorantów oraz badaczy z uczeli partnerskich do udziału w stażach międzynarodowych, które odbywają się w trybie online.

Współczesny świat oczekuje od uczelni wyższych nowych sposobów uczenia się i nauczania w szkolnictwie, przede wszystkim wprowadzenia istotnych zmian w zakresie innowacji technologicznych. Nauka w salach wykładowych jako podstawa systemów szkolnictwa wyższego powinna być uzupełniona przez nowe narzędzia i metody nauczania, jak również wiele innych możliwości e-learningu. Zalecenia Komisji Europejskiej wskazują, iż wszyscy pracownicy dydaktyczni w instytucjach szkolnictwa wyższego powinni zostać przeszkoleni w zakresie odpowiednich technologii cyfrowych i metodologii w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego rozwoju zawodowego.

Proponowane przez Akademię Humanitas  szkolenie zapozna uczestników z formami takimi jak:
Mieszane metody nauczania, E-learning, Odwrócona klasa, Analizy procesu uczenia się, MOOC, PSC, DOCC, Otwarte zasoby edukacyjne (OER,)Oprogramowanie typu open source (OSS).