Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

FAQ

Pytania studentów o program Erasmus+:

Czy zagraniczna uczelnia, gdzie przebywam na stypendium Erasmus+, może ode mnie wymagać opłacenia składki na zrzeszenie studenckie lub na ubezpieczenie?

Zgodnie z zasadami Erasmus+ student przebywający na stypendium w danej uczelni ma takie same prawa i obowiązki jak studenci miejscowi. Jeżeli członkowstwo w zrzeszeniach studenckich jest obowiązkowe dla studentów uczelni przyjmującej, to uczelnia ta może zobowiązać stypendystę Erasmusa do zapisania się do danej organizacji/ zrzeszenia (na okres pobytu), w tym wniesienia składki członkowskiej.

Podobnie w przypadku ubezpieczenia: jeżeli jest ono obowiązkowe dla wszystkich miejscowych studentów, to także przyjeżdżający do danej uczelni stypendyści Erasmusa są zobowiązani za nie zapłacić.

Czy można wcześniej wrócić ze stypendium?

Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej.

Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz oczywiście także możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej  od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z macierzystą uczelnią.

Co to jest Transcript of Records?

To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także ze skalą ECTS. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni goszczącej. Na podstawie wykazu uczelnia macierzysta decyduje po Twoim powrocie o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i przepisaniu uzyskanych przez Ciebie ocen z egzaminów.

Czy trzeba zdawać egzaminy w uczelni przyjmującej (partnerskiej)?

Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS.

Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium?

Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). W takiej sytuacji student samo organizuje swój pobyt.

Czy studenci studiów zaocznych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmus+?

Tak, osoby studiujące w trybie zaocznym są uprawnione do ubiegania się o wyjazd Erasmus+.

Czy możliwy jest wyjazd bez stypendium?

Jest możliwy. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.

Jakie są prawa i obowiązki stypendysty Erasmus+?

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+​ zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

Tutaj scan karty Erasmus+ …

Czy Erasmus+ stwarza możliwość przygotowania się językowego do wyjazdu?

Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego w uczelni przyjmującej (jeżeli takie kursy są organizowane) Celem kursu może być polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny albo przygotowanie językowe w zakresie języka mniej rozpowszechnionego, jeżeli wyjeżdżasz do kraju, w którym mówi się takim językiem. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie.

Jak dobrze trzeba znać język?

Znajomość języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język obcy, w którym zamierzasz studiować musisz znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w zajęciach. Pamiętaj, że będziesz zdawać egzaminy także w tym języku.