Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kształcenie na potrzeby gospodarki w Akademii Humanitas

OPIS PROJEKTU

Akademia Humanitas realizuje projekt „Kształcenie na potrzeby gospodarki w Akademii Humanitas” nr FERS.01.05-IP.08-0336/23 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 1.04.2024 r. - 31.12.2029 r.

Wartość projektu: 5 116 133,66 zł.
Wartość dofinansowania projektu: 4 957 907,06 zł., w tym ze środków UE: 4 214 221,00 zł.

Beneficjent projektu:
Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

Kontakt do biura projektu: tel. 32 363 12 14

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Celem projektu jest dostosowanie oferty Akademii Humanitas do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji poprzez realizację następujących zadań:

 1. modyfikację programów kształcenia na kierunkach Dietetyka I st, Informatyka I st., Psychologia (jednolite mgr) Elektroradiologia I i II st. przy współpracy z pracodawcami, praktykami umożliwiającego dostosowanie kwalifikacji i kompetencji studentów/tek z kierunków objętych wsparciem w projekcie do potrzeb gospodarki i rynku pracy
 2. realizację kompleksowego wsparcia dla studentów/tek  z uwzględnieniem dodatkowych elementów kształcenia w postaci szkoleń/kursów, zajęć dodatkowych z praktykami i wizyt studyjnych dla studentów/tek z ww. kierunków
 3. ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki poprzez realizację m.in.: działań prowadzących do rekrutacji świadomych kandydatów na kierunki objęte wsparciem oraz organizację zajęć wyrównawczych dla studentów/tek z zagadnień problematycznych na studiach
 4. rozwój kompetencji kadry dydaktycznej poprzez realizację szkoleń i kursów oraz wizyt studyjnych, m. in. z zakresu: - kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, kompetencji dydaktycznych, kompetencji merytorycznych

GRUPA DOCELOWA I FORMY WSPARCIA

 1. Studenci i studentki kształcący się w Akademii Humanitas w siedzibie głównej w Sosnowcu i w filii Gliwicach na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunkach: Dietetyka I st, Informatyka I st., Psychologia (jednolite mgr) Elektroradiologia I i II st. – min. 455 osób
 2. Kadra Dydaktyczna Akademii Humanitas prowadząca zajęcia na kierunkach objętych projektem – min. 60 osób

Przewidziane formy wsparcia:

1. Dla studentów i studentek kierunku Dietetyka I st. – Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji programu kształcenia poprzez realizację m. in.:

 • zajęć praktycznych w wyposażonym w niezbędny sprzęt dydaktyczny oraz oprogramowanie Laboratoriach: Antropometrycznym oraz Żywienia i Dietetyki
 • szkoleń z kompetencji zawodowych – np. certyfikowane szkolenie z Dietetyki w sporcie
 • szkoleń z kompetencji miękkich, komunikacji, odporności psychicznej z możliwością skorzystania z  indywidualnych konsultacji umożlwiających otrzymanie rozbudowanego raportu  ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju na potrzeby pracy zawodowej
 • dodatkowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowanych praktyków
 • realizację wizyt studyjnych umożliwiających zobaczenie na żywo specyfiki pracy, stanowisk pracy, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania itp.

2. Dla studentów i studentek kierunku Informatyka I st. – Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji programu kształcenia poprzez realizację m. in.:

 • zajęć praktycznych w wyposażonym w niezbędny sprzęt dydaktyczny Laboratorium Rozwiązań Chmurowych
 • szkoleń z kompetencji zawodowych – np. certyfikowane szkolenie z zakresu AWS i AZURE
 • szkoleń z kompetencji miękkich, komunikacji, odporności psychicznej z możliwością skorzystania z  indywidualnych konsultacji umożlwiających otrzymanie rozbudowanego raportu  ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju na potrzeby pracy zawodowej
 • dodatkowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowanych praktyków
 • realizację wizyt studyjnych umożliwiających zobaczenie na żywo specyfiki pracy, stanowisk pracy, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania itp.

 3. Dla studentów i studentek kierunku Psychologia – Kompleksowe wsparcie w  realizacji programu kształcenia poprzez realizacjęm. in.:

 • zajęć praktycznych z wykorzystaniem testów stanowiących wyposażenie Laboratorium Testów Psychologicznych oraz specjalistycznego oprogramowania  VR umożliwiającego analizę różnorodnych przypadków klinicznych
 • szkoleń z kompetencji zawodowych – np. szkolenie kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 SB5
 • szkoleń z kompetencji miękkich, komunikacji, odporności psychicznej z możliwością skorzystania z  indywidualnych konsultacji umożlwiających otrzymanie rozbudowanego raportu  ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju na potrzeby pracy zawodowej
 • dodatkowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowanych praktyków
 • realizację wizyt studyjnychumożliwiających zobaczenie na żywo specyfiki pracy, stanowisk pracy, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania itp.

  4. Dla studentów i studentek kierunku Elektroradiologia I i II st. – Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji programu kształcenia  poprzez realizację m. in.:

 • zajęć praktycznych w wyposażonym w niezbędny sprzęt dydaktyczny Laboratorium Elektroradiologii
 • szkoleń z kompetencji zawodowych – np. certyfikowane szkolenie z Ochrony radiologicznej pacjenta, Inspektora Ochrony Radiologicznej.
 • szkoleń z kompetencji miękkich, komunikacji, odporności psychicznej z możliwością skorzystania z  indywidualnych konsultacji umożlwiających otrzymanie rozbudowanego raportu  ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju na potrzeby pracy zawodowej
 • dodatkowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowanych praktyków
 • realizację wizyt studyjnych umożliwiających zobaczenie na żywo specyfiki pracy, stanowisk pracy, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania itp.

  5. Dla kadry dydaktycznej Akademii Humanitas – szkolenia z zakresu:

 • rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz Zielonej Transformacji
 • wykorzystania sztucznej inteligencji w dydaktyce i kompetencji cyfrowych
 • projektowania uniwersalnego
 • kompetencji dydaktycznych
 • kompetencji językowych
 • kompetencji merytorycznych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Istnieje możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Klauzula informacyjna Akademia Humanitas

Klauzula informacyjna Instytucja Pośrednicząca

Klauzula informacyjna Instytucja Zarządzająca

HARMONOGRAM WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA