Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Ubezpieczenie NNW

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia NNW praktyk studenckich?

Studencie! W trakcie odbywania praktyk studenckich niejednokrotnie jesteś narażony na ryzyko ulegnięcia wypadkowi, zwłaszcza gdy odbywasz praktykę w warsztacie lub kiedy masz kontakt z wszelkiego rodzaju maszynami bądź szkodliwymi substancjami. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku studenta na praktyce?

W większości ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczących odbycia praktyki stawiany jest wymóg posiadania przez studenta aktualnej polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie studenta od konsekwencji wypadków przy pracy. Polisa obejmuje zakresem zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku oraz zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Kto musi ubezpieczyć studenta?

Standardowym modelem odbywania bezpłatnych praktyk przez studentów uczelni wyższych jest porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a instytucją organizującą praktyki. W takim przypadku, gdy student wyraża chęć odbycia praktyki w danej instytucji, z którą uczelnia zawarła porozumienie, to uczelnia jest zobligowana do objęcia studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (z własnych środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną). Zalecenie to dotyczy jednak tylko uczelni państwowych, natomiast uczelnie prywatne posiadają swoje własne regulaminy studiów. Za standard uważa się nakładanie na studentów prywatnych uczelni obowiązku ubezpieczania się na własny koszt, często ze wskazaniem na konkretnego ubezpieczyciela.

Samodzielne poszukiwanie praktyki studenckiej

Spore grono studentów samodzielnie poszukuje praktyki i nie korzysta z możliwości odbywania ich na podstawie skierowania z uczelni. W tym momencie rodzi się pytanie: Jak w takiej sytuacji przedstawia się kwestia zawarcia umowy polisy NNW? Kto jest odpowiedzialny za wykupienie polisy dla praktykanta? Skoro nie korzysta z pomocy uczelni, raczej nie uczelnia. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a zatem instytucja proponująca praktyki również nie ma obowiązku ubezpieczenia studenta. Jeśli firma/instytucja dojdzie do wniosku, że warunki praktyki wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia NNW (z racji zagrożeń i znacznego ryzyka doznania wypadku), może taki wymóg postawić, a praktykant zainteresowany odbyciem praktyki będzie musiał dostarczyć kopię zawartej polisy NNW.

Gdy nie kupisz ubezpieczenia NNW przed rozpoczęciem praktyki

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a to oznacza, że praktykant nie jest zobowiązany do zawarcia umowy polisy NNW (chyba że prywatna firma przyjmująca na praktyki wyjątkowo uzależnia przyjęcie praktykanta od tego warunku). Załóżmy jednak sytuację, że student nie wykupił polisy NNW i rozpoczął praktykę. Kilka dni później doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem praktykanta.

Takie zdarzenia nie należą do rzadkości, szczególnie przy wykonywaniu prac technicznych, wymagających umiejętności obsługi nowych urządzeń stanowiących narzędzie pracy. W jakiej sytuacji pracodawca winien wypłacić praktykantowi odszkodowanie za konsekwencje wypadku przy pracy? Tylko w przypadku, gdy wina za dane zdarzenie będzie leżała po jego stronie np. kiedy zakład praca nie przestrzegał norm BHP i do wypadku doszło z winy zaniedbań ze strony pracodawcy.

A może jeszcze ubezpieczenie OC?

Zdarzają się również sytuacje, w których instytucja organizująca praktyki będzie wymagać od praktykanta wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Konieczność zakupu takiej polisy jest uzasadniona przy takich praktykach, w których działanie studenta może spowodować szkodę wobec osoby trzeciej np. praktykant w warsztacie samochodowym źle wykona naprawę pojazdu klienta. W takiej sytuacji, gdy praktykant wyrządzi szkodę w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, szkoda zostanie zlikwidowana bezpośrednio przez ubezpieczyciela, u którego student wykupił polisę. Brak takiego ubezpieczenia może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za spowodowaną szkodę samego praktykanta.