Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Praktyki

Praktyki:

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
 i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Regulamin Praktyk Studenckich na studiach podyplomowych

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Przygotowanie pedagogiczne
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Logopedia
Instrukcja i dziennik praktyk
Przyroda w szkole podstawowej
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Informatyka
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Informatyka i technika
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Biologia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Geografia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Biologia i geografia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Surdopedagogika
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Tyflopedagogika
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Doradztwo zawodowe
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Wychowanie do życia w rodzinie
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Wiedza o Społeczeństwie
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Resocjalizacja i socjoterapia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Muzyka i historia muzyki
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Podstawy przedsiębiorczości
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Neurologopedia
Instrukcja i dziennik praktyk

Plastyka i historia sztuki
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Wychowanie fizyczne
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Integracja Sensoryczna
Instrukcja i dziennik praktyk

Chemia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

 Tygodniowa karta czasu praktyki do wypełniania komputerowego

Kontakt: Dział Praktyk