Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Praktyki

Praktyki:

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Akademii Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach.

Regulamin Praktyk Studenckich na studiach podyplomowych

Terapia integracji sensorycznej


Instrukcja i dziennik praktyk

Przygotowanie pedagogiczne


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Dokumenty specjalności dla psychologów


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Informatyka


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Doradztwo zawodowe


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Edukacja i rehabilitacja osób  niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Logopedia


Instrukcja i dziennik praktyk

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Pedagogika korekcyjna


Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Biologia i geografia


Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

   

 

 

 

 Tygodniowa karta czasu praktyki do wypełniania komputerowego

Kontakt: Dział Praktyk