Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Praktyki

Praktyki:

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
 i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Regulamin Praktyk Studenckich na studiach podyplomowych

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Przygotowanie pedagogiczne
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Dokumenty specjalności dla psychologów
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Informatyka
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Doradztwo zawodowe
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Edukacja i rehabilitacja osób  niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Logopedia
Instrukcja i dziennik praktyk
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Pedagogika korekcyjna
Instrukcja i dziennik praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
Biologia i geografia
Instrukcja i dziennik praktyk
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

 Tygodniowa karta czasu praktyki do wypełniania komputerowego

Kontakt: Dział Praktyk