Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zasady organizacji i zaliczenia praktyk

Zasady organizacji i zaliczenia praktyki

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Humanitas i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze określonym planem studiów i programem nauczania.
Plan studiów drugiego stopnia może nakładać na studentów obowiązek odbycia praktyki zawodowej, jeżeli jest ona wymagana dla uzyskania po ukończeniu studiów określonych uprawnień zawodowych.

Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym. Regulaminy praktyk oraz dokumenty niezbędne do realizacji praktyki dostępne są tutaj.

 Procedura zaliczenia praktyki:

 1. Przed podjęciem praktyki student zobowiązany jest wybrać instytucję (firmę), której działalność pokrewna jest kierunkowi studiów i uzyskać jej zgodę na odbycie praktyki zawodowej. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki w swoim zakładzie pracy. W przypadku, gdy student ma problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, uczelnia dysponuje wykazem instytucji, z którymi podpisane są porozumienia o współpracy. Wykaz dostępny jest tutaj.
 2. Ustalić w instytucji (firmie) zasady oraz termin odbycia praktyki
 3. Nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem praktyki dostarczyć do działu praktyk lub drogą mailową (tylko czytelny skan dokumentu) oświadczenie o zgodzie w zakresie organizacji praktyki studenckiej, na podstawie którego zostanie wystawione Skierowanie do odbycia praktyki studenckiej. Formularz dostępny jest  tutaj.
  Uwaga! Wiele instytucji (zwłaszcza państwowych) posiada własne wewnętrzne regulaminy i procedury przyjęć, a nawet wzory umów. W takiej sytuacji skierowanie studenta na praktykę jest możliwe pod warunkiem spójności wymagań instytucji i uczelni – indywidualne przypadki należy odpowiednio wcześniej skonsultować w Dziale praktyk.
 4. Przed rozpoczęciem praktyki student musi odebrać z Uczelni skierowanie do odbycia praktyki studenckiej, które przedkłada osobie odpowiedzialnej za realizację praktyki w instytucji (firmie).
 5. Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do działu praktyk kompletną dokumentację dotyczącą realizacji praktyki (drukowaną dwustronnie, w jednej foliowej koszulce) zawierającą: 
  a. Oryginał oświadczenia o zgodzie w zakresie organizacji praktyki studenckiej (jeżeli przesłany był skan).
  b. Wypełniony dziennik praktyki - podpisany przez Opiekuna praktyki w instytucji (firmie),
 6. Po sprawdzeniu formalnym dokumentów pracownik działu praktyk kwituje ich odbiór datą, podpisem i pieczątką na potwierdzeniu przedłożonym mu przez studenta. Student powinien zachować potwierdzenie do momentu obrony.
 7. Dokumentacja z realizacji praktyki zostaje dostarczona przez dział praktyk Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni, który po sprawdzeniu jej zgodności z Regulaminem i programem praktyk, dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku praktyki oraz zaliczenia w Wirtualnej Uczelni.

 

W przypadku realizacji praktyki za granicą studenci zobowiązani są do przetłumaczenia we własnym zakresie dokumentacji  u tłumacza. Na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody w zakresie organizacji praktyk Uczelnia przygotuje skierowanie w języku angielskim. Po zakończeniu praktyki należy dostarczyć dokumentację uzupełnioną i podpisaną przez instytucję organizującą praktykę zarówno w języku polskim jak i w języku obcym.

 

Opiekun praktyk z ramienia Uczelni jako przedstawiciel Wyższej Szkoły Humanitas odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem, a także upoważniony jest rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

Praktyki studenckie podlegają hospitacji.

Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk sprawuje kierownik działu praktyk.

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych kierunków:

Administracja - dr Mariusz Lekston e-mail: mariusz.lekston@humanitas.edu.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy - dr Michał Miros e-mail: michal.miros@humanitas.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe - mgr Wacław Kubies e-mail: waclaw.kubies@humanitas.edu.pl

Elektroradiologia - mgr Grzegorz Cudnik  e-mail: grzegorz.cudnik@humanitas.edu.pl

Informatyka - dr Tadeusz Topór-Kamiński e-mail: tadeusz.topor-kaminski@humanitas.edu.pl

Filologia angielska
specjalność nauczycielska - mgr Joanna Urbaniak e-mail: joanna.urbaniak@humanitas.edu.pl
pozostałe specjalności - dr Agata Sitko e-mail: agata.sitko@humanitas.edu.pl

Pedagogika - mgr Marta Lekston e-mail: marta.lekston@humanitas.edu.pl

Prawo - dr Mariusz Lekston e-mail: mariusz.lekston@humanitas.edu.pl

Psychologia - mgr Marta Adamczyk e-mail: marta.adamczyk@humanitas.edu.pl

Zarządzanie - dr Olimpia Grabiec e-mail: olimpia.grabiec@humanitas.edu.pl