Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady organizacji i zaliczenia praktyk

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze określonym planem studiów i programem nauczania.

Plan studiów drugiego stopnia może nakładać na studentów obowiązek odbycia praktyki zawodowej, jeżeli jest ona wymagana dla uzyskania po ukończeniu studiów określonych uprawnień zawodowych.

W trakcie trwania praktyk studenci mają możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności firm i instytucji. Zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe.

Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym.

Praktykę można realizować w postaci tradycyjnej lub w przypadku pracy na stanowisku zgodnym z programem praktyki na kierunku i specjalności, na której jest student można uzyskać zaliczenie na podstawie pracy zawodowej.

W przypadku studenta realizującego praktykę w tradycyjnej postaci procedura praktyk przebiega następująco:

 1. Przed podjęciem praktyki student zobowiązany jest wybrać instytucję (firmę), której działalność pokrewna jest kierunkowi studiów i uzyskać jej zgodę na odbycie praktyki zawodowej. W przypadku, gdy student ma problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, uczelnia dysponuje wykazem instytucji, z którymi podpisane są porozumienia o współpracy.
 2. Ustalić w instytucji (firmie) zasady odbycia praktyki. Następnie obowiązkowo skontaktować z się z Dziekanatem w celu przygotowania umowy, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem praktyki. Umowa sporządzona będzie na podstawie danych dostarczonych przez studenta, na formularzu znajdującym się tutaj.
 3. Student przed rozpoczęciem praktyki odbiera z Uczelni porozumienia o organizacji praktyki studenckiej. Następnie należy oba jego egzemplarze przedłożyć do podpisu dyrekcji, w zakładzie, który ma przyjąć studenta na praktykę. Dopiero po ich podpisaniu student może rozpocząć praktykę.
 4. Jeden egzemplarz porozumienia zostaje w instytucji natomiast drugi trafia wraz z kompletem dokumentów z praktyk do opiekuna z ramienia Uczelni.
 5. Praktyki studenckie podlegają hospitacji.
 6. Opiekun z ramienia Uczelni  po sprawdzeniu dokumentów (podpisanego porozumienia o organizacji praktyki studenckiej, oświadczenia o ubezpieczeniu, wypełnionego dzienniczka praktyki) i po rozmowie ze studentem zalicza praktyki dokonując odpowiedniej adnotacji w dzienniczku praktyki jak również w indeksie*.
 7. Następnie wszystkie dokumenty student musi oddać (koniecznie w jednej foliowej koszulce) pełnomocnikowi rektora ds. studenckich praktyk studenckich. Po otrzymaniu od studenta kompletu trzech dokumentów związanych z praktyką:
  a. Podpisane porozumienie o organizacji praktyki studenckiej,
  b. Oświadczenie o ubezpieczeniu,
  c. Wypełniony dzienniczek praktyki,
  d. Wypełnione częściowo (tylko informacje o studencie) potwierdzenie oddanie dokumentów z praktyki.
 8. Pełnomocnik kwituje ich odbiór datą, podpisem i pieczątką na potwierdzeniu przedłożonym mu przez studenta. Student powinien zachować potwierdzenie do momentu obrony.
 9. Pełnomocnik rektora ds. studenckich praktyk zawodowych wpisuje studentowi zaliczenie w protokole elektronicznym w Wirtualnej Uczelni.

W przypadku studenta zatrudnionego w zakładzie pracy na stanowisku odpowiadającym programowi praktyki procedura praktyk przebiega następująco:

Student zwraca się z pisemną prośbą do opiekuna z ramienia Uczelni w celu zaopiniowania wniosku o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki. Aby udokumentować posiadane doświadczenie zawodowe student powinien załączyć do podania np. zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzony zakres obowiązków, zaświadczenie o stażu, zaświadczenie o wolontariacie, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.W przypadku studenta prowadzącego własną działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia od pracodawcy należy przedłożyć ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nadania numeru REGON.

Następnie wniosek ten za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. studenckich praktyk studenckich trafia do Dziekana, który może zaliczyć studentowi w całości lub części praktykę. Wówczas opiekun dokonuje odpowiedniej adnotacji w indeksie*.

Pełnomocnik rektora ds. studenckich praktyk zawodowych wpisuje studentowi zaliczenie w protokole elektronicznym w Wirtualnej Uczelni.

Opiekun praktyki z ramienia Uczelni jako przedstawiciel Wyższej Szkoły Humanitas odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem, a także upoważniony jest rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk sprawuje pełnomocnik rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych udziela mgr Marta Lekston e-mail: marta.lekston@humanitas.edu.pl tel. (32) 36-31-226, a także opiekunowie poszczególnych kierunków studiów:

 • Administracja – dr Mariusz Lekston: mariusz.lekston@humanitas.edu.pl
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dr Michał Miros: michal.miros@humanitas.edu.pl
 • Bezpieczeństwo narodowe – mgr Wacław Kubies: waclaw.kubies@humanitas.edu.pl
 • Elektroradiologia - mgr Aleksandra Szatkowska: aleksandra.szatkowska@humanitas.edu.pl
 • Filologia angielska – dr Iwona Dronia: iwona.dronia@humanitas.edu.pl
 • Pedagogika – mgr Marta Lekston:  marta.lekston@humanitas.edu.pl
 • Prawo – dr Mariusz Lekston: mariusz.lekston@humanitas.edu.pl
 • Psychologia - dr Andrzej Bulzak: andrzej.bulzak@gmail.com
 • Zarządzanie – dr Olimpia Grabiec: olimpia.grabiec@humanitas.edu.pl

 

*dotyczy studentów posiadających indeks.