Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Administracja publiczna


ZAPISZ SIĘ


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ZADZWOŃ TERAZ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Program studiów podyplomowych z zakresu Administracji Publicznej to odpowiedź na wyzwania stojące przed liderami, menadżerami, przedstawicielami administracji publicznej. 

Adresaci:

 • Radni miejscy i wojewódzcy;
 • Obecni i przyszli pracownicy administracji publicznej:
  • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostek;
  • Pracownicy i przedstawiciele administracji rządowej;
  • Pracownicy i przedstawiciele administracji państwowej.
 • Aktywiści społeczni;
 • Specjaliści PR;

Atuty: 

 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów – praktyków i teoretyków aktywnie działających w sektorze administracji publicznej;
 • Warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności z zakresu: przywództwa, inteligencji emocjonalnej w relacjach zawodowych, treningu medialnego, treningu negocjacyjnego, cyberbezpieczeństwa, Job Craftingu czy aktywizacji i partycypacji społeczności lokalnych;
 • Zajęcia w formie hybrydowej – zajęcia online (50 proc. zajęć) odbywają się za pośrednictwem platformy ClikMeeting. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online;
 • Świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Humanitas;

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił:

 • Wzmacniać zaangażowanie i poczucie przynależności do organizacji/instytucji;
 • Współtworzyć strategię rozwoju miasta lub regionu;
 • Zaprojektować strategię wizerunkową polityka w perspektywie krótko i długoterminowej;
 • Wskazać nowe trendy w działaniach promocyjnych miast i regionów;
 • Wskazać wyzwania i możliwości inteligentnych miast;
 • Zwiększyć odporność na stres i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu;
 • Komunikować się jako lider i ekspert;
 • Skutecznie planować i organizować proces wdrożenia zmian organizacyjnych;
 • Identyfikować i dokonać analizy ryzyka w organizacji/instytucji;
 • Wdrażać metody, techniki i narzędzia Zarządzania Projektami we własnym zespole lub w organizacji/instytucji;
 • Występować publicznie, prowadzić prezentacje oraz dyskusje na forum;
 • Wskazać, w tym zastosować metody i środki służące budowaniu silnej pozycji w negocjacjach;
 • Ocenić kondycję finansową organizacji/instytucji;
 • Wskazać obszary specjalizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym role w zespole ds. bezpieczeństwa (umiejętność oceny zagrożeń w organizacji/instytucji);
 • Aktywizować społeczności lokalne, w tym budować strategie edukacyjno-integracyjną;
 • Wskazać szanse i zagrożenia rozwojowe dla polskich metropolii.

 

Program

W programie studiów m.in:

 • Employer branding;
 • Budowanie strategii rozwoju miasta i regionu;
 • Branding polityczny;
 • City placement;
 • Smart City;
 • Przywództwo;
 • Inteligencja emocjonalna w relacjach zawodowych;
 • Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej;
 • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach administracji;
 • Zarzadzanie projektami;
 • Trening medialny;
 • Trening negocjacyjny;
 • Controlling finansowy;
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Job Crafting;
 • Aktywizacja i partycypacja społeczności lokalnych;
 • Metropolizacja.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry;
 • 180 godzin dydaktycznych 

Data pierwszych zajęć:

 • 24.10.2024

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16:30-20:30

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowej w Akademii Humanitas w Sosnowcu oraz poprzez platformę ClickMeeting, Moodle.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas, pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcy prawni, sędziowie, specjaliści prawa europejskiego a także przedstawiciele władz samorządowych.

Wśród kadry m.in.:

dr Bożena Wroniszewska-Drabek

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych AH, starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji o charakterze naukowym w zakresie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, koncentrująca się na tematyce: zarządzania miastem, efektywnego planowania kampanii wyborczych, marketingu politycznego i marketingu terytorialnego. Nie boi się mówić o systemie wyborczym, strategii, rywalizacji i biznesie w polityce.  Od blisko 15 lat związana ze szkolnictwem wyższym na rynku polskim. Dzięki wiedzy, kompetencjom i umiejętnościom pomaga ludziom i instytucjom osiągać zaplanowane cele – głównie jeden – sukces. Ten wymaga talentu i charakteru. Słucha uważnie siebie, mocno obserwując otoczenie. Obecnie Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w Akademii Humanitas, menedżer, doradca ds. kształcenia. Jej motto brzmi: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.

  

dr hab. prof. AH Magdalena Gurdek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Autorka ponad 150 publikacji i opracowań naukowych, ukazujących się m. in. na łamach „Samorządu terytorialnego”, „Przeglądu Prawa Publicznego”, „Administracji. Teorii. Dydaktyki. Praktyki” oraz ”Ius Et Administratio”. Współpracuje z czasopismem samorządowym „Wspólnota”, na łamach którego udziela porad prawnych w rubryce „Prawnik odpowiada”. Ponadto prowadzi szkolenia z radnymi oraz pracownikami samorządowymi,  kierownik licznych projektów badawczych. Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań.

dr Jarosław Rokicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”. Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

4 800 zł

600 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

3 360 zł*

420 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4 800 zł 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl