Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Administracja publiczna

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Prawidłowe funkcjonowanie i organizacja w administracji publicznej wymaga kierunkowej wiedzy w tym zakresie. Specyfika działalności administracji publicznej dzieli się na dwie sfery: rządową i samorządową. Należy podkreślić, że administracja publiczna nie jest ustawodawstwem ani sądownictwem. Jest natomiast działalnością państwa, w ramach której realizowane są zadania w zakresie władzy wykonawczej, spraw publicznych, w tym zaspokajania potrzeb zbiorowych i indywidualnych obywateli.

W ramach administracji rządowej są to kwestie krajowe, natomiast w zakresie administracji samorządowej rozpatrywane są sprawy regionalne.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Administracja Publiczna jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, prawa pracy w administracji publicznej.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty administracji publicznej – kod zawodu 242217 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Adresaci:

Studia podyplomowe Administracja Publiczna  skierowane są do obecnych lub przyszłych pracowników administracji publicznej, w tym osób pracujących w jednostkach samorządowych, rządowych oraz terytorialnych. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów i zamówień publicznych oraz chcące zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w jednostkach samorządowych i rządowych. Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie bez względu na ukończony wcześniej kierunek. 

Atuty:

 • W trakcie prowadzonych zajęć słuchacze maja okazję zapoznać się z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • Słuchacze zyskują umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w procesie rozstrzygania spraw administracyjnych,
 • Podczas zajęć przekazywana jest wiedza dotycząca działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji oraz prawa finansowego,
 • Słuchacze poznają zasady tworzenia prawa miejscowego.
 • W ramach odbywających się wykładów przybliżona zostaje tematyka postępowania egzekucyjnego.
 •  

A ponadto Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dostęp do pełnego pakietu Office 365. Pakiet ten oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji biurowych takich jak:

 • Word,
 • Excel,
 • PowerPoint,
 • OneNote,
 • OneDrive.

Dodatkowo Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują dostęp do:

 • pełnej wersji Systemu Informacji Prawnej LEGALIS
 • LEX Czasopisma Premium i LEX Monografie
 • Systemu LEXOTEKA
 • tysięcy e-booków w Czytelniach IBUK Libra i EbookpointBIBLIO
 • międzynarodowych pełnotekstowych baz danych m.in.:
  • EBSCO,
  • SCOPUS,
  • Web of Science

Absolwent:

 • Osoba kończąca studia podyplomowe Administracja Publiczna potrafi podejmować samodzielnie decyzje administracyjne oraz prowadzić postępowania,
 • Sprawnie porusza się w tematyce związanej z funkcjonowaniem w strukturze administracyjnej,
 • Jest przygotowany do pracy zawodowej w strukturach administracji publicznej,
 • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce podczas stosowania prawa handlowego i cywilnego na różnych poziomach struktury administracyjnej.
 • Zyskuje umiejętność przeprowadzenia kontroli administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego,
 • Nabywa podstawową wiedzę potrzebną do przeprowadzenia procesu zamówień publicznych.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study).

 

Program

W programie studiów m.in:

 • Ustrój administracji centralnej
 • Ustrój administracji terenowej
 • Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego (część ogólna)
 • Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia ze szczególnym  uwzględnieniem:
  - prawa ochrony zdrowia
  - prawa oświatowego
  - gospodarki komunalnej
  - prawa budowlanego
  - gospodarki nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnymPostępowanie egzekucyjne
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej 
 • Finanse publiczne
 • Elementy prawa zamówień publicznych
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego 
 • Kontrola administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych

Czas trwania studiów:
2 semestry; 190 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00.

 Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas, pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcy prawni, sędziowie, specjaliści prawa europejskiego a także przedstawiciele władz samorządowych.

Wśród kadry m.in.:

dr Bożena Wroniszewska-Drabek

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych AH, starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji o charakterze naukowym w zakresie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, koncentrująca się na tematyce: zarządzania miastem, efektywnego planowania kampanii wyborczych, marketingu politycznego i marketingu terytorialnego. Nie boi się mówić o systemie wyborczym, strategii, rywalizacji i biznesie w polityce.  Od blisko 15 lat związana ze szkolnictwem wyższym na rynku polskim. Dzięki wiedzy, kompetencjom i umiejętnościom pomaga ludziom i instytucjom osiągać zaplanowane cele – głównie jeden – sukces. Ten wymaga talentu i charakteru. Słucha uważnie siebie, mocno obserwując otoczenie. Obecnie Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w Akademii Humanitas, menedżer, doradca ds. kształcenia. Jej motto brzmi: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.

  

dr hab. prof. AH Magdalena Gurdek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Autorka ponad 150 publikacji i opracowań naukowych, ukazujących się m. in. na łamach „Samorządu terytorialnego”, „Przeglądu Prawa Publicznego”, „Administracji. Teorii. Dydaktyki. Praktyki” oraz ”Ius Et Administratio”. Współpracuje z czasopismem samorządowym „Wspólnota”, na łamach którego udziela porad prawnych w rubryce „Prawnik odpowiada”. Ponadto prowadzi szkolenia z radnymi oraz pracownikami samorządowymi,  kierownik licznych projektów badawczych. Uczestniczka prawie 100 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, podczas których wygłosiła ponad 25 referatów, prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań.

dr Jarosław Rokicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”. Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

 

Kierunek objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca


Ukończenie kierunku studiów administracja daje szerokie możliwości zatrudnienia, pod warunkiem, że absolwent łączy posiadaną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej. Program studiów na kierunku administracja w Wyższej Szkole Humanitas jest przygotowany właśnie w ten sposób - z myślą o potrzebach rynku pracy, który oczekuje holistycznie wykształconych specjalistów administracji i zarządzania publicznego o kreatywnym sposobie myślenia i działania. Ukończenie tego kierunku ułatwi znalezienie pracy w różnych instytucjach administracji publicznej, takich jak urzędy, kancelarie prawne czy organizacje społeczne i polityczne. Jestem przekonany, że studia z zakresu administracji, które od wielu lat oferuje Wyższa Szkoła Humanitas, są gwarancją zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i wielu umiejętności praktycznych - kluczowych na konkurencyjnym rynku pracy.    

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowca

Zapisz

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli obowiązuje na wybranym kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

537,50 zł

2 150 zł

4 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

430 zł

1 720 zł

3 440 zł

     

 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)