Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja publiczna

O kierunku

Administracja - podyplomowe studia II miejsce w Polsce w rankingu najlepsze studia podyplomowe według „Forum Samorządowe"

Wyższa Szkoła Humanitas drugi rok z rzędu zajęła 2 miejsce w Polsce  w rankingu studiów podyplomowych uczelni publicznych i niepublicznych z zakresu administracji samorządowej opublikowanym przez miesięcznik „Forum Samorządowe”.  W rankingu oceniano zróżnicowanie programu, ofertę zajęć dodatkowych dla słuchaczy, dążenie uczelni do aktualizacji nauczanych treści oraz kadrę. Dodatkowe punkty można było otrzymać za inne kierunki dostępne dla pracowników jst. I miejsce w rankingu zdobyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa Szkoła Humanitas zajęła 2 miejsce razem ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, prawa pracy w administracji publicznej.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty administracji publicznej – kod zawodu 242217 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas, pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcy prawni, sędziowie, specjaliści prawa europejskiego a także przedstawiciele władz samorządowych.

Wśród kadry m.in.:

dr Magdalena Gurdek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Autorka ponad 70 publikacji i opracowań naukowych, ukazujących się m. in. na łamach
„Samorządu terytorialnego”, „Przeglądu Prawa Publicznego”, „Administracji. Teorii. Dydaktyki. Praktyki” oraz ”Ius Et Administratio”. Współpracuje z czasopismem samorządowym „Wspólnota”, na łach którego udziela porad prawnych w rubryce „Prawnik odpowiada”. Ponadto prowadzi szkolenia z radnymi oraz pracownikami samorządowymi.

dr Jarosław Rokicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”. Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

 

Kierunek objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca


Ukończenie kierunku studiów administracja daje szerokie możliwości zatrudnienia, pod warunkiem, że absolwent łączy posiadaną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej. Program studiów na kierunku administracja w Wyższej Szkole Humanitas jest przygotowany właśnie w ten sposób - z myślą o potrzebach rynku pracy, który oczekuje holistycznie wykształconych specjalistów administracji i zarządzania publicznego o kreatywnym sposobie myślenia i działania. Ukończenie tego kierunku ułatwi znalezienie pracy w różnych instytucjach administracji publicznej, takich jak urzędy, kancelarie prawne czy organizacje społeczne i polityczne. Jestem przekonany, że studia z zakresu administracji, które od wielu lat oferuje Wyższa Szkoła Humanitas, są gwarancją zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i wielu umiejętności praktycznych - kluczowych na konkurencyjnym rynku pracy.    

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowca

Zapisz

Program

Program studiów:

 • Ustrój administracji centralnej
 • Ustrój administracji terenowej
 • Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego (część ogólna)
 • Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia ze szczególnym  uwzględnieniem:
  - prawa ochrony zdrowia
  - prawa oświatowego
  - gospodarki komunalnej
  - prawa budowlanego
  - gospodarki nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnymPostępowanie egzekucyjne
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej 
 • Finanse publiczne
 • Elementy prawa zamówień publicznych
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego 
 • Kontrola administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych

Czas trwania studiów:
2 semestry; 190 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00 - 21.00.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena studiów* 275 zł 1 100 zł 2 200 zł

* Cena studiów podyplomowych: administracja publiczna nie łączy się z innymi promocjami.

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.