Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja w systemie bezpieczeństwa

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Administracja w systemie bezpieczeństwa jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz roli i zadań wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych jednostek samorządowych i państwowych, poprzez kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą specjalistyczną wiedzę z zakresu studium do pracy w administracji publicznej (w szczególności samorządowej) oraz służb publicznych.

Studia adresowane są do:

 • absolwentów studiów I i II stopnia oraz
 • urzędników administracji publicznej samorządowej oraz administracji państwowej,
 • pracowników zespołów reagowania (zarządzania) kryzysowego wszystkich szczebli,
 • osób zajmujących się pozyskiwaniem informacji oraz ich wykorzystaniem,
 • osób odpowiedzialnych i pracujących w ramach utrzymania infrastruktury krytycznej,
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb ochroniarskich i innych instytucji porządku i bezpieczeństwa (w tym konwojowo-ochronnych)

Po zrealizowaniu programu studiów słuchacze nabędą umiejętności:

 • analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
 • organizowania sprawnych i skutecznych mechanizmów decyzyjnych,
 • planowania, organizowania i realizacji zabezpieczeń, konwojowania mienia, itp.
 • zarządzania sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia o charakterze terrorystycznym itp.)
 • korzystania z prawem dozwolonych możliwości gromadzenia i wykorzystania informacji (w tym o zagrożeniach terrorystycznych)
 • działania na rzecz utrzymania i prawidłowego zarządzania elementami infrastruktury krytycznej,
 • realizacji zadań konwojowo-ochronnych, w tym ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych.

Wśród kadry m.in.:

Tomasz Miłkowski -  dr nauk prawnych. Obecnie Szef Biura Ochrony Rządu, z  ponad dwudziestopięcioletnim stażem zawodowym. Pełnił służbę zarówno w pionach służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki przestępczości gospodarczej (ekonomicznej), zarządzania kryzysowego (w tym powodowanego zagrożeniami terrorystycznymi) i działania organów państwa (samorządu) w trakcie stanów nadzwyczajnych, a także na takich kwestiach, jak: prawa człowieka, uprawnienia specjalne służb policyjnych, zagadnienia gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji czy współpraca policyjna. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Współtwórca i koordynator projektów, w tym związanych z kwestiami ujawniania i zabezpieczania mienia w przypadku popełniania przestępstw finansowych na terenie kilku państw. 

Aleksandra Wentkowska – dr nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, adiunkt w Katedrze Filozofii Europejskiej Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji; Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze; Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych krajowych i międzynarodowych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze). W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Niemczech, Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie. Autorka ponad 80 publikacji naukowych, redaktor lokalnych i międzynarodowych zeszytów europejskich.

Program

Program studiów:

 • Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo publiczne oraz procesy decyzyjne w instytucjach władzy i administracji państw współczesnych, uprawnienia władcze, nadzór i kontrola, współdziałanie
 • Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Środki przymusu bezpośredniego w różnych formacjach i instytucjach; Czynności analityczno-informacyjne; Czynności administracyjno-porządkowe;
 • Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 • Klęski żywiołowe
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Dostęp do informacji i wykorzystanie analizy (w tym strategicznej i operacyjnej)
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Kierunki współczesnych zagrożeń, Państwo w stanach szczególnego zagrożenia. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Niedyskryminacja i prawa człowieka w systemie bezpieczeństwa. Odmienności w stanach nadzwyczajnych
 • Odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych

Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 1 600 zł 3 200 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
280 zł 1 120 zł 2 240 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 275 zł  1 100 zł 2 200 zł