Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

O kierunku

Od 1 lipca 2005 roku osoba pełniąca obowiązki starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty BHP w zakładowej służbie bezpieczeństwa, a nie posiadająca wyższego wykształcenia kierunkowego, jest zobowiązana do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" wychodzą naprzeciw potrzebom związanym z koniecznością podnoszenia kwalifikacji przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach w służbie BHP.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych uprawnia absolwentów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Ponadto absolwenci studiów uzyskują kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.
Za dodatkową opłatą osoby zainteresowane mogą zrealizować kurs nadający uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie specjalistów BHP. Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP. Przepisy Kodeksu Pracy gwarantują specjalistom zatrudnienie w przedsiębiorstwach i organizacjach zatrudniających ponad 100 osób. Mniejsze firmy muszą korzystać z usług specjalistów BHP w formie umowy-zlecenia.

Atuty:

 • W ramach studiów realizowany jest "Kurs pierwszej pomocy"
 • Ok. 20% zajęć odbywa się w formie e-lerningu
 • Za dodatkową opłatą osoby zainteresowane mogą odbyć kurs "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018"

Adresaci:

Osoby pracujące w służbie BHP chcące zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
Osoby, które związane są z służbami BHP od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę
Absolwenci wyższych uczelni różnych specjalności pragnący zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe                                                        

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas, Politechniki Śląskiej, specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, inspektorzy pracy, praktycy życia gospodarczego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

dr Marek Niemiec

Wykładowca przedmiotów zawodowych związanych z ergonomią i bhp, Oprócz działalności pedagogicznej pełnił funkcje doradcy metodycznego ds. przedmiotów zawodowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, społecznego inspektora pracy oraz  inspektora bhp. Promotor ponad stu prac dyplomowych na studiach inżynierskich – kierunek zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 

dr inż. Tomasz Małysa

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Oceny Zgodności, pracownik jednostki certyfikującej, nauczyciel akademicki. Doktorat w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy obronił na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej na podstawie dysertacji: Poliuretanowe układy warstwowe ograniczające hałas emitowany podczas obróbki mechanicznej konstrukcji stalowej. Autor i współautor publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa użytkowania maszyn, ergonomii i ochrony przeciwhałasowej.

mgr inż. Piotr Remesz

Były Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, ratownik w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wieloletni nauczyciel kontraktowy w RCKU w Sosnowcu na kierunku Ratownik Medyczny, wykładowca WSH w Sosnowcu.

mgr Pelagia Piega - Były Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

mgr inż. Beata Kiercz - Auditor wiodący zewnętrzny systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy. Dyrektor ds. Systemów Zarządzania/ Biuro Innowacyjno Wdrożeniowe „ISOsystem”

 

Program

Program studiów:

 • Elementy prawa pracy
 • Prawna ochrona pracy w Polsce i UE
 • Nadzór nad warunkami pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Psychologia i socjologia pracy
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy ( w tym kontrola i odbiór techniczny)
 • Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy i ocena ich zagrożeń
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami
 • Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Dokumentacja BHP
 • Dydaktyka ogólna
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP

Czas trwania studiów:
2 semestry; 215 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo
w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2020/2021 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Warianty płatności Płatność w 8
ratach
Płatność w 2
ratach
Cena
studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Cena dla uczestników projektu
"Partnerstwo dla wiedzy"
275 zł 1 100 zł 2 200 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.