Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Bezpieczeństwo w miejscach pracy jest jednym z ważniejszych aspektów każdego przedsiębiorstwa, szczególnie wtedy, gdy chodzi o procesy produkcyjne, usługowe, a także o trwałość i stabilność warunków pracy. Poziom wykształcenia specjalistów BHP powinien być jak najwyższy, ponieważ tylko odpowiednia wiedza i umiejętności są gwarancją wysokiej jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów tej dziedziny stale rośnie, jednak każda osoba, która zamierza pełnić lub aktualnie wykonuje obowiązki starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty BHP w zakładowej służbie bezpieczeństwa, a nie posiadająca wyższego wykształcenia kierunkowego, jest zobowiązana do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasada ta obowiązuje od 1 lipca 2005 roku.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest wykształcenie specjalistów BHP. Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych uprawnia absolwentów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Ponadto absolwenci studiów uzyskują kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.

Za dodatkową opłatą osoby zainteresowane mogą zrealizować kurs nadający uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Adresaci:

 • Osoby pracujące w służbie BHP chcące zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
 • Osoby, które nie są związane z tą branżą chcące uzyskać nową specjalizację zawodową,
 • Absolwenci wyższych uczelni różnych specjalności pragnący zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadające wykształcenie wyższe.

Atuty:

 • Podczas zajęć słuchacze mają okazję poznać zagadnienia związane z prawidłowym organizowaniem warunków pracy oraz sposobami nadzoru nad ich jakością,
 • Słuchacze poznają czym jest ergonomia i fizjologia pracy,
 • Prowadzone wykłady przybliżają tematykę szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych czynników pracy,
 • W ramach studiów realizowany jest "Kurs pierwszej pomocy",
 • Ok. 20% zajęć odbywa się w formie e-learningu,
 • Za dodatkową opłatą osoby zainteresowane mogą odbyć kurs "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018".

Absolwent:

 • Posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji w służbie BHP,
 • Potrafi sprawować nadzór nad prawidłowymi warunkami pracy,
 • Zdobywa wiedze nt. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
 • Nabywa umiejętność kompleksowej oceny ryzyka zawodowego,
 • Potrafi udzielić pierwszej pomocy,
 • Zyskuje umiejętność podjęcia działań związanych z postępowaniem powypadkowym,
 • Jest przygotowany do przeprowadzania wewnętrznych szkoleń BHP.

Metody pracy: 

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Program

Program studiów:

 • Elementy prawa pracy
 • Prawna ochrona pracy w Polsce i UE
 • Nadzór nad warunkami pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Psychologia i socjologia pracy
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy ( w tym kontrola i odbiór techniczny)
 • Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy i ocena ich zagrożeń
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami
 • Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Dokumentacja BHP
 • Dydaktyka ogólna
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP

Czas trwania studiów:
2 semestry; 215 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Akademii Humanitas, Politechniki Śląskiej, specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, inspektorzy pracy, praktycy życia gospodarczego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr Justyna Pokładnik

Od ponad 10 lat odczarowuję BHP. Co to oznacza?

Z jednej strony wspieram kadrę kierowniczą firm produkcyjnych wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzam analizy kultury bezpieczeństwa, współtworzę programy umożliwiające jej efektywny rozwój, wpieram kadrę kierowniczą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy, budowania relacji z pracownikami oraz efektywnej realizacji zadań z tego zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Wszystko po to, aby BHP było postrzegane jako ciekawe i potrzebne wyzwanie, którego podjęcie przynosi firmie wiele korzyści i satysfakcji.

Z drugiej strony zajmuję się podwyższaniem jakości szkoleń BHP: opracowuję własne gry szkoleniowe i prowadzę warsztaty z zakresu prowadzenia szkoleń BHP metodami aktywizującymi. W swojej pracy chętnie korzystam z nowoczesnych technologii.  Jestem również wykładowcą przedmiotów „Psychologia i socjologia pracy” oraz „Zarządzanie BHP  w Oświacie” w Akademii Humanitas w Sosnowcu. Posiadam również certyfikat dla trenerów „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.  Stale się uczę i rozwijam. Ukończyłam m.in. szkolenia z zakresu myślenia wizualnego, projektowania rozwiązań metodą Design Thinking, wykorzystania grywalizacji w procesach rozwoju kompetencji i wdrażania zmian zachowań. Jestem również asesorem Assessment/Development Center.

dr Marek Niemiec

Wykładowca przedmiotów zawodowych związanych z ergonomią i bhp, Oprócz działalności pedagogicznej pełnił funkcje doradcy metodycznego ds. przedmiotów zawodowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, społecznego inspektora pracy oraz  inspektora bhp. Promotor ponad stu prac dyplomowych na studiach inżynierskich – kierunek zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 

dr inż. Tomasz Małysa

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Oceny Zgodności, pracownik jednostki certyfikującej, nauczyciel akademicki. Doktorat w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy obronił na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej na podstawie dysertacji: Poliuretanowe układy warstwowe ograniczające hałas emitowany podczas obróbki mechanicznej konstrukcji stalowej. Autor i współautor publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa użytkowania maszyn, ergonomii i ochrony przeciwhałasowej.

mgr inż. Piotr Remesz

Były Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, ratownik w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wieloletni nauczyciel kontraktowy w RCKU w Sosnowcu na kierunku Ratownik Medyczny, wykładowca AH w Sosnowcu.

mgr Pelagia Piega - Były Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

mgr inż. Beata Kiercz - Auditor wiodący zewnętrzny systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy. Dyrektor ds. Systemów Zarządzania/ Biuro Innowacyjno Wdrożeniowe „ISOsystem”

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

587,50 zł

2 350 zł

4 700 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

470 zł

1 880 zł

3 760 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 29.02.2024 r.  

537,50 zł 

2 150 zł 

4 300 zł* 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 3 900 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)