Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mediacje sądowe i pozasądowe

O kierunku

Adresaci:

Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia oraz wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Cel studiów:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych i nieletnich.

Umiejętności:

rozwiązywanie konfliktów – wiedza teoretyczna i praktyczna; konstruowanie ugód; możliwość wpisu indywidualnego na listę mediatorów w prawach karnych i nieletnich oraz wpis na listę mediatorów stałych w sądach cywilnych; opanowanie technik mediacji w administracji.

Wśród kadry m.in.:

dr Katarzyna Zadora – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu (Wydział Cywilny). Autorka doktoratu dotyczącego negocjacji w systemie prawa polskiego oraz publikacji związanych z tą tematyką.

dr Patryk Kujan - Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (2004)  doktor nauk humanistycznych (2009), pedagog zdrowia i resocjalizacyjny. Od 2005 roku zatrudniony jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Członek  Polskiego Centrum Mediacji, mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Wodzisławiu Śląskim.  Nauczyciel akademiki, autor programu profilaktycznego z zakresu mediacji rówieśniczej, organizator spotkań Rozmowy o sprawach ważnych.

mgr Iwona Moryc -  Adwokat. Mediator. Prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Arbiter Sądu Polubownego „Meritum".        

studia podyplomowe mediacje

mgr Janusz Kaźmierczak - filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna.  Mediator i trener mediacji. Swoje mediacyjne doświadczenie od 2006 roku zdobywał w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył szkolenia, po czym odbył staż mediacyjny pod okiem doświadczonych mediatorów. Był także patronem i superwizorem mediatorów – stażystów. Prowadzi mediacje w sprawach karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego, cywilne oraz rodzinne. Od czerwca 2010 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Rekomendowany ko-trener mediacji rodzinnej SMR oraz mediator na liście stałych mediatorów SMR w sprawach rodzinnych. Współautor programu mediacje studia podyplomowe szkoleniowego dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. Mediacja - efektywne narzędzie wymiaru sprawiedliwości. Od września 2010 roku koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Prowadził szkolenia z mediacji dla m.in.: Ministerstwa Obrony Narodowej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach i Krakowie. Mediator i trener w Laboratorium Pozytywnej Zmiany oraz ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Autor artykułów nt. mediacji i sprawiedliwości naprawczej w kwartalniku dla nauczycieli i wychowawców „Być dla innych” oraz w Kurierze Mediacyjnym (wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

mgr Ewa Kraus – ukończyła studia wyższe na kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika. Pełni funkcję prodziekana ds. studentów na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Ukończyła szkołę trenerów METRUM I jest trenerem umiejętności  interpersonalnych. Ukończyła Szkołę Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Jest współorganizatorką ośrodka mediacji przy WSH.

mgr Katarzyna Kiepas-Remesz - psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching,  w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących terapii i rozwojowi w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany coach ICF. Prowadzi indywidualną praktykę, jak również szkolenia z zakresu psychologii w biznesie, negocjacji,  komunikacji interpersonalnej, budowaniu dobrych relacji międzyludzkich oraz psychologii medycyny. Autorka artykułu „Coaching jako droga do poprawy życia. Analiza kazusów w świetle zasad i narzędzi pracy coacha” w publikacji Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego.

 

Doświadczona, profesjonalna i podchodząca do studenta z ogromnym szacunkiem kadra, a wśród wykładowców duże grono praktyków - to na pewno największe atuty studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas. Każde zajęcia, to okazja poznania praktycznych i konkretnych umiejętności, które będą przydatne w pracy zawodowej. Kompetencje, jakie zdobyłam w trakcie studiowania w WSH na pewno wykorzystam na swoim stanowisku.

Agnieszka Kaintoch
Kierownik – MOPS w Rudzie Śląskiej

Zapisz

Zapisz

Program

Program studiów:

Obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii konfliktu, alternatywnego rozwiązywania sporów, komunikacji  oraz negocjacji, a także podstaw polskiego systemu prawa. Drugi blok dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem mediacji w różnych dziedzinach. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty.

 1. Teoria i warsztaty nt. konfliktu
 • Konflikt jako jednej z podstawowych relacji społecznych,
 • Sposoby  reagowania jednostki i państwa na konflikt, 
 • Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów,

 2.  Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR).

 • Geneza powstania i historia rozwoju ADR,
 • Formy ADR (podstawowe i złożone)
 • Przyczyny upowszechniania się ADR jako alternatywy dla procesów sądowych,
 • Przepisy RE i UE dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów w ramach różnych gałęzi prawa,

 3.  Komunikacja

 • Zarys teorii komunikacji,
 • Komunikacja werbalna i elementy retoryki,
 • Komunikacja niewerbalna,
 • Techniki wywierania wpływu i techniki antymanipulacyjne,

 4.  Negocjacje 

 • wprowadzenie teoretyczne
  a) paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne,
  b) przygotowanie do negocjacji,
 • właściwy proces negocjacyjny, 
 • kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora,
 • obszary negocjacyjne w prawie polskim,
 • warsztaty negocjacyjne,

 5.   Podstawy systemu prawa polskiego – z punktu widzenia tematyki mediacyjnej 

 • podstawowe zagadnienia prawoznawstwa i system źródeł prawa polskiego,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • Zarys prawa i postępowania cywilnego,
 • zarys prawa i postępowania karnego,
 • Zarys prawa administracyjnego i gospodarczego,

 6.   Mediacje

 • ogólne wiadomości o istocie, cechach , celach, rodzajach, regułach i modelach przebiegu mediacji,
 • rola, kompetencje i predyspozycje osobowe mediatora,
 • główne paradygmaty, strategie (style) i techniki mediacyjne,
 • zalety i obszary słabości postępowania mediacyjnego,
 • podstawy prawne mediacji w prawie europejskim,
 • obszary mediacyjne i quasimediacyjne w prawie polskim:
  a) prawo cywilne (k.p.c.),
  b) prawo pracy i spory zbiorowe,
  c) prawo administracyjne,
  d) prawo karne,
  e) postępowanie w sprawach nieletnich,- zawód i etyka mediatora,
 • warsztaty mediacyjne – kształtowanie umiejętności zorganizowania warsztatu mediacyjnego i efektywnego prowadzenia mediacji (symulacje mediacji),
 • warsztaty sporządzania umów (klauzul) o mediację, protokołu mediacyjnego, sprawozdania mediacyjnego, protokołu rozbieżności  oraz konstruowania ugód. 


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.
Dodatkowo ok 4 zjazdów weekendowych podczas trwania studiów.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo
w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2020/2021 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Warianty płatności Płatność w 8
ratach
Płatność w 2
ratach
Cena
studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Cena dla uczestników projektu
"Partnerstwo dla wiedzy"
275 zł 1 100 zł 2 200 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.