Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Mediacje sądowe i pozasądowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Mediacje sądowe i pozasądowe to wyjście naprzeciw problemom związanym z wydłużającym się w ostatnich latach czasem prowadzonego postępowania sądowego.

Dzięki prowadzonym mediacjom istnieje realna szansa na skrócenie czasu postępowania egzekucyjnego oraz zmniejszenie kosztów z tym związanych. Mediatorzy ułatwiają stronom podjęcie rozmowy, negocjacji, pomagają w zadawaniu odpowiednich pytań w celu dojścia do porozumienia i rozwiązania istniejącego problemu.

W przypadku mediacji sądowych mediatora wyznacza sąd, który kontaktuje się osobiście ze stronami postępowania. Termin realizacji oraz koszty z tym związane w takiej sytuacji są ustawowo określone z góry.

Natomiast w sytuacji gdy dochodzi do mediacji pozasądowej, to strony postępowania wybierają mediatora. W tym wypadku strony odpowiadają również za zgłoszenie się do wybranej osoby i wspólnie ustalają termin spotkania. Koszty postępowania mediacyjnego pozasądowego reguluje natomiast Regulamin Ośrodka Mediacyjnego.

Warto wiedzieć, że mediacja zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona na dwa sposoby:

 • bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa)

lub

 • na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji zarówno sądowych jak i pozasądowych w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych i nieletnich.

Adresaci:

 • Studenci ostatniego roku studiów magisterskich,
 • Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, m.in. takich kierunków jak: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia,
 • Pracownicy działów prawnych, w tym radcowie prawni, adwokaci,
 • Kuratorzy sądowi,
 • Pracownicy pomocy społecznej,
 • Wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje z zakresu mediacje sądowe i pozasądowe.

Atuty:

 • Podczas zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia zawodu mediatora.
 • Dzięki warsztatom realizowanym w ramach zajęć, słuchacze nabywają umiejętność sprawnej organizacji mediacji.
 • Studia przygotowują praktycznie do prowadzenia mediacji sądowych jak i pozasądowych m.in. w obszarach: cywilnym, rodzinnym, karnym.
 • Przybliżone zostają podstawy systemu prawa polskiego z punktu widzenia mediacyjnego.
 • W trakcie studiów rozwijane są takie kompetencje jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, zdolności negocjacyjne, techniki wywierania wpływu, techniki antymanipulacyjne.

Absolwent:

 • Potrafi sprawnie i efektywnie rozstrzygać i rozwiązywać spory.
 • Nabywa umiejętności komunikacyjne pozwalające na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – wiedza teoretyczna i praktyczna.
 • Zdobytą wiedzę potrafi przełożyć na praktykę w poprawnym konstruowaniu ugód.
 • Zyskuje opanowanie technik mediacji w administracji.
 • Zdobywa praktyczne doświadczenie negocjacyjne dzięki prowadzonym warsztatom.
 • Zna metody i środki, które może wykorzystywać w ramach mediacji.
 • Otrzymuje możliwość wpisu indywidualnego na listę mediatorów w prawach karnych i nieletnich oraz wpis na listę mediatorów stałych w sądach cywilnych.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • odgrywanie scenek rodzajowych,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Program

Program studiów:

Obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii konfliktu, alternatywnego rozwiązywania sporów, komunikacji  oraz negocjacji, a także podstaw polskiego systemu prawa. Drugi blok dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem mediacji w różnych dziedzinach. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty.

 1. Teoria i warsztaty nt. konfliktu
 • Konflikt jako jednej z podstawowych relacji społecznych,
 • Sposoby  reagowania jednostki i państwa na konflikt, 
 • Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów,

 2.  Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR).

 • Geneza powstania i historia rozwoju ADR,
 • Formy ADR (podstawowe i złożone)
 • Przyczyny upowszechniania się ADR jako alternatywy dla procesów sądowych,
 • Przepisy RE i UE dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów w ramach różnych gałęzi prawa,

 3.  Komunikacja

 • Zarys teorii komunikacji,
 • Komunikacja werbalna i elementy retoryki,
 • Komunikacja niewerbalna,
 • Techniki wywierania wpływu i techniki antymanipulacyjne,

 4.  Negocjacje 

 • wprowadzenie teoretyczne
  a) paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne,
  b) przygotowanie do negocjacji,
 • właściwy proces negocjacyjny, 
 • kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora,
 • obszary negocjacyjne w prawie polskim,
 • warsztaty negocjacyjne,

 5.   Podstawy systemu prawa polskiego – z punktu widzenia tematyki mediacyjnej 

 • podstawowe zagadnienia prawoznawstwa i system źródeł prawa polskiego,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • Zarys prawa i postępowania cywilnego,
 • zarys prawa i postępowania karnego,
 • Zarys prawa administracyjnego i gospodarczego,

 6.   Mediacje

 • ogólne wiadomości o istocie, cechach , celach, rodzajach, regułach i modelach przebiegu mediacji,
 • rola, kompetencje i predyspozycje osobowe mediatora,
 • główne paradygmaty, strategie (style) i techniki mediacyjne,
 • zalety i obszary słabości postępowania mediacyjnego,
 • podstawy prawne mediacji w prawie europejskim,
 • obszary mediacyjne i quasimediacyjne w prawie polskim:
  a) prawo cywilne (k.p.c.),
  b) prawo pracy i spory zbiorowe,
  c) prawo administracyjne,
  d) prawo karne,
  e) postępowanie w sprawach nieletnich,- zawód i etyka mediatora,
 • warsztaty mediacyjne – kształtowanie umiejętności zorganizowania warsztatu mediacyjnego i efektywnego prowadzenia mediacji (symulacje mediacji),
 • warsztaty sporządzania umów (klauzul) o mediację, protokołu mediacyjnego, sprawozdania mediacyjnego, protokołu rozbieżności  oraz konstruowania ugód. 


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.
Dodatkowo ok 4 zjazdów weekendowych podczas trwania studiów.

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:

dr Katarzyna Zadora – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu (Wydział Cywilny). Autorka doktoratu dotyczącego negocjacji w systemie prawa polskiego oraz publikacji związanych z tą tematyką.

dr Patryk Kujan - Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (2004)  doktor nauk humanistycznych (2009), pedagog zdrowia i resocjalizacyjny. Od 2005 roku zatrudniony jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Członek  Polskiego Centrum Mediacji, mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Wodzisławiu Śląskim.  Nauczyciel akademiki, autor programu profilaktycznego z zakresu mediacji rówieśniczej, organizator spotkań Rozmowy o sprawach ważnych.

mgr Iwona Moryc -  Adwokat. Mediator. Prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Arbiter Sądu Polubownego „Meritum".        

studia podyplomowe mediacje

mgr Janusz Kaźmierczak - filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna.  Mediator i trener mediacji. Swoje mediacyjne doświadczenie od 2006 roku zdobywał w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył szkolenia, po czym odbył staż mediacyjny pod okiem doświadczonych mediatorów. Był także patronem i superwizorem mediatorów – stażystów. Prowadzi mediacje w sprawach karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego, cywilne oraz rodzinne. Od czerwca 2010 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Rekomendowany ko-trener mediacji rodzinnej SMR oraz mediator na liście stałych mediatorów SMR w sprawach rodzinnych. Współautor programu mediacje studia podyplomowe szkoleniowego dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. Mediacja - efektywne narzędzie wymiaru sprawiedliwości. Od września 2010 roku koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Prowadził szkolenia z mediacji dla m.in.: Ministerstwa Obrony Narodowej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach i Krakowie. Mediator i trener w Laboratorium Pozytywnej Zmiany oraz ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Autor artykułów nt. mediacji i sprawiedliwości naprawczej w kwartalniku dla nauczycieli i wychowawców „Być dla innych” oraz w Kurierze Mediacyjnym (wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

mgr Ewa Kraus – ukończyła studia wyższe na kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika. Pełni funkcję prodziekana ds. studentów na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Humanitas w Sosnowcu. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Ukończyła szkołę trenerów METRUM I jest trenerem umiejętności  interpersonalnych. Ukończyła Szkołę Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Jest współorganizatorką ośrodka mediacji przy AH.

mgr Katarzyna Kiepas-Remesz - psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching,  w Akademii Humanitas w Sosnowcu. Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących terapii i rozwojowi w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany coach ICF. Prowadzi indywidualną praktykę, jak również szkolenia z zakresu psychologii w biznesie, negocjacji,  komunikacji interpersonalnej, budowaniu dobrych relacji międzyludzkich oraz psychologii medycyny. Autorka artykułu „Coaching jako droga do poprawy życia. Analiza kazusów w świetle zasad i narzędzi pracy coacha” w publikacji Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego.

 

Doświadczona, profesjonalna i podchodząca do studenta z ogromnym szacunkiem kadra, a wśród wykładowców duże grono praktyków - to na pewno największe atuty studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas. Każde zajęcia, to okazja poznania praktycznych i konkretnych umiejętności, które będą przydatne w pracy zawodowej. Kompetencje, jakie zdobyłam w trakcie studiowania w WSH na pewno wykorzystam na swoim stanowisku.

Agnieszka Kaintoch
Kierownik – MOPS w Rudzie Śląskiej

Zapisz

Zapisz

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

562,50 zł

2 250 zł

4 500 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

450 zł

1 800 zł

3 600 zł

Bonifikata terminowa 600 zł do dnia 24.09.2023 r. 

512,50 zł 

2 050 zł 

4 100 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)