Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Podatki i prawo podatkowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Przystosowanie się do rozwiązań podatkowych i minimalizowanie skutków opodatkowania to jedna z podstawowych umiejętności pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w obecnych warunkach gospodarki rynkowej. Wiedza nt. podatków i prawa podatkowego wymaga ciągłej aktualizacji, stąd też edukacja w tym zakresie jest niezbędna. Niezwykle istotne jest rozumienie i stosowanie różnych rozwiązań podatkowych, wielowariantowość ich koncepcji oraz świadomość skutków wdrażania poszczególnych technik.

Cel studiów: 

Studia podyplomowe na kierunku Podatki i prawo podatkowe umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy, pozwalającej na pracę w przedsiębiorstwie m.in. jako: księgowy, doradca podatkowy, specjalista ds. rozliczeń. Jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też biura rachunkowego, w którym skrupulatność i terminowe przygotowywanie zestawień jest obowiązkowe.

Celem studiów jest rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Słuchacz podczas studiów poznaje cały zakres prawa i systemu podatkowego w Polsce, dzięki czemu jest przygotowany do podjęcia egzaminu i weryfikacji wiedzy przez Ministerstwo Finansów celem uzyskania certyfikatu zawodu księgowego. W przypadku posiadania tytułu licencjata lub magistra i trzyletniej praktyki nie ma obowiązku zdawania egzaminu, jednak jest dodatkowy atut i potwierdzenie wiedzy.

Co jest bardzo ważne, księgowym, którzy świadczą usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień, grożą bardzo wysokie kary! Od doradcy podatkowego bowiem wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego (najlepiej związanego z finansami, podatkami lub prawem), zaświadczenia o niekaralności oraz zdanie egzaminu.

Sensem studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe jest przede wszystkim przekazanie praktycznej wiedzy, a nie samej teorii. Ponadto, dzięki zdobyciu nowych kompetencji w ramach studiów podyplomowych można zostać ekspertem w swojej dziedzinie.

Adresaci

Studia podyplomowe Podatki i prawo podatkowe skierowane są do osób, które już pracują w swoim zawodzie i chcą pogłębić swoją wiedzę w danym zakresie oraz dla osób z wyższym wykształceniem przewidujących pracę w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych.

Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić  do  egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a przy posiadanej praktyce w zakresie  księgowości do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Atuty studiów

 • Umiejętność sporządzania i kontrola zestawień finansowych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz innych ewidencji,
 • Przygotowanie opinii oraz innych dokumentów z zakresu prawa podatkowego,
 • Praktyczne poznanie zagadnień związanych z takimi zawodami jak księgowy czy doradcza podatkowy,
 • Przygotowanie do prowadzenia własnego biura rachunkowego,
 • Realizowane przedmioty poruszają takie tematy jak: system podatkowy w Polsce, rachunkowość czy obejścia prawa podatkowego,
 • Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów w swojej dziedzinie.

Absolwent

 • Zostaje przygotowany do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Nabywa umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie m.in. jako: księgowy, doradca podatkowy, specjalista ds. rozliczeń,
 • Zyskuje wymaganą wiedzę do podjęcia pracy w urzędach kontroli skarbowej,
 • Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzeniebiura rachunkowego,
 • Nabywa aktualną wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego w Polsce,
 • Rozwija takie kompetencji jak: skrupulatność, analityczny umysł, sprawność rachunkowa, organizacja pracy.

Metody pracy

 • Wykłady prezentujące najnowszą wiedze teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko rozumianych finansów i rachunkowości podmiotów administracji publicznej.
 • Warsztaty i seminaria umożliwiające praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.

Program

Program:

 • Źródła i wykładnia prawa
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Problematyka postępowania  karnego  skarbowego
 • Prawo dewizowe
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Elementy prawa upadłościowego i naprawczego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy i podatek od gier
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa
 • Elementy międzynarodowego prawa podatkowego
 • Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą – zastosowania praktyczne
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie
 • Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub niewyjaśnionych źródeł
 • Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa
 • Ubezpieczenia społeczne


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 190 godzin dydaktycznych studia w całości prowadzone online

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00.

 Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym egzaminu, specjaliści z Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, sędziowie rozstrzygający w sprawach podatkowych  i  gospodarczych  z  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego,  Sądu Rejonowego  i  Okręgowego w Katowicach, doradcy podatkowi.

Wśród kadry mi.n.:

dr Maciej Borski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji i Pra­wa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od października 2014 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania. Zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, a także członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego. Przedmiotem jego zainteresowań jest przede wszystkim problematyka legislacji i prawa wybor­czego, a także kwestie statusu prawnego osób niepełnosprawnych. Autor i współautor monografii: „Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej” oraz „Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka” oraz licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Redaktor naczelny punktowa­nego czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa”.

dr Tomasz Turek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanitas. Od roku 2000 czynny radca prawny wykonujący zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego wcześniej partner w spółce partnerskiej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Specjalista w zakresie praw cywilnego, gospodarczego prowadzący liczne procesy gospodarcze. W ramach działalności jako radca prawny odpowiedzialny za obsługę podmiotów publicznych (jednostki budżetowe, spółki komunalne) jak i obsługę podmiotów prywatnych.

mgr Iwona Sochacka

Ekonomista z przygotowaniem informatycznym. Długoletni nauczyciel przedmiotu rachunkowość (w tym również rachunkowość komputerowa).

mgr Tomasz Gzela

Prawnik, specjalista prawa finansowego, administracyjnego i podatkowego, praktyk, zawodowo związany z administracją skarbową. Autor licznych publikacji, m.in. z zakresu prawa finansowego, podatkowego i karnego skarbowego.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

600 zł

2 400 zł

4 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

480 zł

1 920 zł

3840 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 14.02.2024 r.  

550 zł 

2 200 zł 

4 400 zł*

 

 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 4 000 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)