Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

O kierunku

Kierunek objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe

Studia realizowane we współpracy i pod patronatem Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Peteks we Wrocławiu.

 


Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.

Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznych, a w szczególności podatków i opłat oraz problematyki postępowania podatkowego. W toku zajęć słuchacze zapoznają się z rachunkowością finansową, zwłaszcza zaś zapoznają się z rachunkowością budżetową sektora finansów publicznych, a także elementami rachunkowości zarządczej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo - księgowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub osób zamierzających podjąć pracę w jst.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, praktycy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, pracownicy Urzędu Skarbowego, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W ciągu roku pracownicy dydaktyczni są oceniani przez słuchaczy za pomocą ankiet. Wyniki są analizowane przez kierownika Studiów Podyplomowych i omawiane z wykładowcami. Oznacza to dla słuchaczy realną możliwość wpływania na jakość procesu kształcenia.

Wśród kadry m.in.:

dr Tomasz Turek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanitas. Od roku 2000 czynny radca prawny wykonujący zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego wcześniej partner w spółce partnerskiej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Specjalista w zakresie praw cywilnego, gospodarczego prowadzący liczne procesy gospodarcze. W ramach działalności jako radca prawny odpowiedzialny za obsługę podmiotów publicznych (jednostki budżetowe, spółki komunalne) jak i obsługę podmiotów prywatnych.

dr Kamila Żmuda-Matan

Radca prawny. Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie finansowym, samorządowym i administracyjnym. W 2006 r. ukończyła jednolite studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2007 – 2011 odbyła aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Katowicach (nr wpisu KT 2967). W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła i ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział Prawa i Administracji.
Ponad 10- letnie doświadczenie zawodowe  zdobywała w szczególności w trakcie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z sektorem prywatnym, jako radca prawny. Prowadzi własną praktykę prawniczą. Jest wykładowcą prawa finansów publicznych na uczelni wyższej. Jest autorem kilku artykułów naukowych oraz monografii. Od wielu lat współpracuje z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

mgr Iwona Sochacka

Ekonomista z przygotowaniem informatycznym. Długoletni nauczyciel przedmiotu rachunkowość (w tym również rachunkowość komputerowa).

dr Janusz Rak

Doktor nauk technicznych, adiunkt, długoletni wykładowca akademicki z zakresu rachunkowości i finansów.


Zapisz

Program

Program studiów:

 • Prawo budżetowe
 • Prawo finansowe i ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatkowe i opłatowe dochody budżetowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowości zarządcza
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2020/2021 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Warianty płatności Płatność w 8
ratach
Płatność w 2
ratach
Cena
studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Cena dla uczestników projektu
"Partnerstwo dla wiedzy"
275 zł 1 100 zł 2 200 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.