Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

O kierunku

Kierunek objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe

Studia realizowane we współpracy i pod patronatem Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Peteks we Wrocławiu.

 


Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.

Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznych, a w szczególności podatków i opłat oraz problematyki postępowania podatkowego. W toku zajęć słuchacze zapoznają się z rachunkowością finansową, zwłaszcza zaś zapoznają się z rachunkowością budżetową sektora finansów publicznych, a także elementami rachunkowości zarządczej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo - księgowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub osób zamierzających podjąć pracę w jst.

Program

Program studiów:

 • Prawo budżetowe
 • Prawo finansowe i ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatkowe i opłatowe dochody budżetowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowości zarządcza
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne


Czas trwania studiów

2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30-20.30.

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, praktycy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, pracownicy Urzędu Skarbowego, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W ciągu roku pracownicy dydaktyczni są oceniani przez słuchaczy za pomocą ankiet. Wyniki są analizowane przez kierownika Studiów Podyplomowych i omawiane z wykładowcami. Oznacza to dla słuchaczy realną możliwość wpływania na jakość procesu kształcenia.

Wśród kadry m.in.:

dr Tomasz Turek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanitas. Od roku 2000 czynny radca prawny wykonujący zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego wcześniej partner w spółce partnerskiej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Specjalista w zakresie praw cywilnego, gospodarczego prowadzący liczne procesy gospodarcze. W ramach działalności jako radca prawny odpowiedzialny za obsługę podmiotów publicznych (jednostki budżetowe, spółki komunalne) jak i obsługę podmiotów prywatnych.

dr Kamila Żmuda-Matan

Radca prawny. Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie finansowym, samorządowym i administracyjnym. W 2006 r. ukończyła jednolite studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2007 – 2011 odbyła aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Katowicach (nr wpisu KT 2967). W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła i ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział Prawa i Administracji.
Ponad 10- letnie doświadczenie zawodowe  zdobywała w szczególności w trakcie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z sektorem prywatnym, jako radca prawny. Prowadzi własną praktykę prawniczą. Jest wykładowcą prawa finansów publicznych na uczelni wyższej. Jest autorem kilku artykułów naukowych oraz monografii. Od wielu lat współpracuje z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

mgr Iwona Sochacka

Ekonomista z przygotowaniem informatycznym. Długoletni nauczyciel przedmiotu rachunkowość (w tym również rachunkowość komputerowa).

dr Janusz Rak

Doktor nauk technicznych, adiunkt, długoletni wykładowca akademicki z zakresu rachunkowości i finansów.

Zapisz

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

 437,50 zł     

   1 750 zł        

3 500 zł

Absolwenci  i studenci Humanitas
(20% mniej)

350 zł

1 400 zł

2 800 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł  mniej do 15 października 2021 r.)

362,50 zł

1 450 zł

2 900 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)