Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Realizacja strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa czy też jednostki samorządowej i administracji publicznej jest ściśle związana ze skutecznym zarządzaniem finansami i planowaniem budżetu. Procesy te muszą się opierać na znajomości aktualnych przepisów prawa oraz umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszechobecna cyfryzacja i rozwój technologiczny sprawiły, że dotychczasowy model zarządzania finansami nieustannie się zmienia. To wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy, aby dostosować się do obecnych realiów pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w obszarze, w którym się specjalizujemy.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.
Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych.
Przybliżone zostanie pojęcie finansów publicznych oraz podział tychże środków, na te które znajdą się w budżecie państwa, które do rozdysponowania będą miały samorządy terytorialne oraz te przekazane na ubezpieczenia społeczne.
Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznych, a  w szczególności podatków i opłat oraz problematyki postępowania podatkowego.
Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo - księgowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub osób zamierzających podjąć w nich pracę.

Atuty studiów

 • Ćwiczenia nastawione na praktyczne poznanie rachunkowości budżetowej,
 • Rachunkowość budżetowa w sektorze publicznym (Urzędy Skarbowe, Samorządowe zakłady budżetowe, Agencje wykonawcze, Instytucje gospodarki budżetowej, Fundusze celowe,
 • Poznanie funkcji finansów publicznych: alokacyjnej, redystrybucyjnej, stabilizacyjnej,
 • System finansów publicznych w Polsce (administracja rządowa, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, KRUS, NFZ, uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultur),
 • Podział środków publicznych,
 • Realizacja zamówień publicznych,
 • Pojęcia związane z prawem budżetowym,
 • Nauka łagodzenia finansowych skutków zmian gospodarczych,
 • Prawo finansowe, a prawo budżetowe.

Absolwent

 • Nabywa umiejętności rozróżnienia wydatków budżetu państwa,
 • Potrafi procedować zamówienia publiczne,
 • Umiejętnie zarządza środkami publicznymi,
 • Zyskuje umiejętność rozliczania budżetów i wydatków,
 • Poznaje na czym polega prowadzenie ewidencji kosztowo – podatkowej
 • Potrafi przeprowadzić postepowanie podatkowe,
 • Nabywa wiedzę nt. funkcji gałęzi prawa finansowego (prawo budżetowe, prawo podatkowe, prawo celne, prawo dewizowe),
 • Zyskuje wiedze nt. wykonania budżetu państwa w administracji publicznej.

Metody pracy

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Wartościowe wykłady
 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach

Program

Program studiów:

 • Prawo budżetowe
 • Prawo finansowe i ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatkowe i opłatowe dochody budżetowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowości zarządcza
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne


Czas trwania studiów

2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30-20.30.

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz praktycy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, pracownicy Urzędu Skarbowego, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W ciągu roku pracownicy dydaktyczni są oceniani przez słuchaczy za pomocą ankiet. Wyniki są analizowane przez kierownika Studiów Podyplomowych i omawiane z wykładowcami. Oznacza to dla słuchaczy realną możliwość wpływania na jakość procesu kształcenia.

 

Zapisz

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

600 zł

2 400 zł

4 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

480 zł

1 920 zł

3840 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 14.02.2024 r.  

550 zł 

2 200 zł 

4 400 zł*

 

 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 4 000 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)