Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

O kierunku

Kierunek objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Cel studiów:

Celem studiów jest wykształcenie u uczestników umiejętności identyfikacji stosunku pracy i jego uwarunkowań na tle stosowanych form zatrudnienia. W ramach stosunku pracy uczestnik posiądzie wiedzę obejmującą m. in. specyfikę każdej z podstaw jego nawiązania, treść stosunku pracy, jej zmianę, a także ustanie stosunku pracy wraz z rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy. Słuchacz otrzyma nadto informacje o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach dla ubezpieczonych. Dopełnieniem będzie wiedza
o zasadach europejskiego prawa pracy.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas, profesorowie, doktorzy oraz doktoranci  z wyższych uczelni m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersystet Jagielloński, a także właściciele lub wspólnicy Kancelarii Prawnych, firm konsutingowych. Autorzy i współautorzy podręczników Prawa Pracy, komentarzy do Kodeksu Pracy i specjalistycznych opini. Zajęcia prowadzone są również przez kadrę kierowniczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Program

Program:

 • Ogólna charakterystyka i zasady prawa pracy.
 • Źródła prawa pracy w znaczeniu prawnokonstytucyjnym.
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i zasady ich tworzenia.
 • Wspólnotowe prawo pracy i jego wpływ na polski porządek prawny.
 • Zatrudnianie cudzoziemców.
 • Rekrutacja i nawiązanie umownego stosunku pracy.
 • Rodzaje umowy o pracę.
 • Treść i zmiana treści umownego stosunku pracy.
 • Ustanie umownego stosunku pracy.
 • Zwolnienia grupowe.
 • Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy.
 • Zatrudnienie w administracji publicznej.
 • Samozatrudnienie a prawo pracy.
 • Zatrudnienie pomiędzy członkami rodziny.
 •  Zatrudnianie w spółkach kapitałowych.
 • Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia niepracowniczego.
 • Dodatkowe zatrudnienie i zakaz konkurencji w prawie pracy.
 • Ochrona pracy kobiet.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Zatrudnianie młodocianych i praca dzieci.
 • Telepraca.
 • Wolontariat i zatrudnianie pracowników tymczasowych.
 • Zatrudnianie  we współpracy z urzędem pracy.
 • Pojęcie i ochrona wynagrodzenia za pracę.
 • Świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy.
 • Systemy motywacyjne wynagrodzenia za pracę.
 • Obliczanie wysokości wynagrodzenia za pracę.
 • Nominalny czas pracy i systemy czasy pracy.
 • Ponadwymiarowy czas pracy.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy.
 • Urlop wypoczynkowy.
 • Urlop bezpłatny.
 • Uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników.
 • Udzielanie zwolnień od pracy i rozliczanie podróży służbowych.
 • Dokumentacja pracownicza.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Równe traktowanie i niedyskryminacja w zatrudnieniu.
 • Mobbing i ochrona dóbr osobistych w prawie pracy.
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika.
 • Odpowiedzialność materialna w prawie pracy.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym szkolenia pracownicze.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników.
 • Wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe.
 • Choroby zawodowe.
 • Tworzenie i działalność związków zawodowych.
 • Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze.
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
 • Rokowania i układy zbiorowe pracy.
 • Rozstrzyganie sporów przed sądami pracy.
 • Niewypłacalność pracodawcy.
 • Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy.
 • Organizacja i zadania PIP.
 • Postepowanie kontrolne Inspektora Pracy.
 • System ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek z tego tytułu.
 • Obowiązki płatników wynikacjące z przepisów ubezpieczeniowych, w tym wypełnianie deklaracji.
 • Świadczenia emerytalne i rentowe.
 • Świadczenia zasiłkowe.


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 160 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00.

 Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:

prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

Wykładowca akademicki, radca prawny, zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Urszula Torbus

Prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce rozwiązywania umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz w problematyce odpowiedzialności pracowników. Interesuje się także tematyką zatrudnienia w spółkach kapitałowych, zwłaszcza zatrudnieniem członków zarządu. Pracowała również jako specjalista w dziale rachuby wynagrodzeń i kadr oraz jako asystent sędziego w sądzie pracy. Obecnie współpracuje z kancelarią prawną w zakresie obsługi z prawnej. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Pelagia Piega

Były Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Dyskusja nad przewagą praktyki stosowania przepisu prawa pracy, a jego teoretyczną wykładnią (i odwrotnie) jest powszechnie znana. Profesjonalny program studiów podyplomowych musi łączyć oba elementy, bo tylko wtedy praktyczne umiejętności nie będą oderwane od ratio legis przepisu (i odwrotnie). Program studiów realizowanych w Wyższej Szkole Humanitas można śmiało potraktować w tym znaczeniu jako wzorcowy. Gwarancję jego rzetelnej realizacji stanowi zaś kadra dydaktyczna, wśród której uznanym autorytetom nauki prawa pracy, towarzyszy grono wybitnych praktyków (i odwrotnie). A dla kogo te studia? Jeżeli przyjąć, że proces świadczenia pracy to swoisty handel, gdzie zatrudniony sprzedaje dającemu pracę swój talent, umiejętności i czas, a ten drugi to wszystko kupuje za odpowiednią cenę (czytaj wynagrodzenie), to te studia są dla wszystkich. Bo i kupujący powinien wiedzieć jak dobrze kupić i sprzedający, jak korzystanie sprzedać.

dr Mariusz Lekston 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

450 zł

1 800 zł

3 600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

360 zł

1 440 zł

2 880 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 15 października 2021 r.)

375 zł

1 500 zł

3 000 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)