Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Prawo zamówień publicznych


ZAPISZ SIĘ


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ZADZWOŃ TERAZ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych jest tematem z pogranicza administracji publicznej, często kojarzonym z przetargami lub dotacjami unijnymi.

W klasyfikacji zamówień publicznych ten ostatni termin nie jest ujęty, jednak stanowi element tychże zamówień, jeśli spełnione są pewne warunki. Każdy podmiot prywatny, który uzyska dofinansowanie ze środków unijnych korzysta z pieniędzy publicznych. Jeśli taki podmiot stanie się zamawiającym, wtedy obowiązuje go prawo zamówień publicznych. Kiedy to się dzieje? Gdy wartość udzielanego zamówienia w 50% jest finansowana ze środków publicznych lub gdy zamówienie dotyczy robót budowlanych np. szkoły, budynków administracji publicznej lub w zakresie inżynierii lądowej.

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia e-zamówień oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie kompendium aktualnej wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE.

W trakcie studiów słuchacze mają okazję nabyć umiejętności konieczne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

Studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych to dla słuchaczy nie tylko cenna dawka teorii, ale przede wszystkim praktyki. Co więcej wiedza zdobyta podczas studiów przysłuży nie tylko pracownikom administracyjnym, ale także pozwoli np. za założenie własnej działalności związanej z uzyskiwaniem dotacji dla różnych podmiotów.

Adresaci studiów:

Prawo zamówień publicznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Termin ten ogromnie się rozwinął, bo obecnie zamówienia publiczne w Polsce stanowią 10% PKB. Polscy przedsiębiorcy czy rolnicy bardzo chętnie wnioskują o dotacje unijne. Jednak ich uzyskanie wiąże się z wypełnieniem szeregu dokumentacji.

W związku z tym, studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych i odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Do udziału w studiach zapraszamy także przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, tj. oferentów i wykonawców.

 

Atuty studiów:

 • Poznanie struktury zamówień publicznych od strony prawnej, finansowej, rachunkowej oraz wykonawczej,
 • Przekazanie zasad funkcjonowania zamówień publicznych,
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy do realizacji zamówień publicznych,
 • Poznanie sposobów poszukiwania informacji nt. zamówień publicznych,
 • Poznanie całego procesu realizacji postepowania o zamówienia publiczne.

Absolwent:

 • Nabywa umiejętności przygotowania postępowania w procesie o zamówienia publiczne, w tym opis oraz szacowanie wartości zamówienia,
 • Potrafi wykorzystać poznane sposoby komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
 • Jest świadomy zasad wnoszenia i zatrzymania wadium,
 • Nabywa wiedzę z zakresu oceniania ofert,
 • Jest świadomy odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study).

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, prawnicy, specjaliści pełniący funkcje kierownicze w wydziałach zamówień publicznych w administracji samorządowej.

 

 

Program

Program studiów:

 • Wybrane elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Rynek zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy)
  - Rynek zamówień publicznych w Polsce (definicja i podstawowe elementy rynku)
  - Struktura  podmiotowa - przedmiotowa rynku  zamówień  publicznych  w  Polsce  (zamawiający i wykonawcy oraz dostawy, usługi i roboty budowlane)
  - Zasady kształtujące rynek zamówień publicznych w Polsce i jego cechy
  - Bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych
  - Źródła informacji o rynku zamówień publicznych w Polsce
  - Stosunki zachodzące między uczestnikami rynku zamówień publicznych w Polsce
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania:
  - Opis przedmiotu zamówienia
  - Szacowanie wartości zamówienia
  - Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
        - Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
        - Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
        - Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
        - Związanie ofertą
        - Kryteria oceny ofert
        - Podwykonawstwo
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  - Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  - Tryby udzielania zamówień publicznych
  - Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  - Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
  - Wybór oferty najkorzystniejszej
        - Uzupełnienie oferty
        - Wyjaśnienie oferty
        - Poprawienie oferty
        - Odrzucenie oferty
        - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  - Elektronizacja zamówień publicznych.
  - Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  - Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  - Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  - „Zielone” zamówienia publiczne
 • Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiającego
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • Elektronizacja zamówień publicznych i nowe obowiązki od 2021 r. (w tym elementy porównawcze obecnej i nowej ustawy)
 • Środki ochrony prawnej
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Czas trwania studiów:
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00. 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:

Michał Zastrzeżyński

Ambasador kierunku Prawo zamówień publicznych. I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych, były naczelnik wydziału zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Praktyk, pasjonat w zakresie zamówień publicznych z ponad osiemnastoletnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w obszarze zamówień publicznych, w tym w miesięczniku „Przetargi Publiczne”. Uczestnik projektu nagrodzonego „Kryształem Przetargów Publicznych”. Pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

   

dr Jarosław Rokicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”. Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

   

Grzegorz Soluch

 Prawnik; Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta; wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych posiadający 13 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

4 800 zł

600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
30% mniej do dnia 31.07.2024 r.

3 360 zł

420 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

3 800 zł

475 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 3 360 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl