Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Prawo zamówień publicznych

O kierunku

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia e-zamówień oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Cel studiów:

Udział w studiach pozwoli na:

 • zdobycie kompendium aktualnej wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE,
 • zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zamówień publicznych zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych i odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Do udziału w studiach zapraszamy także przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, tj. oferentów i wykonawców.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, prawnicy, specjaliści pełniący funkcje kierownicze w wydziałach zamówień publicznych w administracji samorządowej.

Program

Program studiów:

 • Wybrane elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Rynek zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy)
  - Rynek zamówień publicznych w Polsce (definicja i podstawowe elementy rynku)
  - Struktura  podmiotowa - przedmiotowa rynku  zamówień  publicznych  w  Polsce  (zamawiający i wykonawcy oraz dostawy, usługi i roboty budowlane)
  - Zasady kształtujące rynek zamówień publicznych w Polsce i jego cechy
  - Bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych
  - Źródła informacji o rynku zamówień publicznych w Polsce
  - Stosunki zachodzące między uczestnikami rynku zamówień publicznych w Polsce
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania:
  - Opis przedmiotu zamówienia
  - Szacowanie wartości zamówienia
  - Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
        - Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
        - Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
        - Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
        - Związanie ofertą
        - Kryteria oceny ofert
        - Podwykonawstwo
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  - Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  - Tryby udzielania zamówień publicznych
  - Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  - Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
  - Wybór oferty najkorzystniejszej
        - Uzupełnienie oferty
        - Wyjaśnienie oferty
        - Poprawienie oferty
        - Odrzucenie oferty
        - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  - Elektronizacja zamówień publicznych.
  - Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  - Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  - Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  - „Zielone” zamówienia publiczne
 • Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiającego
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • Elektronizacja zamówień publicznych i nowe obowiązki od 2021 r. (w tym elementy porównawcze obecnej i nowej ustawy)
 • Środki ochrony prawnej
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Czas trwania studiów
:
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00.

 Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:


dr Jarosław Rokicki
- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu polityki społecznej i zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”, "Zamówienia publiczne nie są trudne" i "System zamówień publicznych w Polsce". Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

mgr Grzegorz Soluch - prawnik; Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta; wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych posiadający 13 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

450 zł

1 800 zł

3 600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

360 zł

1 440 zł

2 880 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 15 października 2021 r.)

375 zł

1 500 zł

3 000 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)