Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Prawo zamówień publicznych

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych jest tematem z pogranicza administracji publicznej, często kojarzonym z przetargami lub dotacjami unijnymi.

W klasyfikacji zamówień publicznych ten ostatni termin nie jest ujęty, jednak stanowi element tychże zamówień, jeśli spełnione są pewne warunki. Każdy podmiot prywatny, który uzyska dofinansowanie ze środków unijnych korzysta z pieniędzy publicznych. Jeśli taki podmiot stanie się zamawiającym, wtedy obowiązuje go prawo zamówień publicznych. Kiedy to się dzieje? Gdy wartość udzielanego zamówienia w 50% jest finansowana ze środków publicznych lub gdy zamówienie dotyczy robót budowlanych np. szkoły, budynków administracji publicznej lub w zakresie inżynierii lądowej.

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia e-zamówień oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie kompendium aktualnej wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE.

W trakcie studiów słuchacze mają okazję nabyć umiejętności konieczne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

Studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych to dla słuchaczy nie tylko cenna dawka teorii, ale przede wszystkim praktyki. Co więcej wiedza zdobyta podczas studiów przysłuży nie tylko pracownikom administracyjnym, ale także pozwoli np. za założenie własnej działalności związanej z uzyskiwaniem dotacji dla różnych podmiotów.

Adresaci studiów:

Prawo zamówień publicznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Termin ten ogromnie się rozwinął, bo obecnie zamówienia publiczne w Polsce stanowią 10% PKB. Polscy przedsiębiorcy czy rolnicy bardzo chętnie wnioskują o dotacje unijne. Jednak ich uzyskanie wiąże się z wypełnieniem szeregu dokumentacji.

W związku z tym, studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych i odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Do udziału w studiach zapraszamy także przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, tj. oferentów i wykonawców.

 

Atuty studiów:

 • Poznanie struktury zamówień publicznych od strony prawnej, finansowej, rachunkowej oraz wykonawczej,
 • Przekazanie zasad funkcjonowania zamówień publicznych,
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy do realizacji zamówień publicznych,
 • Poznanie sposobów poszukiwania informacji nt. zamówień publicznych,
 • Poznanie całego procesu realizacji postepowania o zamówienia publiczne.

Absolwent:

 • Nabywa umiejętności przygotowania postępowania w procesie o zamówienia publiczne, w tym opis oraz szacowanie wartości zamówienia,
 • Potrafi wykorzystać poznane sposoby komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
 • Jest świadomy zasad wnoszenia i zatrzymania wadium,
 • Nabywa wiedzę z zakresu oceniania ofert,
 • Jest świadomy odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study).

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, prawnicy, specjaliści pełniący funkcje kierownicze w wydziałach zamówień publicznych w administracji samorządowej.

 

 

Program

Program studiów:

 • Wybrane elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Rynek zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy)
  - Rynek zamówień publicznych w Polsce (definicja i podstawowe elementy rynku)
  - Struktura  podmiotowa - przedmiotowa rynku  zamówień  publicznych  w  Polsce  (zamawiający i wykonawcy oraz dostawy, usługi i roboty budowlane)
  - Zasady kształtujące rynek zamówień publicznych w Polsce i jego cechy
  - Bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych
  - Źródła informacji o rynku zamówień publicznych w Polsce
  - Stosunki zachodzące między uczestnikami rynku zamówień publicznych w Polsce
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania:
  - Opis przedmiotu zamówienia
  - Szacowanie wartości zamówienia
  - Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
        - Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
        - Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
        - Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
        - Związanie ofertą
        - Kryteria oceny ofert
        - Podwykonawstwo
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  - Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  - Tryby udzielania zamówień publicznych
  - Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  - Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
  - Wybór oferty najkorzystniejszej
        - Uzupełnienie oferty
        - Wyjaśnienie oferty
        - Poprawienie oferty
        - Odrzucenie oferty
        - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  - Elektronizacja zamówień publicznych.
  - Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  - Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  - Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  - „Zielone” zamówienia publiczne
 • Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiającego
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • Elektronizacja zamówień publicznych i nowe obowiązki od 2021 r. (w tym elementy porównawcze obecnej i nowej ustawy)
 • Środki ochrony prawnej
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Czas trwania studiów:
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych - studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00-21.00. 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:


dr Jarosław Rokicki
- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu polityki społecznej i zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”, "Zamówienia publiczne nie są trudne" i "System zamówień publicznych w Polsce". Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

mgr Grzegorz Soluch - prawnik; Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta; wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych posiadający 13 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli obowiązuje na wybranym kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

537,50 zł

2 150 zł

4 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

430 zł

1 720 zł

3 440 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 6 czercwa 2023 r. )

462,50 zł

1 850 zł

3 700 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)