Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą

O kierunku

Cel studiów:

 • zaznajomienie  się  z  pojęciami  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  oraz  kryterium  odróżniającym je od dużych firm;
 • ukazanie  funkcji  i znaczenie  MŚP  w różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego państwa, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja regionów, powiązania między MSP a dużymi firmami);
 • pozyskanie umiejętności (recepty) na tworzenie MŚP a zwłaszcza małych innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania MŚP;
 • pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwijanie aktywności innowacyjnej MŚP;
 • włączanie innowacyjności w strategię rozwojową firmy;
 • poznanie instrumentów wspierania innowacji w MŚP;
 • ukazanie czynników ograniczających innowacyjność MŚP.

Metodyka zajęć:

 • ćwiczenia wykorzystujące metodę analizy przypadku (case study metod), która ma ułatwić uczestnikom studium inicjowanie, przygotowanie i realizowanie zadań. Takie podejście metodyczne uczy niezwykle cennych umiejętności diagnozowania problemów firmy i włącza uczestnika zajęć w trudny, złożony proces podejmowania decyzji zmierzających do ich rozwiązania,
 • wykłady akademickie, z elementami konwersatorium, zorientowany na praktyczne potrzeby słuchaczy, prezentujące najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko rozumianej rachunkowości,
 • seminaria
 • wykorzystanie technik audiowizualnych – prezentacja multimedialna treści teoretycznych,
 • przeprowadzanie przykładowych analiz ekonomiczno-finansowych pozwalających na poznanie uwarunkowań efektywnej działalności przedsiębiorstwa.


Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas, specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym, praktycy, doradcy biznesowi.

Program

Program studiów:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie działalnością inwestycyjną
 • Wybrane zagdadnienia prawa gospodarczego
 • Prawo pracy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Odpowiedzialność karna menadżera
 • Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie
 • Negocjacje w biznesie
 • Public Relations dla przedsiębiorstw
 • Konsultacje


Czas trwania studiów
:
2 semestry, 190 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 375 zł 1 500 zł 3 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
262,50 zł 1 050 zł 2 100 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1000mniej do 15 lipca 2020 r.) 250 zł  1 000 zł 2 000 zł